Viewing:

Kiitetteeddawanttu Oosuwaa Acts 13

Select a Chapter

Barnnaabaasinne Saa7ooli Geeshsha Ayyaanay Doorina, Tamaarissanaw Kiitetteeddino

1Anxxookiyan de7iyaa ammaniyaa asaa giddon nabatuunne tamaarssiyaawanttu de7iino; unttunttukka Barnaabaasa, Karethaa giyaa Simoona, Qereenappe yeedda Luuqiyoosa, gadiyaa mooddiyaa Heroodisanna dicceedda Minaahanne Saa7oola. 2Unttunttu Godaassi goyinnishshinanne xoomishshin, Geeshsha Ayyaanay, “Taani xeeseedda oosuwaassi Barnnaabaasanne Saa7oola taw dummayite” yaageedda.

3Unttunttu xoomeeddawaappenne woosseeddawaappe guyyiyan, barenttu kushiyaa Barnaabaasa bollaninne Saa7oola bollan wothiide, unttuntta yeddeeddino.

Barnnaabaasinne Saa7ooli Qophiroosa Beeddino

4Hewaa diraw, Geeshsha Ayyaanay unttuntta kiittina, Seeluuqiyaa wodhdheeddino; hewaappe wonggiriyaan geliide, Qophiroosa haathaani doodetteeddasaa beeddino. 5Unttunttu Silmaana gakkiide, Ayihuda woosa golletuwaan Xoossaa qaalaa odeeddino; unttuntta maaddanaw Yohaannisi unttunttunna de7ee.

6Unttunttu Qophiroosa haathaan doodetteedda sa7aa ubbaa Phaafu gakkanaw yuuyyiide, nabiyaa itti worddanchchaa, Ayihuda asaa Bar-Yesuusa giyaa shareechchuwaa demmeeddino. 7He sharechchuu gadiyaa mooddiyaa Sarggiyoosa Phawuloosa giyaa akeekanchcha bitaniyaanna de7ee. Sarggiyoosa Phawuloosa Barnnaabaasanne Saa7oola barekko xeesiide, Xoossaa qaalaa sisanaw koyyeedda. 8Shin shareechchuwaa Elimaasi (Giriike qaalaan hewe A sunthaa) gadiyaa mooddiyaawaa ammanuwaa digganaw koyyiide, unttunttu haasayaa phalqqeedda.

9Shin Phawuloosa giyaa Saa7ooli barenan Geeshsha Ayyaanay kumina, shareechchuwaa caddi xeelliide, 10A, “Laa ha xalahiyaa kaappuwaa na7aw, genetethay ubbaynne iitatethay ubbay kumeeddawoo, xillotethaa ubbaa morkkew, Godaa ogiyaa suuriyaa geellayiyaawaa aggikkii? 11Be7a; ha77i Godaa kushii ne bolla de7ee; neeni qooqa gidana; amareedda wodii gakkanaw, awaa poo7uwaa be7akka” yaageedda.

He man77iyankka shaannochchaynne dhumay A ayfiyaa goozzina, bare kushiyaa oyqqiide, kaalethiyaa uraa koyyiidde yuuyyeedda. 12He wode gadiyaa mooddiyaawe hewaa be7eedda wode, Goday tamaarissiyaawaan maalalettiide ammaneedda.

Barnnaabaasinne Phawuloosi Phiisiidiyan De7iyaa Anxxookiyaa Beeddino

13Phawuloosinne aananna de7iyaawanttu Phaafuppe denddiide, Phinifiliyan de7iyaa Phergge wonggiriyaan beeddino; Yohaannisi unttunttuppe shaaketti, Yeerusalaame simmeedda. 14Shin unttunttu Pherggeppe aadhdhiide, Phiisiidiyan de7iyaa Anxxookiyaa gakkeeddino; Sambbata gallassan Ayihuda woosa golle geliide utteeddino. 15Muse higgiinne nabatuwaa maxaafay nabbabetteeddawaappe guyyiyan, Ayihuda woosa golle kaappatuu, “Nu ishatoo asaa minissiyaa qaalay hinttenttoo de7ooppe, asaw haasayeerikkitee” yaagiide unttunttoo kiitteeddino.

