Viewing:

Galaatiyaa Galatians 5

Select a Chapter

Kiristtoosan Aylletethaappe Kesussaa

1Nuuni aylletethay baynnaan, de7ana mala, Kiristtoosi nuuna aylletethaappe kesseedda; simmi minniide eqqite; laa7enthuwaa aylletethaa morgge mithaan waaxettoppite.

2Sisite, taani Phawuloosi, hinttentta yaagay; hintte qaxxarettiyaawaa gidooppe, Kiristtoosi hinttentta aynne maaddenna. 3Qaxxarettiyaa ubbatuu higgii giyaawaa ubbaa poliide naaganaw bessiyaawaa gujjaade qopethay. 4Higgiyaa naagiide xillanaw koyyiyaawanttoo, Kiristtoosappe shaaketteeddita; Xoossaa aadho keekatethaappekka kunddeeddita. 5Nuuna gidooppe, nuuni Xoossaa Ayyaanaa bagganna ammanuwan xillanaw nashechchaan naageetto. 6Ayissi gooppe, nuuni Kiristtoosi Yesuusanna ittippe de7ooppe, siiquwan oothiyaa ammanuwaappe attin, qaxxarettinakka, qaxxarettennaani agginakka nuuna aynne maaddenna.

7Kase lo77o woxxiita; shin tumatethaw hintte eeno geenna mala, oonee hinttentta diggeeddawe? 8Ha cimuu hinttentta xeeseedda Xoossaappe yibeenna. 9Asay giyaawaadan, guutha irshshuu munaqaa ubbaa denthee. 10Hinttenttu harabaa qoppennawaa taani Xoossaan ammanettay; shin hinttentta metiyaa uray oona gidooppenne, Xoossaappe bare pirddaa akkanawaa.

11Shin taanaadan ammaniyaawanttoo, taani hawaa gakkanaw qaxxaray koshshiyaawaa odiyaawaa gidooppe, taana ayissi yederssiinoo? Hewe tuma gidooppe, taani Kiristtoosa masqqaliyaabaa tamaarissina aynne metiyaabay baawa. 12Hinttentta metoothiyaawanttu barentta barenttookka goyreerikkinooshsha!

13Hinttentta gidooppe, taanaadan ammaniyaawanttoo, aylletethaappe kesanaw xeesetteeddita. Gidooppenneekka aylletethaappe hintte keseeddawaan, hintte asatethaa amuu hinttentta mooddoppo. Hewaa diraa siiquwan ittuu ittoo moodettite. 14Ayissi gooppe, higgii ubbay itti haasayan qashetteedda; ikka, “Ne shooruwaa ne huuphiyaadan siiqa” yaagiyaawaa. 15Shin hintte ittu ittuwaanna sa7ettiyaawaanne meetettiyaawaa gidooppe, hintte hintte giddon wurenna mala naagettite.

Ayyaanaanne Ashuwaa

16Shin sisite; Xoossaa Ayyaanay hinttentta kaalethiyaawaa gidooppe, hintte ashuwaa amuwaa mulekka polikkita. 17Ayissi gooppe, nu ashuu amottiyaawaa Geeshsha Ayyaanay ixxee; qassi Geeshsha Ayyaanay amottiyaawaa nu ashuu ixxee; hawanttu ittuu ittuwaanna ixettiino. Hewaa diraw, hintte dosiyaawaa oothanaw danddaykkita. 18Shin Xoossaa Ayyaanay hinttentta kaalethiyaawaa gidooppe, Muse higgii hinttentta mooddenna.

19Ashuwaa oosuu eretteeddawaa; ikka ayee gooppe, woshummiyaawaa, tunatethaa, aadhdheedda tunatethaa oosuwaa, 20eeqaw goyinniyaawaa, bitiyaawaa, morkketethaa, palumaa, qanaatiyaawaa, hanqquwaa, barena dosiyaawaa, walaqettiyaawaa, ittuu ittuwaappe shaakettiyaawaa, 21asawaa amottiyaawaa, mathottiyaawaa, yethanchchaa gidiyaawaanne hawantta malatiyaawantta. Kasekka taani hinttenttoo odeeddawaadan, hawantta malatiyaawantta oothiyaawanttoo Xoossaa kawutethaan geliyaasay baawa.

22Shin Geeshsha Ayyaanaa ayfii, siiquwaa, nashechchaa, sarotethaa, danddayaa, keekatethaa, lo77otethaa, ammanettiyaawaa, 23ashikketethaa, bare huuphiyaa naagiyaawaa. Hewantta malatiyaawantta diggiyaa higgii baawa.

24Kiristtoosa Yesuusabaa gidiyaawanttu barenttu asatethaa A iita qofaannanne A amuwaanna ittippe masqqaliyaa bollan misimaariyan dhishiide kaqqeeddino. 25Nuussi Geeshsha Ayyaanay de7uwaa immowaappe guyyiyan, nuuna qassi I kaaletho. 26Ane otorettiyaawaa, woy ittuu ittuwaa hanqqethiyaawaa, woy ittuu ittuwaa qanaatiyaawaa aggoytte.