Viewing:

Kiitetteeddawanttu Oosuwaa Acts 15

Select a Chapter

Yeerusalaame Shiiquwaa

1Itti itti asatuu Yihudaappe Anxxookiyaa wodhdhiide, “Muse wogaadan, hintte qaxxarettennawaa gidooppe, attanaw danddaykkita” yaagiide ishatuwaa tamaarissuwaa doommeeddino. 2Phawuloosinne Barnaabaasi unttunttunna darissi walaqettiide palumettina, Anxxookiyan de7iyaa itti itti hara asatuu he palumaa diraw, Phawuloosannanne Barinabaasanna Yeerusalaame biide, Yesuusi kiitteeddawanttunnanne cimatuwaanna gakettanaw qofay qashetteedda.

3Ammaniyaa asatuu unttuntta kiittiide ogiyaan maaddishshin, Ayihuda gidennawanttu Xoossaakko simmeeddawaa odiidde, Pinqqiyaannanne Sammaariyaanna aadhdheeddino; hewe ishatuwaa ubbaa loythi nashechcheedda. 4Unttunttu Yeerusalaame gakkeedda wode, ammaniyaawanttu, Yesuusi kiitteeddawanttunne cimatuu unttuntta mokkeeddino; Xoossay barenttun ootheeddawaa ubbaa odeeddino. 5Shin Parisaawatuwaa baggappe ammaneedda itti itti asatuu denddi eqqiide, “Hinttenttu unttuntta qaxxaranawunne Muse higgiyaa naagana mala azazanaw bessee” yaageeddino.

6Yesuusi kiitteeddawanttunne cimatuu hewaa zorettanaw shiiqeeddino. 7Loythi haasayeeddawaappe guyyiyan, Phexiroosi denddi eqqiide, unttuntta hawaadan yaageedda; “Taanaadan ammaniyaawanttoo, Ayihuda gidennawanttu wonggalaa mishiraachchuwaa qaalaa ta doonaappe sisiide ammanana mala, taana Xoossay hintte giddoppe beni dooreeddawaa hinttenttu eriita. 8Asaa wozanaa eriyaa Xoossay Geeshsha Ayyaanaa nuussi immeeddawaadan, unttunttookka immiide tumayeedda. 9Unttunttu ammaneedda diraw, I unttunttu wozanaa geeshshiide, nu gidduwaaninne unttunttu gidduwan dummatethaa wothibeenna. 10Hewaa diraw, nu aawatuunne nuuni tookkanaw danddayibeenna wolqqaama tookuwaa kaalliyaawanttu morggiyan wothiide, ha77i hintte ayissi Xoossaa paacciitee? 11Shin Godaa Yesuusi Kiristtoosa aadho keekatethaan unttunttu atteeddawaadan, nuunikka atteeddawaa ammaneetto” yaageedda.

12Asay ubbay co77u giide, Barnnaabaasinne Phawuloosi Ayihuda gidenna asaa giddon barenttu bagganna Xoossay ootheedda malaataanne oorathabaa ubbaa odishshin sisee.

13Unttunttu haasayaa wursseeddawaappe guyyiyan, Yayiqoobi hawaadan yaagiide zaareedda; “Ishatoo, taani giyaawaa sisite. 14Xoossay Ayihuda gidennawanttu giddoppe barew haniyaa asaa akkanaw Ayihuda gidennawanttoo koyro wooti qoppeeddentto Simooni odeedda. 15-18Nabiyaa qaalay hawaanna giigee; Goday daro wodiyaappe doommiide, asaa hawaa erissiide, Xoossaa Maxaafan hawaadan yaageedda;

‘Hawaappe guyyiyan, sa7aan de7iyaa

hara asay ubbaynne tawaa gidanaw

taani xeeseedda Ayihuda gidenna asay ubbay

Godaa koyyana mala, taani simmana.

Taani kolettiide kunddeedda golliyaadan

haneedda Daawite kawutethaa denthana.

Koletteeddawaakka zaaraade keexxana;

taani laa7ethuwaa A essana’

yaageedda.

19“Hewaa diraw, ta qofaa gidooppe, Ayihuda gidennawanttuppe Xoossaakko simmiyaawantta nuuni metothanaw koshshenna. 20Shin unttunttu eeqaani tuneeddawaa meenna mala, woshummenna mala, bakuteedda mehiyaa ashuwaa meenna malanne suuthaa ushenna mala, unttunttoo nuuni dabidaabbiyaa xaafanaw koshshee. 21Ayissi gooppe, Muse higgiyaa kase yeletaappe doommiide Sambbataan Sambbataan Ayihuda woosa golletuwaan nabbabiidde, A qaalaa katamaa ubbaan odiyaawanttu de7iino” yaageedda.