16Phawuloosi denddi eqqiide, bare kushiyan xorssiide, hawaadan yaageedda; “Israa7eeliyaa asatoo, Xoossaassi yayyiyaawanttoo sisite. 17Ha Israa7eeliyaa asaa Xoossay nu aawatuwa dooriide, Gibxe gadiyan imathatethaan unttunttu de7ishshin, unttuntta corisseedda; bare wolqqaama wolqqaanikka Gibxe gadiyaappe unttuntta kesseedda. 18Bazzuwan oytamu laythaa keenaa nu aawatuwa I danddayeedda. 19Kanaane giyaa gadiyan Ayihuda gidenna laappu kawutethaa dhayissiide, unttunttu gadiyaa bare asaa laatisseedda. 20Hewaappe guyyiyan, nabiyaa Saameela wodiyaa gakkanaassi, oyddu xeetanne ishatamu laythaa keenaa daannatuwaa unttunttoo immeedda. 21Hewaappe guyyiyan, unttunttu barenttoo kaatiyaa immana mala woossina, Xoossay Biiniyaama zariyaappe Qiisa na7aa Saa7oola oytamu laythaw kawutana mala, unttunttoo immeedda. 22Xoossay Saa7oola shaareeddawaappe guyyiyan, unttunttu bolla Daawite kawutana mala, A dentheedda; Daawitebaa markkattiidde, ‘Taani koyyiyaa ubbabaa ta wozanaadan oothiyaa Issey na7aa Daawita demmaaddi’ yaageedda.

23“Xoossay, ‘Taani Daawita zariyaappe Israa7eeliyaa asaa ashshiyaawaa ahana’ qaalaa geleeddawaadankka, Yesuusa aheedda. 24Yesuusi yaanaappe kase Israa7eeliyaa asay ubbay barenttu nagaraappe simmiide xammaqettana mala, Yohaannisi qaalaa odeedda. 25Qassi Yohaannisi bare oosuwaa wurssana haniidde asaa, ‘Taana oona giide qoppiitee? Taani hintte naagiyaawaa gidikke; shin be7ite, A gediyaa caammaa qashuwaakka gediyaappe billanaw taw bessennawe taappe guyyenna yee’ yaageedda.

26“Taanaadan ammaniyaawanttoo, Abraahaame zerethatoo, qassi hawaan Ayihuda gidennawanttoo Xoossaassi yayyiyaawanttoo, ha atotethaa qaalay nuussi kiitetteedda. 27Ayissi gooppe, Yeerusalaamen de7iyaa asaynne unttunttu kaappatuu Yesuusanne Sambbata gallassaa ubbaan nabbabettiyaa nabatuwaa qaalaa akeekibeenna diraw, A bolla pirddiide, nabatuwaa qaalaa poleeddino. 28Yesuusa wodhissanaw itti gaasuukka unttunttoo beettennaan ixxina, Philaaxoosi A wodhana mala woosseeddino.

29“Unttunttu Yesuusabay Xoossaa Maxaafan xaafetteeddawaa ubbaa poleedda wode, masqqaliyaappe A wothiide moogeeddino. 30Shin Xoossay hayquwaappe Yesuusa dentheedda. 31Hewaappe guyyiyan I barenanna Galiilaappe Yeerusalaame yeedda asatoo cora gallassaa beetteedda unttunttu ha77i aabaa asaassi markkattiino.

32“Xoossay nu aawatuwassi immana geedda wonggalaa mishiraachchuwaa nuuni hinttenttoo odeetto. 33Daawite Mazimuriyaa Maxaafaan laa7etho shemppuwaan,

‘Neeni Ta Na7aa.

