Viewing:

Mark 3

Select a Chapter

Kushii Sileedda Bitaniyaa

(Mat 12:9-14; Luq 6:6-11)

1Yesuusi Ayihuda woosa golliyaa shirettikka geleedda; hewaan kushii sileedda itti bitani de7ee. 2Itti itti asay Yesuusa mootanaw koyyiide, kushii sileedda bitaniyaa Sambbataan I pathooppe be7anaw naagee. 3Yesuusi he kushii sileedda bitaniyaa, “Dendda eqqaade sinthaw haa ya” yaageedda. 4Hewaappe guyyiyan asaa, “Sambbataan lo77obaa oothiyaawe wogeeyee iitabaa oothiyaawe wogee? Asaa shemppuwaa ashshiyaawe wogeeyee wodhiyaawe wogee?” yaagiide oochcheedda.

Shin asay co77u geedda. 5Yesuusi hanqqettiide, unttuntta yuushshi aathi xeelliide, unttunttu odina sisennawantta gidiyaa diraw, unttunttoo darii kayyotteedda; he bitaniyaa, “Ne kushiyaa piddi ootha” yaageedda; bitani piddi oothina, A kushii paxi aggeedda. 6Parisaawatuu Ayihuda woosa golliyappe kare kesiide, Yesuusa wooti wodhanentto Heroodisanna de7iyaawanttunna maqqetteeddino.

Asay Abbaa Lanqqiyan Yesuusakko Shiiqeeddino

7Yesuusi barena kaalliyaawanttunna Galiilaa Abbaa beedda; Galiilaappe cora asay A kaalleedda. 8Qassikka cora asay Yihuudaappe, Yeerusalaameppe, Eedomiyaasappe, Yorddaanoosa Shaafaappe hefintha baggappe, Xiiroosa katamaappenne Sidoonaa katamaappe Yesuusi ootheeddawaa sisiide, aakko yeedda. 9Yesuusi cora asay barena sugi un77ethenna mala, barena kaalliyaawantta wonggiriyaa barew gami77ethana mala azazeedda. 10Daro asaa I patheedda diraw, harggiyaa asay ubbay A bochchanaw sugerettee. 11Iita ayyaanay de7iyaa asatuukka A be7eedda wode ubbaan A sinthan guufanniide, barenttu qaalaa dhoqqu oothiide, “Neen Xoossaa Na7aa gidikkii!” yaageeddino.

12Yesuusi he iita ayyanatuu barebaa asaw odiide, barena qoncciyaa kessenna mala, unttuntta minissiide azazeedda.

Yesuusi Bare Kiittiyaawantta Dooreedda

(Mat 10:1-4; Luq 6:12-16)

13Yesuusi deriyaa bolla kesiide, bare koyyeedda asatuwaa barekko xeeseedda; hewaappe guyye aakko beeddino. 14-15Unttunttu barenanna de7ana malanne qaalaa odanaw unttuntta kiittana mala, iita ayyaanatuwaa asaappe kessanaw unttunttoo maatay de7ana mala, tammanne laa77u asatuwaa dooreedda.

16I dooreedda tammanne laa77atuu hawantta: Phexiroosa yaagiide suntheedda Simoona, 17Bo7aanerggeessa yaagiide suntheedda Zabiddiyoosa naanaa Yayiqoobanne Yayiqooba ishaa Yohaannisa. “Bo7aanerggeessa” giyaawe “Wolqqaama asatuwaa” giyaawaa. 18Inddiraasanne Piliphphoosa, Barttalamoosanne Maatoossa, Toomaasanne Ilppiyoosa na7aa Yayiqooba, Taadoosanne bare biittaw seelettiyaa Simoona, 19Yesuusa aathi immeedda Yihudaa Asqqoroota.

Yesuusanne Bi7eel-Zebuula

(Mat 12:22-32; Luq 11:14-23; 12:10)

20Yesuusi soy beedda; laa7enthuwaakka qassi cora asay shiiqina, inne A kaalliyaawanttunna haray atto, qumaa maanawukka danddaybeykkino; 21asay A, “Gooyee” giyaa diraw, A dabbatuu hewaa sisiide, A akkanaw beeddino.

22Higgiyaa tamaarissiyaa itti itti asatuu Yeerusalaameppe yiide, “Yesuusa bolla Bi7eel-Zebuul de7ee” yaageeddino; qassi, “Xalahatuwaa kaappuu barew wolqqaa immina, iita ayyaanatuwaa kessee” yaagiide haaseyeeddino.

23Yesuusi asaa barekko xeesiide, leemisuwaa odiidde, “Seexaanay Seexaanaa wooti kessanaw danddayi? 24Itti kawutethay bare giddon shaakettooppe, he kawutethay eqqanaw danddayenna; 25qassi itti golle asaykka bare giddon shaakettooppe, he golle asaykka eqqanaw danddayenna. 26Seexaanay barenanna walaqettiide shaakettooppe, bayanaappe attin, de7ana danddayenna.

27“Shin wolqqaama asaa golle geliide kasetiide A qachchennaan de7iidde, A miishshaa bonqqanaw danddayiyaa asay baawa; qachcheeddawaappe guyyiyan, A golliya bonqqanaw danddayee.

28“Taani hinttenttoo tumuwaa gay; Xoossay asaa naanaw nagaraa ubbaanne unttunttu boriyaa boriyaa ubbaa atto gaana; 29shin Geeshsha Ayyaanaa bolla iita boriyaa haasayiyaa oossinne medhinaw nagaraa gidanaappe attin, Xoossay ubbakka atto geenna” yaageedda. 30Yesuusi hewaa geeddawe, itti itti asatuu, “Yesuusa bolla iita ayyaanay de7ee” yaageedda diraassa.

Yesuusa Daayonne Ishatuwaa

(Mat 12:46-50; Luq 8:19-21)

31Yesuusa daayanne A ishatuu yiide, karen eqqi aakko asaa kiittiide, A xeesisseeddino. 32Cora asay A matan utteeddino; he kiitetteeddawe A, “Be7a; ne daayanne ne ishatuu karen eqqiide, neenanna gakettanaw koyyiino” yaageedda.

33Yesuusi zaariide, “Ta daaya oone? Qassi ta ishatuu oone?” yaageedda. 34Bare matan utteedda asaa yuushshi aathi xeelliide, “Be7ite; ta daayanne ta ishatuu hawanttushi. 35Xoossay koyyiyaawaa oothiyaa ubbay ta ishaa, ta michchattonne ta daayo” yaageedda.