Viewing:

Kiitetteeddawanttu Oosuwaa Acts 2

Select a Chapter

Yesuusa Kaalliyaawanttu Bolla Geeshsha Ayyaanaa Wodhethaa

1Phenxxeqostte giyaa gallassay gakkeedda wode, ammaniyaawanttu ubbatuu ittippe gidiide, ittisaa shiiqi de7ishshin, 2wolqqaama gotuwaadan guummiyaa gunthay wozanaa aathennaan saluwaappe yiide, unttunttu utteedda golliyaa ubbaa kumeedda. 3Qassi tamaa lacuwaadan poddugiyaawe unttunttoo beettiide, shaaketti shaaketti, unttunttu ubbaa bolla wodhdheedda. 4Unttunttu ubbaan Geeshsha Ayyaanay kumiide, dumma dumma qaalaan haasayana mala, unttuntta danddayissina, haasayaa doommeeddino.

5Sa7aan de7iyaa asaa zerethaa ubbaappe yiide, Xoossaw yayyiyaa ittippe de7iyaa Ayihudatuu Yeerusalaamen de7iino. 6Ha gunthaa siseedda wode, asay ubbay shiiqeedda; unttunttu barenttu qaalaan qaalaan haasayishshin siseedda diraw, giyaawaa dhayeeddino.

7Asay ubbay maalalettiiddenne hawe oorathabaa giidde, “Be7ite; ha haasayiyaawanttu ubbatuu Galiilaa asatuwaa gidikkinoo? 8Yaatina, nuuni nu yeletteedda gade qaalaan unttunttu haasayishshin waaniide siseettoo? 9Nuuni Phartte asatuu, Meedoone asatuu, Elaameexe asatuu, laa77u shaafatuwaappe gidduwan de7iyaawanttu, Yihudaan, Qaphphadooqiyan, Phanxxoossan, Iisiyan, 10-11Pirggiyan, Phinifiliyan, Gibxen, Qereena baggan de7iyaa Liibiyaa woradatuwan de7iyaawanttu, Roomeppe yeedda immathatuu, Ayihudatuu, Ayihudatethaw laametteedda nuuppe amareeddawanttu, Qarixxeese asatuunne, Arabiyaa asatuu, Xoossay ootheedda wolqqaama oosuwaa nu qaalaan unttunttu haasayishshin siseeddo” yaageeddino. 12Ubbaykka maalalettiide, yewuu barenttoo gelennaan ixxina barenttu giddon, “Laa hawe waagiyaawee?” yaageeddino. 13Shin hara asatuu ammaniyaawanttu bollan Qilliicciidde, “Hawanttu ushiide mathotteeddino” yaageeddino.

Phexiroosa Haasayaa

14Shin Phexiroosi, Yesuusi kiitteedda hara tammanne itti kiitettowanttunna denddi eqqiide, bare kooshshaa dhoqqu oothiide, unttunttoo hawaadan yaagi odeedda; “Ayihudatoo, qassi Yeerusalaamen de7iyaa ubbatoo, taani odiyaawaa sisite. Hawe hinttenttoo eretto; hinttenttu qoppiyaawaadan, hawanttu mathottibeykkino. 15Ayissi gooppe, wonttaappe biro heezzu saate gidee. 16Shin hawe Nabiyaa Iyu7eel haasayeeddawaa.

17“I haasayiidde, ‘Xoossay hawaadan yaageedda;

wodiyaa wurssethaan hawaadan hananawaa.

Taani asaa ubbaa bollan ta Ayyaanaa gussana.

Hinttenttu attuma naanaynne hinttenttu macca naanay

timbbitiyaa odanawantta.

Hinttenttu wodalla naanaykka saxaa be7anawantta;

hinttenttu cimatuukka akumuwaa akumettanawantta.

18He gallassatun ta attuma qoomatuwaa bollaninne

ta macca ashikkaratuwaa bollan

Taani Ta Ayyaanaa gussana.

Hewaappe guyye unttunttu timbbitiyaa odanawantta.

19Qassi Taani bolla saluwan oorathabaa,

garssa sa7ankka malaataa bessana.

Suuthay, tamaynne shaariyaadan

kammeedda cuway de7ana.

20Wolqqaamanne bonchcho gideedda Godaa gallassay

gakkanaappe kase away dhumaana;

agenaykka suuthaa malatana.

21He wode hawaadan hananawaa;

Godaa sunthaa xeesiyaa ooninne attana’

yaageedda.

22“Israa7eeliyaa asatoo, ha qaalaa sisite; Naazireetiyaa Yesuusi hinttenttu giddon Xoossay barenan ootheedda wolqqaama oosuwan, oorathabaaninne malaatan hinttenttoo dhiishisseedda asa; hewaa hinttenttukka eriita. 23Yesuusi hinttenttoo imettana mala, Xoossay kase bare sheniyaaninne bare eraan bare qofaa qachchi wotheedda; yaatina, A hinttenttu nagaranchchatuwaa kushiyan masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishissiide, kaqissi wodhisseeddita. 24Shin hayquu Yesuusa oyqqanaw danddayibeenna diraw, Xoossay hayquwaa seelaa aappe dhayissiide, A dentheedda. 25Ayissi gooppe, Daawite Yesuusabaa hawaadan yaageedda;

‘Taani metootennaadan,

Goday ta ushechchaan de7iyaa diraw,

taani ubba wode Godaa ta matan be7ay.