Hachche Taani ne Aawuwaa gidaaddi’

geetettiide xaafetteeddawaadan, Xoossay Yesuusa denthiide, nu aawatuwassi immana geeddawaa nuussi unttunttu naanaassi poleedda. 34Laa7enthuwaa I hayqqenna mala, hayquwaappe A dentheeddawaassi Xoossay, ‘Taani Daawitew immana geedda ammanetteedda geeshsha anjjuwaa hinttenttoo immana’ yaagiide haasayeedda. 35Hewaa diraw, Mazimuriyaa Maxaafaan harasaan qassi, ‘Ne Geeshsha Na7aa anhaakka musissakka’ yaageedda. 36Ayissi gooppe, Daawite bare wodiyaan Xoossaa qofaa ootheeddawaappe guyyiyan hayqqiide, bare aawatuwanna hayqqi museedda. 37Shin Xoossay hayquwaappe dentheeddawe musibeenna.

38-39“Hewaa diraw, taanaadan ammaniyaawanttoo, nagaraa atto geetetteeddawe hinttenttoo Yesuusa bagganna odetteeddawenne, Muse higgiyan xillanaw hinttenttoo danddayettenna ubbabaappe aani ammaniyaa ubbay xillanawe hinttenttoo eretto. 40Hewaa diraw, nabatuu geeddawe hintte bolla gakkenna mala naagettite;

41‘Xoossay geeddabaa qilliicciyaawanttoo,

be7ite; haray atto itti uray hinttenttoo odinttokka,

hintte ammanenna oosuwaa taani hinttenttu wodiyaan

oothiyaa diraw, poora giite; hayqqite’

geeddino” yaageedda.

42Phawuloosinne Barnaabaasi Ayihuda woosa golliyaappe kesishshin, asay unttuntta laa7enthuwaa Sambbatankka hewaa gujjiide odana mala woosseeddino. 43Shiiquu laaletteeddawaappe guyyiyan, cora Ayihudatuunne Ayihudatuwaa ammanuwan geliide Xoossaw yayyiyaa coratuu, Phawuloosanne Barnaabaasa kaalleeddino; Yesuusi kiitteeddawanttu Xoossaa aadho keekatethaan minni de7ana mala, unttunttoo odiide minisseeddino.

44Laa7enthuwaa Sambbataan amareedda asatuwaappe attin, katamaa asay ubbay Xoossaa qaalaa sisanaw shiiqeedda. 45Shin Ayihudatuu cora asaa be7eedda wode, Phawuloosa qanaateeddino; A haasayaa phalqqiide, A boreeddino.

46Phawuloosinne Barnaabaasi xaliide, “Xoossaa qaalay kasetiide hinttenttoo odettanaw koshshee; shin qaalaa hintte ixxeedda dirawunne medhinaa de7uwaa akkanaw hinttenttoo bessenna giide, hintte hinttenttu huuphiyan pirddeedda diraw, be7ite, nuuni Ayihuda gidennawanttukko simmeetto. 47Ayissi gooppe, Goday nuuna,

“ ‘Asay ubbay hintte bagganna attana mala,

hinttentta taani Ayihuda gidennawanttoo poo7uwaa oothaaddi’

yaagi azazeedda”

yaageeddino.

48Ayihuda gidennawanttu hewaa siseedda wode, nashettiide Xoossaa qaalaa bonchcheeddino; qassi medhinaa de7uwaassi dooretteedda ubbay ammaneeddino.

49Godaa qaalay he gadiyaa ubbaa gakkeedda. 50Shin Ayihudatuu Xoossaw goyinniyaa bonchchetteedda maccawanttanne katamaan de7iyaa wolqqaama asatuwaa Phawuloosa bollaninne Barnaabaasa bolla denthethina, asatuu unttuntta yederssuwaa doommiide, barenttu gadiyaappe keseeddino. 51Shin Yesuusi kiitteeddawanttu unttuntta ixxiyaawanttussi malaata gidana mala, barenttu gediyaappe baanaa shociide, Iqooniyoone katamaa beeddino. 52Qassi Anxxookiyan de7iyaa kaalliyaawanttunikka Geeshsha Ayyaanaynne nashechchay kumeedda.