Viewing:

1-corinthians 2

Select a Chapter

Nuuni Kiristtoosa Kaqaabaa Markkatteetto

1Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani Xoossaa tumatethaa xuuraa hinttenttussi odanaw hinttenttukko yeedda wode, dhoqqa qaalaaninne aadhdheedda eratethaan odanaw yabeykke. 2Ayissi gooppe, taani hinttenttunna de7aadde, Yesuusi Kiristtoosappenne qassi masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishettiide I kaqetteeddawaappe attin, harabaa erennaadan, ta qofaa qachchaaddi. 3Taani daaburaaninne yashshaan daro kokkorssaan hinttenttunna de7aaddi. 4Taani tamaarissiyaawaanne odiyaawaa Xoossaa Ayyaanaaninne wolqqaan qonccissayppe attin, ciimma gidiide aadhdheedda eratethaa qaalaana gidenna. 5Hewaa diraw, hintte ammanuu Xoossaa wolqqaanappe attin, asaa aadho eratethaan zemppibeenna.

Xoossaa Aadhdheedda Eraa

6Nuuni ayyaanan wozanaamatuwaa giddon aadho eratethaa hasayeetto. Shin hewekka ha alamiyaa aadho eratethaa gidenna; woy ha alamiyaa mooddiyaa dhayiyaawanttu aadho eratethaa gidenna. 7Shin nuuni odiyaa aadho eratethay, Xoossay kasetiide, cora wodiyaappe kase nu bonchchuwaassi dooreedda asaappe geemmeedda A xuuraa aadho eratethaa. 8Ha alamiyaa mooddiyaawanttuppe ooninne ha aadho eratethaa eribeenna. Unttunttu ereeddawaa gidintto, bonchcho Godaa masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide kaqqikkino. 9Shin Xoossaa Maxaafay,

“Ooninne ayfiyaan be7ibeennawe,

haythankka sisibeennawe,

qassi ooninne bare wozanaan qoppibeennawe

Xoossay barena siiqiyaawanttussi giigisseeddawaa”

giyaawaadan nuuni hasayeetto. 10Xoossay bare xuura yewuwaa bare Ayyaanaan nuuna erisseedda; ayissi gooppe, Geeshsha Ayyaanay Xoossaabaa haray atto geemmeedda yewuwaa ubbaa biddee. 11Ayissi gooppe, asaan de7iyaa asaa ayyaanaappe attin, asaabaa eriyaawe oonee? Hawaadankka, qassi Xoossaabaa Xoossaa Ayyaanaappe attin, ooninne erenna. 12Nuuni Xoossay nuussi immeeddabaa ubbaa eranaw I nuussi yeddeedda Ayyaanaa akkeeddoppe attin, alamiyaa ayyaanaa akkibeykko.

13Nuuni ayyaanaa yewuwaa ayyaanaa yewuwaanna gathiide, Geeshsha Ayyaanay nuuna tamaarisseedda qaalaan hawaa haasayeettoppe attin, asaa aadho eratethay nuuna tamaarisseedda qaalaan haasayokko. 14Shin Geeshsha Ayyaanay baynna asay Xoossaa Ayyaanaa yewuwaa akkenna; ayissi gooppe, hewe aw eeyatethaa. Yewuu Geeshsha Ayyaanan paacettiyaa diraw, I eranaw danddayenna. 15Shin Geeshsha Ayyaanay de7iyaa asay ubbabaa shaakkee; shin I bare huuphew oonaninne shaakettenna. 16Ayissi gooppe, Xoossaa maxaafay,

“Godaa wozanaa eriyaawe oonee?

A zoranaw danddayiyaawe oonee?”

yaagee. Shin nuussi Kiristtoosa wozanay de7ee.