Viewing:

Mark 16

Select a Chapter

Yesuusi Hayquwaappe Denddeedda

(Mat 28:1-8; Luq 24:1-12; Yoh 20:1-10)

1Sambbatay aadhdheeddawaappe guyyiyan, Magdala katamaappe yeedda Mayraama, Yayiqooba daaya Mayraamanne Salooma biide, Yesuusa anhaa okkanaw shittuwaa shammeeddino. 2Woggaa gallassi wonttumaatha daro guuran xalqqii kesishshin, he gonggoluwaa beeddino. 3Unttunttu barenttu giddon ittu ittuwaanna, “Gonggoluwaa doonaappe nuussi shuchchaa oone gonddorssiide digganaweeshsha?” yaagiide haasayiino.

4Unttunttu xeelliyaa wode, he daro wolqqaama shuchchaa gonddorssidiggeeddawaa be7eeddino. 5Yesuusi moogetteedda gonggoluwaa giddo geliyaa wode, itti wodalla bitani bootha mayuwaa mayyiide, ushechcha bagganna utteeddawaa be7iide dagammeeddino.

6Shin I unttuntta, “Dagammoppite. Masqqaliyaa bolla kaqetteedda Naazireetiyaa Yesuusa hinttenttu koyyiyaawaa eray. I hawaan baawa; denddidiggeedda. Unttunttu A wotheeddasaa hawaa be7ite. 7Shin biide Yesuusi barena kaalliyaawanttoonne Phexiroosaw, ‘Yesuusi hinttenttuppe kasetiide Galiilaa bee; I hinttenttoo odeeddawaadankka hinttenttu A yaani be7ana’ yaagiide hawaa odite” yaageedda.

8Macca asatuu yashshaan kokkoriidde, Yesuusi moogetteedda gonggoluwaappe kesiide baqati aggeeddino; qassi unttunttu yayyeedda diraw, asaw hewaa oossinne aynne odibeykkino.

Macca asatuu biide, barenttoo odetteeddabaa ubbaa Phexiroosawunne aananna de7iyaawanttoo qanthaan odeeddino; hewaappe guyyiyan, Yesuusi bare huuphew barena kaalliyaawanttu bolla, medhinaw ashshiyaa laamettenna geeshsha mishiraachchuwaa qaalaa, away mokkiyaasaappe wulliyaasaa gakkanaw kiitteedda.

Yesuusi Magdala Mayraamiw Beetteedda

(Mat 28:9-10; Yoh 20:11-18)

9Yesuusi hayquwaappe denddeeddawaappe guyyiyan, Woggaa gallassi guura, laappu iita ayyaanatuwaa kesseedda Magdala katamaappe yeedda Mayraamiw kasetiide beetteedda. 10Iza baade kase aananna de7iyaawanttoo, qarettiiddinne yeekkiidde utteeddawanttoo odaaddu; 11shin Yesuusi paxa de7iyaawaanne iziw beetteeddawaa unttunttu siseedda wode, Izi oduwaa tuma gibeykkino.

Yesuusi Laa77u Barena Kaalliyaawanttussi Beetteedda

(Luq 24:13-35)

12Hewaappe guyyiyan, unttunttuppe laa77atuu katamaappe kesiide biishshin, ogiyaan Yesuusi koyrowaappe dummatiide, unttunttoo beetteedda. 13Unttunttu guyye simmiide, haratuwassi odeeddino; shin hewanttu unttunttu oduwaa tuma gibeykkino.

Yesuusi Tammanne Itti Barena Kaalliyaawanttussi Beetteedda

(Mat 28:16-20; Luq 24:36-49; Yoh 20:19-23; Kit 1:6-8)

14Guyyeppe tammanne itti Yesuusa kaalliyaawanttu qumaa miishshin, Yesuusi unttunttoo beetteedda. Unttunttoo ammanuu baynna diraw, I unttuntta seereedda; qassi hayquwaappe I denddeeddawaa be7eeddawanttu unttunttoo odina, unttunttu ammanennaan ixxeedda dirawunne odina sisennawantta gidiyaa diraw, I unttuntta seereedda.

15I unttuntta hawaadan yaageedda; “Alamiyaa ubbaa biide, asaa ubbaw wonggalaa mishiraachchuwaa qaalaa odite. 16Ammanowenne xammaqettowe attana; shin ammanennawaa bolla Xoossay pirddana. 17Taanan ammaniyaawanttu ha malaatatuwaa oothanawantta: unttunttu ta sunthan iita ayyaanatuwaa kessanawantta; qassi unttunttu dumma dumma oratha qaalaan haasayanawantta. 18Unttunttu shooshshaa oyqqoopekka, woy ayaanne wodhiyaa marzziyaa ushinttokka unttuntta qohenna. Qassi unttunttu barenttu kushiyaa hargganchchatuwaa bolla wothana; he hargganchchatuu paxana” yaageedda.

Yesuusi Saluwaa Pude Keseedda

(Luq 24:50-53; Kit 1:9-11)

19Godaa Yesuusi barena kaalliyaawanttunna haasayeeddawaappe guyyiyan, Xoossay A pude saluwaa afina, Xoossaappe ushechcha bagganna utteedda. 20A kaalliyaawanttu biide, ubbasan wongalaa mishiraachchuwaa odeeddino. Godaykka unttunttunna ittippe oothee; unttunttu odiyaa qaalaykka tuma gideeddawaa unttunttu oothiyaa malaatatuwaan erisseedda.