Viewing:

Marqqoossa Mark 4

Select a Chapter

Zerethaa Zeriyaawaa Leemisuwaa

(Mat 13:1-9; Luq 8:4-8)

1Yesuusi shirettikka Galiilaa Abbaa mataan tamaarissuwaa doommeedda; cora asay bare miyyiyaan yuuyyi aadhdhiide shiiqi uttina, abbaan de7iyaa wonggiriyaa giddo geliide, aani utteeddino; qassi he asay ubbay abbaa miyyiyaan de7ee. 2I unttuntta darobaa leemisuwan tamaarissiidde,

3“Sisite; itti bitani zerethaa zeranaw keseedda. 4I zerishshin, itti itti zerethay ogiyaa doonan wodhdheedda; hewaa kafuu yiide meedda. 5Itti itti zerethay ancco biittaa bolla wodhdheedda; daro biittay baynna diraw, he zerethay ellekka mokkeedda. 6Away keseedda wode shulleedda; adussa xaphuwaa yeddibeenna diraw, melii aggeedda. 7Itti itti zerethay agunthaa giddon wodhdheedda; hewaan mokkeeddawaa agunthay dicciide cuullina, ayfennaan atteedda. 8Itti itti zerethay tu7e biittaan zerettiide mokkeedda; dicciide ittu hattamuwaa, ittu usuppun tammuwaa ayfina, ittu xeetuwaa ayfeedda.” 9Qaykka Yesuusi, “Sisanaw haythay de7iyaa uray siso” yaageedda.

Yesuusi Leemisuwan Odeedda Gaasuwaa

(Mat 13:10-17; Luq 8:9-10)

10Tammanne laa77u Yesuusa kaalliyaawanttunne I odeeddawaa siseedda hara asatuu I barekka de7ishshin aakko shiiqiide, he leemisuwaa bilethaa A oochcheeddino. 11-12Yesuusi unttunttussi, “Hinttenttoo Xoossaa kawutethaa xuuraa yewuwaa eray imetteedda; shin haratuu kawutethaappe karenna de7iyaawanttu, xeelaa xeelliidde be7enna mala, qassi sissaa sisiiddikka akeekenna mala, unttunttu shirettiide Xoossaakko simmina, I unttunttu nagaraa atto geenna mala, unttunttoo ubbabay leemisuwan odettee” yaageedda.

Zeriyaawaa Leemisuwaa Bilethaa

(Mat 13:18-23; Luq 8:11-15)

13Yesuusi unttuntta, “Ha leemisuwaa erikkitee? Yaatina, leemisuwaa ubbaa wooti eranitee? 14Zeriyaawe Xoossaa qaalaa zeree. 15Qaalay zerettiyaa ogiyaa doonan de7iyaawanttu hawantta; unttunttu qaalaa sisiyaa wode, Seexaanay ellekka yiide, unttunttu wozanaan zeretteedda qaalaa afidiggeedda. 16Hawaadankka qassi anccotiyaa biittaan zeretteeddawanttu hawantta; unttunttu qaalaa sisiide, ellekka nashechchaan akkiino. 17Unttunttu ha77iw de7iinoppe attin, unttunttoo mino xaphuu baawa; guyyeppe qaalaa gaasuwan waayyii woy yederssuu yiyaa wode, unttunttu ellekka dhubetti aggiino. 18Qassi agunthaa giddon zeretteeddawanttu hawantta; unttunttu qaalaa sisiyaawantta. 19Shin ha sa7aa de7oo hirggiyaawe duretethaa dosiyaawenne harabaa amottiyaawe unttunttu wozanaan geliide, qaalaa cuullina ayfennaan atti aggeedda. 20Shin tu7e biittaan zeretteeddawanttu qaalaa sisiide akkiyawantta; ittu hattamuwaa, ittu usuppun tammuwaa ayfina, ittu xeetuwaa ayfeedda” yaageedda.

