Viewing:

Mark 11

Select a Chapter

Yesuusi Wolqqaama Bonchchuwan Yeerusalaame Geleedda

(Mat 21:1-11; Luq 19:28-40; Yoh 12:12-19)

1Unttunttu Yeerusalaame matiidde, Debre Zayte Deriyaa matan de7iyaa Beetefaagenne Biitaaniyaa gakkeeddino; Yesuusi barena kaalliyaawanttuppe laa77uwaa sinthaw kiittiide, 2“Hinttenttuppe sinthan de7iyaa heraa biite; yaa gelosaanna ooninne ubba toggibeenna qashuwan de7iyaa hare maraa hintte demmana; A billi haa akkiide yiite. 3Ooninne hinttentta, ‘Hewaa ayissi oothite?’ yaagiide oochchooppe, ‘Godaw hawe koshshee; ellekka zaari haa yeddanawaa’ yaagite” yaageedda.

4Unttunttu biide, hare maraa penggiyaa matan ogiyaan qachchi wotheeddawaa demmiide billeeddino. 5Hewaan eqqeedda itti itti asatuu unttuntta, “Hare maraa wootanaw billiitee?” yaageeddino. 6Yesuusa kaalliyaawanttu Yesuusi barentta azazeeddawaa odina, asatuu yeddii aggeeddino. 7Unttunttu hare maraa Yesuusakko ahiide, barenttu mayuwaa A zokkiyaan wotheeddino; Yesuusi he hare maraa toggeedda. 8Cora asay barenttu mayuwaa ogiyaan hiixxeedda; qassi harantuu mithaa haythaa kar kariide, ogiyaan hiixxeeddino. 9Yesuusappe sinthanna hamettiyaa asaynne A geeduwaa kaalliyaa asay barenttu kooshshaa dhoqqu oothiide,

“Xoossay galatetto!

Godaa sunthan yiyaawe anjjetteeddawaa.

10Godaa sunthan yiyaa nu aawuwaa

Daawite kawutethay anjjetteeddawaa.

Saluwaa ubbaappe bolla saluwan

de7iyaa Xoossay galatetto”

yaageeddino.

11Yesuusi Yeerusalaame biide, Geeshsha Golliyaa geleedda; qassi ubbabaa yuuyyi yuuyyi xeelleeddawaappe guyyiyan, sa7ay qammiyaa diraw, tammanne laa77u Yesuusa kaalliyaawanttunna Biitaaniyaa beedda.

Yesuusi Sheqqeedda Balasiyaa Mithatto

(Mat 21:18-19)

12Wonttetha gallassi unttunttu Biitaaniyaappe kesiide biishshin, Yesuusi koshatteedda. 13Haakuwan itti balasiyaa giyaa mithatto haythaa mayya utteeddawunno be7iide, ooni eri I bolla ayfii beettooppenne giide, be7anaw izikko beedda; shin izikko I biyaa wode, haythaa xalalaappe attin, aynne ayfiyaa demmibeenna; ayissi gooppe, balasii ayfiyaa wodii gakkibeenna. 14Yesuusi he balasatto, “Neeppe shirettiide medhinaw ooninne ayfiyaa mooppo” yaageedda. Yesuusa kaalliyaawanttu I giyaawaa siseeddino.

Yesuusi Geeshsha Golliyan Zali77iyaawantta Kesseedda

(Mat 21:12-17; Luq 19:45-48; Yoh 2:13-22)

15Unttunttu Yeerusalaame beeddino; Yesuusi Geeshsha Golliyaa geliide, hewaan zali77iyaawanttanne shammiyaawantta kare yederssuwaa doommeedda; qassi miishshaa laammiyaawanttu xaraphpheezaanne dogommuwaa zali77iyaawanttu oydiyaa aathi yeggiide, 16ooninne ayentto tookkiide, Geeshsha Golliyaa gibbiyaa giddonna aadhdhanawaa diggeedda. 17Yesuusi asaa hawaadan yaagiide tamaarisseedda: “Xoossaa Maxaafan, ‘Ta golli Ayihuda gidenna asay ubbay Xoossaa woossiyaa golle geetettana’ yaagettiide xaafeetti utteedda; shin hintte A bonqqanchchatuu qosettiyaa gonggoluwaa kesseeddita.”

18Qeesatuwaa kaappatuunne Muse higgiyaa tamaarssiyaawanttu hewaa sisiide, A wodhana ogiyaa koshshaa doommeeddino; shin cora asay I tamaarissiyaawaan maalalettiyaa diraw, aw yayyeeddino.

19Sa7ay omarsseedda wode, Yesuusinne A kaalliyaawanttu katamaappe gaxaa keseeddino.

Balasiyaa Giyaa Mithatta Melaaddu

(Mat 21:20-22)

20Unttunttu wonttetha gallassi guura ogiyaanna aadhdhiidde, he balasatta xaphuwaanna meladiggeeddawunno be7eeddino. 21Phexiroosi hassayiide, “Tamaarissiyaawoo, be7a; neen sheqqeedda balasatta meladiggaaddu” yaageedda.

22Yesuusi zaariide, unttuntta hawaadan yaageedda; “Xoossaa ammanite. 23Taani hinttenttoo tumuwaa gay; ooninne bare wozanaan sidhennaan bare geeddabay hananawaa ammaniide, ha deriyaa, ‘Denddaade abbaan kundda’ gooppe hanana. 24Hewaa diraw, Xoossaa hintte woossiyaabaanne oochchiyaabaa ubbaa akkidiggowaadan ammanite; hintte akkana. 25Xoossaa woossanaw hintte eqqiyaa wode, saluwan de7iyaa hintte Aawuu hintte nagaraa atto gaana mala, ooninne hinttentta naaqqeeddabay de7ooppe, aw atto giite. 26Shin asaa nagaraa hintte atto gaana dhayooppe, saluwan de7iyaa hintte Aawuukka hintte nagaraa hinttenttoo atto geenna.”

Yesuusi Ayaa Maataani Oothii Giyaa Ooshaa

(Mat 21:23-27; Luq 20:1-8)

27Unttunttu qassikka Yeerusalaame beeddino; Yesuusi Geeshsha Golliyan hamettishshin, qeesatuwaa kaappatuu, Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttunne cimatuu Yesuusakko yeeddino. 28A, “Neeni hawaa oothanaw new ay maatay de7ii? Woy new ha maataa immeeddawe oone?” yaageeddino.

29Yesuusi zaariide unttuntta, “Taanikka hinttentta ittibaa oochchana; taw odite; taani qassi hawaa ay maataan oothaytantto, hinttenttoo odana. 30Yohaannisi xammaqiyaa maataa akkeeddawe Xoossaappeeyee woy asaappee? Taw odite” yaageedda.

31Unttunttu barenttu giddon palumaa doommiide, “Nuuni, ‘Xoossaappe yeedda’ yaagooppe, I nuuna, ‘Yaatina, Yohaannisi odeeddawaa ayissi ammanibeykkitee?’ yaagana. 32Shin, ‘Asaappe yeedda gaanee?’ ” yaageeddino; qassi asay ubbay Yohaannisi nabiyaa gideeddawaa eriyaa diraw, asaw yayyeeddino. 33Hewaa diraw, unttunttu Yesuusaw, “Nuuni erokko” yaagiide zaareeddino;

Yesuusi, “Taanikka hawaa ay maataan oothaytantto, hinttenttoo odikke” yaageedda.