Viewing:

1-corinthians 15

Select a Chapter

Kiristtoosi Hayquwaappe Denddeeddabaa

1Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani hinttenttoo odeedda mishiraachchuwaa qaalaa hintte akkeeddawaanne qassi hintte ammanuu aani eqqeeddawaa hinttentta qopethay. 2Hinttenttu ammanuu mela gidana dhayooppe, qassi taani hinttenttoo odeedda qaalaa loythi oyqqooppe, hintte he mishiraachchuwaa qaalaan atteeddita.

3Ayissi gooppe, taani qassi akkeeddawaa ubbabaappe aadhdhiide koshshiyaawaa kasetaade hinttenttussi immaaddi. Hewe ayee gooppe, Xoossaa maxaafay giyaawaadan, Kiristtoosi nu nagaraa diraw 4hayqqiide moogetteedda. Xoossaa Maxaafay giyaawaadankka, heezzenthiyaa gallassi hayquwaappe 5denddiide, Phexiroosaw qoncceedda. Hewaappe guyyiyan, bare kiitteedda tammanne laa77atoo qoncceedda. 6Hewaappe guyyiyan, ichcheshu xeetuwaappe dariya barena kaalliyaa asaw itti kaalla qoncceedda. Unttunttuppe dariya baggay hanno gakkanaassikka paxa de7iino; shin amareeddawanttu hayqqeeddino. 7Hewaappe guyyiyan, Yayiqoobaw qoncceedda; guyyeppe bare kiitteedda ubbatoo qoncceedda.

8Qassi ubbaappe wurssethaan, wodii gakkennaan yeletteedda tawukka qoncceedda. 9Ayissi gooppe, Yesuusi kiitteedda ubbaappe taani laafa; taani Xoossaa woosa golliyaa waayisseedda diraw, Yesuusi kiitteeddawaa geetettaade xeesettanawukka bessikke. 10Shin Xoossaa aadho keekatethaan taani taanakka. Qassi taw I immeedda aadho keekatethay mela gidibeenna; shin taani unttuntta ubbaappe aathaade oothaaddi. Shin taananna de7iyaa Xoossaa aadho keekatethay ootheeddappe attin, taana gidikke. 11Simmi taana gidooppekka, woy unttuntta gidooppekka, nuuni ubbay odiyaawe hawaa; hinttenttukka hawaa ammaneeddita.

Asay Hayquwaappe Denddanabaa

12Kiristtoosi hayquwaappe denddeeddawaa odiyaawaa gidooppe, hinttenttuppe itti itti asatuu yaatina wootiide, “Hayqqeedda asay hayquwaappe denddenna” yaagiinoo? 13Hayqqeedda uray hayquwaappe denddibeennawaa gidooppe, yaatina hekko Kiristtoosikka hayquwaappe denddibeenna giyaawaa. 14Kiristtoosi hayquwaappe denddibeennawaa gidooppe, yaatina nuuni odiyaawekka mela; qassi hintte ammanuukka mela. 15Qassi nuuni, “Kiristtoosa hayquwaappe dentheedda” yaagiide Xoossaabaa markkatteedda diraw, A worddo markkatuwaa gidiide beetteeddo. Shin hayqqeeddawantta hayquwaappe I denthibeennawaa gidooppe, Kiristtoosakka denthibeenna. 16Ayissi gooppe, hayqqeeddawanttu hayquwaappe denddennawaa gidooppe, simmi Kiristtoosikka denddibeenna. 17Kiristtoosi hayquwaappe denddibeennawaa gidooppe, hintte ammanuukka mela; qassi hintte hawaa gakkanawukka nagaraanna de7iita. 18Simmi Kiristtoosa ammaniide hayqqeeddawanttukka qassi dhayeeddino giyaawaa. 19Nuuni ha de7uwaa xalalaw Kiristtoosan hidooteedda gidooppe, ha alamiyaan de7iyaa asaa ubbaappekka nubay lo77enna.

20Shin Kiristtoosi hayqqeeddawanttu dendduwaassi bayra gidiide, hayquwaappe denddeeddawe tuma. 21Ayissi gooppe, hayquu itti asaa bagganna ha alamiyaa yeedda, hayqqeeddawanttu dendduukka qassi itti asaa bagganna yeedda. 22Ayissi gooppe, asay ubbay Addaamanna ittippetethaa medhdheedda diraw hayqqeeddawaadan, Kiristtoosanna ittippetethaa medhdheedda diraw, ubbay de7uwaassi denddana. 23Shin ubbaykka bare kaallaan kaallaan denddana. Kiristtoosi ubbaappe kasetiide denddeedda; hewaappe guyyiyan, Kiristtoosawanttu Kiristtoosi yiyaa wode denddana.

24Hewaappe guyyiyan, Kiristtoosi maataa ubbaa, godatethaa ubbaanne woliqqaa ubbaa dhayissiide, Xoossaw bare Aabboo kawutethaa immiyaa wode, wodiyaa wurssethay yaanawaa. 25Ayissi gooppe, Xoossay A morkketuwaa ubbaa A gediyaappe garssanna wothana gakkanaw, Kiristtoosi mooddanaw bessee. 26Ubbaappe wurssethaan dhayiidde de7iyaa morkkii hayquwaa. 27Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, “Xoossay ubbabaa A gediyaappe garssanna wothiide moodisseedda” yaagee. Shin ubbabaa A gediyaappe garssanna wothiide moodisseedda giyaa wode, ubbabaa ootheedda Xoossaappe attin, yokko ubbay moodetteedda giyaawe qoncce. 28Shin ubbabay Kiristtoosaw moodetteeddawaappe guyyiyan, Kiristtoosi qassi bare huuphew ubbabaa barena moodisseedda Xoossaw moodettana. Xoossay qassi ubbabaa wurssiide mooddana.