Xomppiyaa Leemisuwaa

(Luq 8:16-18)

21Yesuusi gujjiide, “Xomppiyaa ahiide, gillaappe woy arssaappe garssanna wothiyaa asay de7ii? Dhoqqasaan wothennee? 22Ayissi gooppe, qoseeddabay ubbay qoncciyaa kesanawaa; qassi geeman wotheeddabay ubbay beettennaan attenna. 23Sisanaw haythay de7iyaa uray de7ooppe siso” yaageedda.

24Qassikka unttuntta, “Hinttenttu sisiyaawaa akeekiide sisite; Xoossay hintte makkeedda qun77aan hinttenttoo makkanawaa. I hinttenttoo darissiide immana; 25de7iyaa uraw gujji immana; baynnawaappe haray atto, aw de7iyaa he guuthattokka akkidiggana” yaageedda.

Dicciyaa Zerethaa Leemisuwaa

26Yesuusi qassikka, “Xoossaa kawutethay gaden kathaa zeriyaa asaa mala. 27He bitani qamma gemi77ishee; guura denddee; I bare huuphew waanintto erennaan, he zerethay mokkeenne diccee. 28Biittay kathaa barekka mokkeenne ayfee; koyro carshshay caaree; guyyeppe ayfanaw kuukummee; qassi wurssethaan kumentha ayfiyaa ayfee. 29Shin kathay gakkiyaa wode, kathaa shiishshiyaa wodii gakkeedda diraw, bitani ellekka baacaan cakuwaa gelii aggeedda” yaageedda.

Sannaaficiyaa Zerethaa Leemisuwaa

(Mat 13:31-34; Luq 13:18-19)

30Yesuusi, “Nuuni Xoossaa kawutethaa ayaa malatee gaanee? Woy ayaanna leemisanee? 31Xoossaa kawutethay sannaaficiyaa ayfatto malatee. He ayfatta zeriyaa wode, sa7aan de7iyaa mithaa ayfiiyaa ubbaappekka guuxxaw; 32henno zerina mokkaade hara atakilttiyaa ubbaappe daraw; daro daashshaa daashaw. Kafuu izi qankkaa kuwaan golliya keexxana danddayee” yaageedda.

33Yesuusi hawaa mala daro leemisuwan asay sisanaw danddayiyaawaa keenaa, bare qaalaa odeedda. 34Asaw leemisuu baynnaan odenna; shin Yesuusi barena kaalliyaawanttu xalalaanna de7iyaa wode, unttunttoo ubbabaa billiide odee.

Yesuusi Beetaa Co77u Ootheedda

(Mat 8:23-27; Luq 8:22-25)

35He gallassi sa7ay omarssina, Yesuusi barena kaalliyaawantta “Abbaappe hefintha pinnoytte” yaageedda. 36A kaalliyaawanttu asaa aggiide, Yesuusi kase geli utteedda wonggiriyaan geliide, Yesuusa barenttunna afeeddino; hara wonggiratuukka hewaan de7iino. 37Wolqqaama gotuu denddina, beetay wongiriyaa shocina, haathay kumana gakkanaw wongiriyaa giddo geleedda. 38He wode Yesuusi wonggiriyaan guyye bagganna borkkothaa borkkotiide gemi77isheedda. Yesuusa kaalliyaawanttu A denthiide, “Tamaarissiyaawoo, nuuni dhayiyaa wode co77u gaade xeellay?” yaageeddino.

39I beegottiide gotuwaa, “Co77u ga” giide, abbaakka, “Woppu ga” geedda; gotuukka co77u giina, ubbabaykka woppu geedda. 40Yesuusi barena kaalliyaawantta “Ayissi hawaadan yayyiitee? Hinttenttu waani ammanikkitee?” yaageedda.

41Unttunttu daro yayyiide barenttu giddon, “Hawe laa haray atto, gotuunne abbay azazettiyaawe oone?” yaageeddino.