Viewing:

Colossians 4

Select a Chapter

1Godatoo, hinttewukka saluwan Goday de7iyaawaa eriide, hinttenttu ayilletoo xillotethaaninne suuretethaan koshshiyaawaa oothite.

Zoriyaa

2Xoossaa aggennaan woossite; qassi woossiidde azallennan, A galatiidde woossite. 3Qassi hinttenttu woossiyaa wode ubbaan, kaseedeppe asaw qonccibeennawaa, Kiristtoosawaa nuuni odana mala, Xoossay nuussi injjeyanaadan, nuussikka Xoossaa woossite; ayissi gooppe, ha77i taani qasho golliyaan de7iyaawe hewaassa. 4Qassikka taani bessiyaawaa keenaa qonccissaade ha yewuwaa odana mala, taw Xoossaa woossite.

5Hinttew de7iya wodiyaa go77i bayinnasaan dhayissennan, ammanennawanttu matan cinccatethaan de7ite. 6Hinttenttu asaa ubbaw wooti zaaranaw bessintto erana mala, hinttenttu haasayay ubba wode, sisanaw lo77iyaawaanne nashechchiyaawaa gidanaw bessee.

Wurssetha Sarotaa

7Nu siiqo ishay Tikiqoosi, taananna ittippe Godaa oosuwan qoomaa gideedda ammanettiya oosanchchay, ta de7uwaabaa hinttentta erissana. 8Taani A hinttekko kiittiyaawe, nuuni waani de7intto hinttenttoo I odiide, hinttentta menthethana diraassa. 9Anaasimoosi, ammanettiya siiqo ishay, hinttenttu gadewe, aananna ittippe hinttekko bee; unttunttu hawaan haniyaa ubbabaa hinttentta erissana.

10Taananna qashuwan de7iya Arisxxirokoosinne Barnnaabaasaw awuwaa gideedda Marqqoossi hinttentta sarotiino; taani hinttentta kase azazeedawaadan, Marqqoossi hinttekko booppe, wozanaappe A mokkite. 11Yosxxoosa giyaa Yesuusikka hinttentta saro saro gee; Ayihuda asatuwaappe taananna Xoossaa kawutethaw oothiyaawe, ha heezzu asatuwaappe haray baawa; hawanttu taana daro maaddeeddino.

12Eppaafiri, hinttenttu gadewe, Kiristtoosi Yesuusa qoomay, hinttentta saro saro gee. I hinttenttu Xoossaan minniide eqqanaadaaninne Xoossay koyyiyaawe ubbay ayentto eriide, poli ammananaadan, ubba wode Xoossaa minissi woossee. 13Ayissi gooppe, I hinttenttoo, Lodooqiyaa asawunne Hirapoliisa giya katamaa asaw daro daaburiyaawaa taani markkattay.

14Nu siiqo dottorii Luqaasinne Deemaasi hinttentta saro de7iitee yaagiino. 15Lodooqiyaan de7iya nu ishatoonne Nimppiw qassi izi golliyaan shiiqiyaa ammaniyaa asatoo nu sarotaa odite.

16Ha dabiddaabbiyaa hinttenttu nabbabeeddawaappe guyyiyan, Lodooqiyaa ammaniyaawanttookka nabbabissite; hinttekka Lodooqiyaa ammaniyaawanttukka hinttenttoo yeddiyaa dabidaabbiyaa nabbabite. 17Qassi Arkkipoosaw, “Goday new immeedda oosuwaa polanawaa dogoppa” yaagiide odite.

18Taani Phawuloosi, ta kushiyan sarotaa xaafeeddawaa hawaa be7ite; taani qashuwan de7iyaawaa dogoppite.

Xoossaa aadho keekatethay hinttenttunna gido.