26Hewaa diraw, ta wozanay nashetteedda;

ta inxxarssankka nashechchay kumeedda.

Qassi ta bollaykka lo77o de7ana giide,

nashechchaan naagee.

27Ayissi gooppe, ta shemppuwaa

Si7ooliyan aggakka.

Qassi ne Geeshsha Na7aa anhaakka wooqethakka.

28Neeni taana de7uwaa ogiyaa erssaadda.

Neeni taananna de7iyaawaan

taani darii nashettay’

yaageedda.

29“Ishatoo, nu aawatuwa kaappuwaa Daawitebaa taani hinttenttoo geeshshaade odanaw bessee; Daawite hayqqiide moogetteedda; A duufuu hachche gakkanawukka nu matan de7ee. 30Daawite Nabiyaa gideedda dirawunne Xoossay A naanaa zerethaappe ittuwaa A kawutethaa oydiyaan utissanaw aw caaqqeeddawaa ereedda diraw, 31Kiristtoosa dendduwaa sinthaw xeelliide, ‘A shemppuu Si7ooliyan attibeenna; A bollaykka wooqqibeenna’ giide odeedda.

32“Xoossay Yesuusa hayquwaappe dentheeddawaassi nuuni ubbay markka. 33Hewaa diraw, Xoossay bareppe ushechcha baggan A dhoqqu dhoqqu udiide, aw Geeshsha Ayyaanaa immana geeddawaadan, Geeshsha Ayyaanaa akkiide, hawaa hinttenttu ha77i be7iyaawaanne sisiyaawaa nu bolla gusseedda. 34-35Ayissi gooppe, Daawite bare huuphew saluwaa kesibeenna; shin yaageedda;

‘Goday ta Godaa; “Taani ne morkketuwaa

neeni gediyaan yedhdha eqqiyaawaa oothana gakkanaw

hawaan taappe ushechcha bagganna utta” geedda’

yaageedda.

36“Hewaa diraw, Xoossay masqqaliyaa bolla misimaariyan ha hinttenttu dhishiide kaqqeedda Yesuusa Godanne Kiristtoosa ootheeddawaa Israa7eeliyaa asaa zerethay ubbay tumuppe ero” yaageedda.

37Asay Phexiroosi geeddawaa siseedda wode, asaw wozanay daroppe boshettina, Phexiroosanne Yesuusi kiitteedda haratuwaa, “Nu ishatoo, yaatina nuuni ayaa udanee?” yaageeddino.

38Phexiroosi unttuntta, “Hinttenttu nagaray atto geetettana mala, nagaraappe simmiide, hinttenttu huuphiyan huuphiyan Yesuusi Kiristtoosa sunthan xammaqettite. Xoossay immiyaa Geeshsha Ayyaanaa hinttenttu akkana. 39Ayissi gooppe, Xoossay immana geedda qaalay hinttenttussa, hinttenttu naanatuwassanne Goday nu Xoossay barekko xeesiyaa haakuwaan de7iyaawanttu ubbaassa” yaageedda.

40Phexiroosi unttunttoo qaalaa haraakka gujji markkattiide, “Ha wodiyaa geella asaappe hinttenttu huuphiyaa ashshite” yaagiide zoreedda. 41Phexiroosi odeeddawaa akkeeddawanttu xammaqetteeddino; he gallassi heezzu sha77a gidiyaa asay ammaneeddino. 42Unttunttu Yesuusi kiitteeddawanttu timirttiyaan, ittippetethaan ukithaa menthi miyaawaaninne Xoossaa woosan gencciino.

Ammaniyaa Asay Ishatethaaninne Ittippetethaan De7iyaa De7uwaa

43Yesuusi kiitteeddawanttu kushiyan daro oorathabaynne malaatatuu oosettina, asaa ubbaa yashshay oyqqeedda. 44Ammaneedda ubbatuu ittippe de7iino; qassi barenttoo de7iyaabaa ubbaakka ittippe shaakki akkeeddino. 45Unttunttu barenttu gadiyaanne barenttoo de7iyaabaa zali77i zali77iide, oonanne koshsheedda keena miishshaa ubbaw shaakkeeddino. 46Qassi ubba gallassi, itti wozanaa gidiide, Geeshsha Golliyaan paccennaan gakettiide, barenttu golle golle xeesettiide nashechchaaninne pashikka wozanaan qumaa miino. 47Xoossaa galatiidde, asaa ubbaan sabetteeddino. Qassi Goday ammani attiyaawantta gallassi gallassikka unttunttu bolla gujjee.