22Hewaappe guyyiyan, Yesuusi kiitteeddawanttunne cimatuu woosa golle asaa ubbaanna ittippe barenttu giddoppe amareedda asatuwaa dooriide, Phawuloosannanne Barinabaasanna Anxxookiyaa yeddanaw qofaa qachcheeddino; unttunttu daro bonchchetteedda laa77u asatuwaa Barssaabaa geetettiyaa Yihudaanne Sillaasa dooreeddino. 23Yaatiide hawaadan giyaa dabidaabbiyaa xaafiide, unttunttu bolla kiitteeddino; “Nuuni Yesuusi kiitteeddawanttunne cimatuu hintte ishatuu, Anxxookiyan, Sooriyaaninne Kilqqiyaan de7iyaa Ayihuda bagga gidenna ishatuwaassi nu sarotaa kiitteetto.

24“Nuuni azazibeenna asatuu nu giddoppe biide, ‘Hinttenttu qaxxarettanawunne Muse higgiyaa naaganaw bessee’ giide, hinttentta metootheeddawaanne yiloyeeddawaa sisiide, 25-26nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa sunthaa diraw, barenttu shemppuwaa oleedda nuuni siiqiyaa Barnnaabaasannanne Phawuloosanna dooretteedda asatuwaa hinttenttukko kiittanaw itti wozanaan nu qofaa qachcheeddo. 27Hewaa diraw, nuuni xaafeeddawaa unttunttu barenttu huuphew barenttu doonaan hinttenttoo odana mala, Yihudaanne Sillaasa kiitteeddo.

28-29“Ayissi gooppe, eeqaw yarsheeddawaa mooppite; suuthaa ushoppite; bakuteedda mehiyaa ashuwaa mooppite; woshummoppite. Ha koshshiyaawanttuppe attin, hara deexiyaa yewuwaa hinttentta toossenna mala, nuuninne Geeshsha Ayyaanay yewuwaa eeno giide akkeeddo; ha ubbabaappe hintte huuphiyaa naagooppe, hinttenttu lo77obaa oothiita. Simmi saro de7ite” yaageeddino.

30Hewaa diraw, kiitetteeddawanttu moyizzetti, Anxxookiyaa wodhdhiide, ammaniyaa asaa shiishshiide, dabidaabbiyaa asaassi immeeddino. 31Unttunttu he minissiyaa dabidaabbiyaa nabbabeedda wode, nashetteeddino. 32Qassi Yihudaynne Sillaase barenttu huuphew nabatuwaa gidiyaa diraw, ishatuwaa loythi maqqiide minisseeddino. 33Unttunttu Anxxookiyan amareedda gallassaa utteeddawaappe guyyiyan, ishatuu sarotethaan moyizzina, barentta kiitteeddawanttukko simmeeddino. 34Shin Sillaase yaani attanaw bare qofaa qachcheedda.

35Qassi Phawuloosinne Barnaabaasi hara cora asatuwaanna ittippe Godaa qaalaa tamaarissiiddenne wonggalaa mishiraachchuwaa odiidde, Anxxookiyan utteeddino.

Phawuloosinne Barnaabaasi Shaaketteeddino

36Amareedda gallassaappe guyyiyan, Phawuloosi Barnaabaasa, “Nuuni Godaa qaalaa odeedda katamaa ubbaan nu ishatuu wooti de7iinontto, guyye simmiide, xomoosi be7oytte” yaageedda. 37Hewaappe guyye Barnaabaasi Marqqoossa geetettiyaa Yohaannisa barenttunna afanaw koyyeedda. 38Shin Phawuloosi Marqqoossa barenttunna afanaw koyyibeenna; ayissi gooppe, I unttunttuppe Phinifiliyan shaaketteedda; qassi unttunttunna oosuwaassi bibeenna. 39Unttunttu gidduwan lo77enna walassay kesina, ittu ittuwaappe shaaketteedda; Barnaabaasi Marqqoossa akkiide, markkabiyaan Qophiroosa beedda. 40Shin Phawuloosi Sillaasa akkina, ishatuu A hadaraa Xoossaa aadho keekatethaw immeeddawaappe guyyiyan beedda. 41Yaatiide ammaniyaa asatuwaa minissiide, Sooriyaannanne Kilqqiyaanna aadhdheedda.