Viewing:

Acts 28

Select a Chapter

Phawuloosi Malttaa Giyaa Haathaan Doodetteedda Sa7aa Beedda

1Nuuni gaxaa sarotethaan keseedda wode, he haathaan doodetteedda sa7ay Malttaa geetettiyaawaa ereeddo. 2Haathaan doodetteedda sa7aan de7iyaa asatuu nuussi daro keekatethaa keekeeddino; iray bukkanaw doommeedda dirawunne meeguwaa diraw, tamaa eethiide, nuuna ubbaa mokkeeddino.

3Phawuloosi daro qayxeeriyaa mithaa mixiide tamaan yeggishshin, marzzaama shooshshay seelaa diraw kesiide, A kushiyan xaaxettiide, A dukkeedda. 4Haathaan doodetteedda sa7aan de7iyaa asatuu qirccanttiyaa shooshshay Phawuloosa kushiyan xaaxetteeddawaa be7eedda wode ittu ittuwaassi, “Tumu ha bitani shemppuwaa wodhiyaa asa; haray atto abbaappe I attinakka nu Xoossaa pirdday A paxa de7o gibeenna” yaageeddino.

5Shin Phawuloosi bare kushiyaappe qirccanttiyaa shooshshaa wuxakkiide, tamaan oleedda; A aynne oothibeenna. 6Unttunttu, “A bollay gaafee; woy akeekennaan kunddiide hayqqee” yaagiide A naagiino; shin cora wodiyaa naagiide, A bollan aynnee dummateeddabay dhayina, “Hawe xoossaa” yaagiide barenttu qofaa bashi aggeeddino.

7Hewaa heeran haathaan doodetti utteedda sa7aa kaappuwaa Pupiliyoosa giyaawaassi gadii de7ee; I nuuna imathatethaa, heezzu gallassaa siiquwan mokki moyizzeedda. 8Pupiliyoosa aabbu qoxuwaa, seelaanne uluwaa kadhaa saketti gisiide de7ee; Phawuloosi A soy geliide, aw Xoossaa woosseedda; bare kushiyaa A bolla wothiide, A patheedda. 9Hewaappe guyyiyan, he haathaan doodetteedda sa7aan harggiyaa hara ubba asaykka qassi yiide paxeedda. 10Hewaappe simmina nuuna daro bonchchuwaa bonchcheeddino; nuuni markkabiyaan baanaw denddeedda wode, ogew nuuna koshshiyaabaa nuussi immeeddino.

Phawuloosi Malttappe Roome Beedda

11Heezzu agenaappe guyyiyan, haathaan doodetteedda sa7aan balgguwaa aathiide, “mantte xoossaa” giyaa Iskkinddiriyaa markkabiyaan baanaw denddeeddo. 12Nuuni Siraakuse giyaa katamaa geliide, yaani heezzu gallassaa utteeddo. 13Hewaappe yuuyyiidde, Regiiyume giyaa katamaa gakkeeddo. Itti gallassaappe guyyiyan, away kesiyaasaa xeelliyaa wode ushechcha dugehaa bagga carkkuu carkkina, wonttissa gallassi Putiyaaluusa giyaa katamaa yeeddo. 14Hewaan nuuni itti itti ammaniyaawantta demmina, barenttunna laappu gallassaa uttana mala, nuuna woosseeddino; hewaappe qassi Roome yeeddo.

15Roomen de7iyaa ammaniyaawanttu nubaa sisiide, Afiyaasaa Geyaanne “Heezzu Aqiyaasaa geetettiyaasaa” gakkanaassi nuuna mokkanaw yeeddino; Phawuloosi unttuntta be7eedda wode Xoossaa galatiide, wozanaan minisseedda.

Phawuloosi Roomen Tamaarisseedda

16Nuuni Roome geleedda wode, Phawuloosi barena naagiyaa wottaaddaraanna barekka de7anaadan udetteedda.

17Heezzu gallassaappe guyyiyan, Phawuloosi Ayihudatuwaa kaappatuwaa barekko xeeseedda; unttunttu shiiqeedda wode, unttuntta hawaadan yaageedda; “Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani nu asaa woy nu aawatuwa wogaa iitabaa aynne oothennaan, taana Yeerusalaamen qachchiide, Roome asaassi aathiide immeeddino. 18Unttunttu taana biddeeddawaappe guyye, hayqqanaw bessiyaabay ta bolla aynne bayinna diraw, taana billanaw koyyeeddino. 19Shin hewaa Ayihudatuu eeno geennaan ixxeedda wode, ‘Tabaa Qeesaare pirddo’ gaanawe taana koshsheeddappe attin, taani ta zariyaa mootiyaabay taw de7ina gidenna. 20Taani hinttenttunna gakettanawunne haasayanaw hinttentta xeeseeddawe hewaassa; ayissi gooppe, Israa7eeliyaa asay nashechchaan naagiyaawaa diraw taani ha santhalataan qashettaaddi” yaageedda.

21Ayihuda cimatuu Phawuloosa, “Nuuni Yihudaappe nebaw dabidaabbiyaa akkibeykko. Nu ishatuwaappekka haray atto, ittuukka yiide, nebaa odibeenna; woy ne sunthaa bayizziide, nuussi odibeenna. 22Shin he asaa sunthaa ubbasan asay bayizziide haasayiyaawaa nuuni eriyaa diraw, ne qofaa sisanaw koyyeetto” yaageeddino.

23Unttunttu barenttu yaana gallassaa Phawuloosaw keeriide, he gallassi coriide I de7iyaasaa yeeddino; ikka unttunttoo Xoossaa kawutethaabaa markkatteedda. Qassi unttunttu Yesuusabaa ammanana mala, Muse higgiyaappenne nabatuu xaafeeddawaappe akkiide unttuntta tamaarissiidde, wonttappe omarssi gakkanaw loythi odeedda. 24Baggatuu Phawuloosi geeddawaa ammaneeddino; shin baggatuu ammanibeykkino. 25Unttunttu barenttu giddon yewuwaa eeno geennaan ixxeedda wode, Phawuloosi ittibaa geeddawaappe guyyiyan beeddino; I hawaadan yaageedda; “Geeshsha Ayyaanay nu aawatuwassi nabiyaa Iisiyaasa maxaafaan,

26‘Neeni he asaakko baade hawaadan ga;

“Hinttenttu sissaa sisana,

shin hinttenttoo gelenna;

hinttenttu xeelaa xeellana,

shin be7ikkita.

27Ayissi gooppe, ha asaa wozanay guzumeedda;

barenttu haythaa tullisseeddino;

barenttu ayifiyaakka ciilummeeddino.

Hewe baawentto, barenttu ayfiyaan be7ana;

unttunttu haythaykka sisana;

unttunttu wozanaykka akeekana;

unttunttu taakko Xoossaakko simmana.

Qassi taanikka unttuntta pathana”

yaaga’ yaageedda.

28“Simmi hawe Xoossaa atotethay, Ayihuda gidennawanttoo kiitetteeddawe hinttenttoo eretto. Qassi unttunttukka sisana” yaageedda.

29[Phawuloosi hewaa geeddawaappe guyyiyan, Ayihudatuu barenttu giddon daro palumettiidde beeddino.]

30Phawuloosi kiraa golliyaan laa77u laythaa kumenthaa de7iidde, barekko yiyaa ubbaa mokkee. 31Barena ooninne diggennan Xoossaa kawutethaabaanne Godaa Yesuusi Kiristtoosabaa odiidde, yayyennaan darii qonccissiide tamaarsseedda.