Viewing:

Kiitetteeddawanttu Oosuwaa Acts 4

Select a Chapter

Phexiroossinne Yohaannisi Ayihudatuwaa Shanggatuwaa Sintha Shiiqeeddino

1Phexiroossinne Yohaannisi asaassi odishshin, qeesatuwaa kaappatuu, Geeshsha Golliyaa wottaaddaratuwaa azaziyaawenne Saduuqaawanatuu, 2unttunttu asaa tamaarissiyaa dirawunne hara asatuu hayquwaappe denddanawoo markka gidana mala, Yesuusi hayquwaappe denddeeddawaa odeedda diraw, darii yilotiide, unttunttukko yeeddino. 3Unttuntta oyqqiide, sa7ay omarssidiggo diraw wonttanaassi qasho golle gelisseeddino. 4Shin qaalaa siseeddawanttuppe coratuu ammaneeddino; attuma asaa payduu ichcheshu sha77a keena gideedda.

5-6Wonttetha gallassi, unttuntta mooddiyaawanttu, Ayihuda asaa cimatuu, Muse higgiyaa tamaarssiyaawanttu, qeesatuwaa ubbatuwaa kaappatuu Haanni, Qayaafi, Yohaannisi Iskkinddirinne qeesatuwaa ubbatuwaa kaappatuwaa dabbatuu ubbay Yeerusalaamen shiiqeeddino. 7Yesuusi kiitteeddawantta barenttu gidduwan essiide, “Ayaa wolqqaan woy O sunthan hawaa hinttenttu ootheedditee?” yaagiide oochcheeddino.

8He wode Phexiroosi barenan Geeshsha Ayyaanay kumina, unttuntta hawaadan yaageedda; “Asaa kaalethiyaawanttoo, Ayihuda asaa cimatoo, 9hachche ha hargganchcha bitaniyaassi oosetteedda lo77o oosuwaabaanne I waani paxeeddentto, hinttenttu nuuna oochchooppe, 10masqqaliyaa bolla misimaariyan hinttenttu dhishiide kaqqina, Xoossay hayquwaappe dentheedda Naazireetiyaa Yesuusi Kiristtoosa sunthan ha bitani paxiide, hinttenttu sinthaan eqqeeddawe hinttenttu ubbaassinne Israa7eeliyaa asaa ubbaw eretto. 11Golliyaa keexxiyaawanttu hinttenttu kadhiide ixxeedda tuussay golliyaa ubbaa tookkiyaa koshshiyaa tuussaa gideedda. 12Asay atotethaa Yesuusa bagganna demmanaappe attin, hara O baggannanne demmenna; nuuni A sunthan oothanaw bessee; ayissi gooppe, Xoossay saluwaappe garssan asaassi immeedda hara sunthay baawa” yaageedda.

13Shiiquwaa asay Phexiroossinne Yohaannisi xaleedda xalaa be7eedda wode, unttunttu tamaaribeenna coo asaa gideeddawaa akeekiide maalaletteeddino; unttunttu Yesuusanna de7iyaawaakka ereeddino. 14Qassi paxeedda bitani Phexiroossannanne Yohaannisanna eqqeeddawaa asay be7iide, giyaawaa dhayeeddino. 15Shin Phexiroossinne Yohaannisi shiiquwaappe kare kesana mala asay azaziide, bare giddon zorettiide, 16“Ha asatuwaa ayaa udanee? Ayissi gooppe, unttunttu kushiyan oosetteedda wolqqaama malaatatuu Yeerusalaamen de7iyaa ubbaw beetteedda. Nuuni hewaa erokko gaanaw danddayokko. 17Shin yewuu asaw laalettenna mala, hawaappe sinthaw ha asatuu Yesuusa sunthaa oossinne odennaadan, minissiide unttuntta, ‘Hinttena erite’ goytte” yaageeddino.

18Unttunttu xeesiide, Yesuusa sunthaa mulekka denthenaadaninne aabaa tamaarissennaadan azazeeddino. 19Shin Phexiroossinne Yohaannisi zaariide, “Xoossaw eeno giyaawaa aggiide, hinttenttoo eeno giyaawe Xoossaa sinthan lo77enttonne ane hintte pirddite. 20Ayissi gooppe, nuuni be7eeddabaanne siseeddabaa odennaan agganaw danddayokko” yaagiide shiiqeedda asaw odeeddino.