29Hewaa gidana dhayooppe, hayqqeeddawanttu kotaa xammaqettiyaawanttu ayaa oothiinoo? Hayqqeeddawanttu ubbakka denddennawaa gidooppe, asay hayqqeeddawanttu kotaa ayissi xammaqettii?

30Yaatina, nuuni ubba wode ayissi hassayenna metuwan geleettoo? 31Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani nu Godaa Kiristtoosa Yesuusan taw de7iyaa hinttenan ceeqettaadde, gallassaan gallassaan hayqqay. 32Taani Efesoonen asaa qofaadan du7aanna baaxeteeddawe taana ayaa maaddii? Shin hayqqeeddawanttu hayquwaappe denddennawaa gidooppe,

“Simmi moyttennee ushoytte;

ayissi gooppe, nuuni wontti hayqqana” giyaawaa mala.

33Cimettoppite; iita laggetethay lo77o hanotaa bayizzee. 34Xillotethaakko simmite. Nagaraa oothoppite. Hinttenttuppe itti itti asay Xoossaa erenna; taani hawaa hinttentta yeellayanaw gay.

Hayquwaappe Denddeedda Bollaa Hanotaa

35Shin itti asay, “Hayqqeedda asay waaniide denddanee? Unttunttu ayaa mala bollaanna yaanee?” yaagennaan aggenna. 36Neenoo eeyaw, neeni gadiyan zeriyaa zerethay hayqqennan mokkenna. 37Neeni zeriyaawe zarggaa gidina woy hara qommo kathaa gidina, ayfiyaa xalalaappe attin, lammi doliide kesiyaawaa gidenna. 38Shin Xoossay zerethaw bare doseedda bollaa immee; qassi zerethaa ubbaassikka huuphiyan huuphiyan unttunttu bollaa immee. 39Medhetaa ubbaa ashuu ittuwaa gidenna. Shin asaa ashuu ittuwaa; mehiyaa ashuu dumma; kafatuwaa ashuukka dumma; qassi moliyaa ashuukka dumma.

40Qassi saluwaa asatethatuunne sa7aa asatethatuu de7iino. Shin saluwaa bollaa bonchchuu dumma; qassi sa7aa bollaa bonchchuu dumma. 41Awayfiyaassi A huuphe bonchchuu de7ee. Agenaassikka A huuphe bonchchuu de7ee. Qassi xoolinttatuwassikka dumma bonchchuu de7ee; ayaw gooppe, itti xoolinttii yokko xoolinttiyaappe bonchchuwan dummatee.

42Qassi hayqqeeddawanttu hayquwaappe denddiyaa wode hewaadan hanana; hayqqiyaa bollay moogettiide, hayqqenna bollaa gidiide denddana. 43Bollay tooshiyan moogettiide, bonchchuwan denddana. Qassi daaburaan moogettiide, wolqqaan denddana. 44Medhetaa bollay moogettiide, Geeshsha Ayyaanan kaalesettiyaa bollaa gidiide denddana. Medhetaa bollay de7ooppe, qassi Geeshsha Ayyaanaan kaalesettiyaa bollaykka de7ee.

45Hawaadankka, qassi Xoossaa Maxaafan, “Koyro bitani, Addaami, paxa de7iyaa asa gidiide medhetteedda” yaagee. Shin wurssethaa Addaami de7uwaa immiyaa asa gideedda. 46Shin medhetaa asay koyro yiina, geedoppe ayyaanaa asay yeeddappe attin, ayyaanaawe koyro yibeenna. 47Koyro Addaami biittaappe medhetteedda; I biittaappe medhetteeddawaa. Laa7enthuwaa Addaami saluwaappe yeedda. 48Ha sa7aa asatuu biittaappe medhetteeddawaa malatiino. Qassi saluwaa asatuu saluwaappe yeeddawaa malatiino. 49Nuuni biittaappe medhetteeddawaa malaa mayyeeddawaadan, saluwaappe yeeddawaa malaakka qassi mayyana.

50Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani giyaawe hawaa; ashuunne suuthay Xoossaa kawutethaa laattana danddayenna. Qassi wooqqiyaawe wooqqennawaa laattenna.

51-52Sisite! Taani hinttenttoo ittibaa xuuray. Nuuni ubbay hayqqokko. Shin wurssethaa xurumbbay punettiyaa wode, lipheedda ayfii xeellanaassi wozanaa aathennaan laamettana. Ayissi gooppe, xurumbbay punettiyaa wode, hayqqeedda asay wooqqenna asa gidiide denddana; nuunikka laamettana. 53Ayissi gooppe, hawe wooqqiyaawe wooqqennawaa mayyanaw bessee; qassi hawe hayqqiyaawe hayqqennawaa mayyanaw bessee.

54Shin hawe wooqqiyaawe wooqqennawaa mayyiyaa wode, qassi hawe hayqqiyaawe hayqqennawaa mayyiyaa wode, he wode, Xoossaa Maxaafay,

“Hayquu xoonettiide mitetteedda.

55Hayqoo, ne yishshay haqanee?

Hayqoo, ne xoonuu haqanee?”

geedda qaalay polettana. 56Hayquu dukkiyaa wolqqaa nagaraappe demmee; qassi nagaray wolqqaa higgiyaappe demmee. 57Shin nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa bagganna nuuna xoonissiyaa Xoossaa galatay gakko.

58Taani siiqiyaa taanaadan ammaniyaawanttoo, hewaa diraw, qaaxxennaan minni eqqite. Hinttenttu daaburay Godaa bagganna mela gidennawaa eriide, ubba wode Godaa oosuwaa azallennan oothite.