21Shiiqeedda asay unttuntta muranaw gaasottiyaabay dhayina, laa7ethuwaa darissi palumettiide, haneeddabaw asay ubbay Xoossaa galatiyaa diraw, unttuntta billiide yeddeeddino. 22He harggiyaappe pathiyaa malaatatuu aw oosetteedda bitani yelettoodeppe laythay aw oytamuwaappe aadhdheedda.

Yesuusi Kiitteeddawanttunne Hara Ammaniyaa Asatuu Dhuma Wode Woosseedda Woosaa

23Phexiroossinne Yohaannisi bilettiide, barenttu dabbatuwakko biide, qeesatuwaa kaappatuunne Ayihuda cimatuu barentta geeddabaa ubbaa unttunttoo odeeddino. 24Unttunttu hewaa siseedda wode, itti wozana gidiide, Xoossaa hawaadan yaagiide woosseeddino; “Ubbaa Mooddiyaa Godaw, saluwaa, sa7aa, abbaanne unttunttu giddon de7iyaa ubbabaa medhdheeddawoo, 25Neeni New oothiyaa nu aawuwaa Daawite doonaan Geeshsha Ayyaanan haasayaadde,

‘Ayihuda gidenna asay ayissi yiloteeddee?

Qassi asay ayissi danbbennabaw maqqetteeddee?

26Sa7aa kaatatuu giigetteeddino;

gadiyaa mooddiyaawanttu Godaa bollaninne

I okkeedda Kiristtoosa bolla ittippe denddeeddino’

yaagaade haasayaadda.

27“Ayissi gooppe, Heeroodisinne Phenxxenaawiyaa Philaaxoosi Ayihuda gidenna asaannanne Israa7eeliyaa asaanna, neeni okkeedda Kiristtoosa ne Geeshsha Na7aa Yesuusa bolla denddanaw, ha katamaan shiiqeeddawe tuma. 28Qassi neeni ne wolqqaaninne ne sheniyaan hanana gaade qoppa utteeddabaa ubbaa oothanaw shiiqeeddino. 29Ha77ikka Godaw, unttunttu naasiyaa xeella; nuuni neena kaalliyaawanttu, ne qaalaa kumentha qonccetethaan odanaadan, nuuna danddayissa. 30Pathanaw ne wolqqaa bessa; qassi ne Geeshsha Na7aa Yesuusa sunthan oorathabaanne malaataa oosissa” giide woosseeddino.

31Unttunttu Xoossaa woosseeddawaappe guyyiyan, he unttunttu shiiqeeddasay qaaxxeedda. Unttunttu ubbaan Geeshsha Ayyaanay kumina, Xoossaa qaalaa qonccetethaan odeeddino.

Koyro Ammaneedda Asatuwaa Ittipetethaa De7uwaa

32Ammaniyaawanttu ubbatuu qofaaninne wozanaan ittuwaa gideeddino. Unttunttu mehii ubbay ittippe de7iyaawaappe attin, barew de7eeddabaa ooninne barenttubaa gibeenna. 33Yesuusi kiitteeddawanttu Godaa Yesuusi hayquwaappe denddeeddawaa wolqqaama wolqqaan markkattiino; qassi Xoossay unttunttoo ubbaw aadho keekatethaa darissiide immeedda. 34Ammaniyaawanttu giddon metootanchchay ittuunne baawa; ayissi gooppe, biittay woy golli de7iyaawanttu ubbatuu zali77iide, akkeedda miishshaa ahiide, 35Yesuusi kiitteeddawanttussi immiino; he miishshay asaw koshshiyaawaadan shaaketti, huuphiyan huuphiyan imettee.

36Qophiroosa geetettiyaa saan yeletteedda Yooseefa giyaa Leewiyaa zarii ittuu de7ee; A sunthaa Yesuusi kiitteeddawanttu Barnaabaasa geeddino. Hewaa bilethay “Menthethiyaa Na7aa” giyaawaa. 37Barnaabaasi barew de7iyaa gadiyaa zali77eedda miishshaa ahiide, Yesuusi kiitteeddawanttussi immeedda.