Viewing:

Revelation 18

Select a Chapter

Baabilooni Kunddethaa

1Hewaappe guyyiyan, wolqqaama maatay de7iyaa hara kiitanchchay saluwaappe wodhdhishiina, taani be7aaddi. He kiitanchchaa bonchchuu sa7aa poo7isseedda.

2He kiitanchchay bare kooshshaa dhoqqu udiide,

“Iza kunddaaddu!

Wolqqaama Baabiloona kunddaaddu!

Baabiloona xalahatuu aqiyaasaa gidaaddu;

iita ayyaanatuu ubbatuunne

ixettiyaa iita kafatuu ubbatuu

iini de7iino.

3Ayissi gooppe,

asaa zariyaa ubbaa

bare mathoyiyaa woyiniyaa eessaa

ushshina

izinna woshummeeddino.

Qaykka sa7aa kaatatuu

izinna woshummeeddino.

Izi ishalo wolqqaa gaasuwan

sa7an de7iya

zali77anchchatuu duretteeddino”

yaageedda.

4Hewaappe guyyiyan,

taani saluwaappe

hawaadan yaagiyaa

hara kooshshaa sisaaddi;

“Ta asaw, iippe kesite!

Izi nagaraa izinna koxxoppite!

Izi muraa gishettoppite.

5Ayissi gooppe,

izi nagaray

saluwaa gakkanaw dooretti utteedda.

Xoossay izi iita bayizzuwa

hassayeedda.

6Iza immeeddawaa keenaa zaariide,

iziw immite.

Iza ootheeddawoo

laa77u kushiyaa

iziw qanxxite.

Iza hinttenttussi giigisseedda ushshaappe

laa77u kushiyaa ushshaa

izi burccukkuwaa kunthite.

7Iza bonchchetteeddawaanne

ishaleeddawaa keenaa

izo tuggayitenne kayyoyite.

Iza bare wozanaan,

‘Taani kaatattiidan uttay;

taani asinay baynna maccawunno gidikke;

qassi ubbaakka kayyottikke’

yaagaw.

8Hewaa diraw,

izi boshaa ubbay

harggii, kayyuunne koshay

izo itti gallassi oyqqana.

Qassi iza taman guudettana;

ayissi gooppe,

izi bolla pirddiyaa

Godaa Xoossay Wolqqaama”

yaageedda.

9Sa7aa kaatatuu, izina woshummiidde ishaleeddawanttu he katamatta guudettina, kesiyaa cuwaa be7eedda wode, katamattiw unttunttu waassananne yeekkana. 10Unttunttu he katamatti ugaw yayyeedda diraw, haakki eqqiide, “Ha wolqqaama katamattee! Wolqqaama katamattee! Baabiloonee, new aayyeero! Neeni ay mala tuggattaniishsha. Neeni itti saatiyaa giddon ne pirddaa akkaadda” yaagana.

11Unttunttu markkabiyaa caanaa hawaappe sinthanaw shammiyaabay baynna diraw, sa7an de7iya zali77anchchatuu he katamattiw waassananne kayyottana. 12Unttunttu worqqaa, biraa, bonchcho shuchchaa, inqquwaa geetettiyaa al77o shuchchaa, teera oochcha malatiyaa mayuwaa, suufiyaa mala mayuwaa, hariya geetettiyaa mayuwaa, zo7o mayuwaa, ubba qommo sawiyaa mithaa, ubba qommuwan ootheedda danggarssaa achchaa, al77o mithaappe medhetteeddabaa, nahaasiyaa, birataa, ibineberediyaa geetettiyaa shuchchaa, 13qarafaa, qimaamiyaa, ixaanaa, shittuwaa, sawiyaa ixaanaa dhiilliyaa, woyiniyaa eessaa, wogaraa zaytiyaa, liiqeedda dhiilliyaa, zarggaa, miizzaa, dorssaa, paraanne paray goochchiyaa gaariyaa, unttunttu aylletuwanne haray atto asaa shemppuunne shammiyaabaykka baawa.

14Zali77anchchatuu mishirattiw,

“Neeni amotteedda

lo77obay ubbay neeppe halidiggeedda.

Ne de7uunne

alleeqqettiyaabay ubbay dhayidiggeedda.

Neeni laa7entho

unttuntta ubbaakka demmakka”

yaageeddino.

15He katamattin zali77iide duretteedda zali77anchchatuu izi ugaw yayyiide, iippe haakkiide eqqana. Unttunttu yeekkananne kayyottana. 16Qassi,

“Suufiyaa geetettiyaa

kiriyan dadetteedda mayuwaa,

teera ochchaa malatiyaa

mayuwanne zo7o mayuwaa mayyaade,

worqqaa alleeqquwan,

bonchcho shuchchaaninne

inqquwaa geetettiyaa

al77o shuchchan alleeqqeedda,

he wolqqaama katamattiw aayyeero! 17Hawaa keena

wolqqaama maxuu ubbay

itti saatiyaa giddon

dippi gi dhayi aggeedda”

yaageeddino.

Markkabiyaa laaggiyaa ubbatuu, markkabiyan biya ubbatuu, markkabiyan oothiyaa ubbatuunne abbaan oothi go77ettiyaa ubbatuu haakki eqqeeddino. 18He katamatta guudettina kesiyaa cuwaa be7eedda wode barenttu kooshshaa dhoqqu udiide, “Ha wolqqaama katamatto malatiyaa katamay ubbaakka baawa” yaageeddino.

19Unttunttu barenttu huuphiyaan baana qoliide, waasseeddinonne kayyotteeddino;

“Abbaan markkabetuu de7iyaa ubbaa

bare maxuwan dureyeedda

wolqqaama katamattiw aayyeero!

Qassi iziw de7iyaabay ubbay

itti saatiyaa giddon

dhayi ageedda.

20He katamatta dhayeedda diraw,

saloo, nashetta!

Geeshshatoo, Yesuusi kiitteeddawanttoo,

nabatoo, nashettite!

Ayissi gooppe,

iza hinttentta ootheeddawaa

diraw Xoossay izo pirddeedda” yaageedda.

21Hewaappe guyyiyan,

wolqqaama kiitanchchay

woxaa malatiyaa wolqqaama shuchchaa

denthi abbaan oliide hawaadan yaageedda;

“Wolqqaama katamatta

Baabiloona sugina,

hawaadan kunddana;

iza hachcheppe sinthaw

ubbaakka beettukku.

22Diithaa diixxiyaawanttunne

mazimuriyaa yexxiyaawanttu,

suusulliyaanne malakataa punniyaawanttu

kooshshay hawaappe hini baggan

ne giddon ubbakka siseettenna.

Kushiyaa hiilla eriyaa ooninne

laa7etho ubbakka de7enna.

Woxaa kooshshaykka

hawaappe sinthaw ne giddon sisettenna.

23Xomppiyaa poo7uukka

laa7ethuwa ne giddon poo7enna.

Akkiyawaa kooshshaynne

gelewunni kooshshay

sinthaw ne giddon siseettenna.

Ne zali77anchchatuu sa7aa

ubbaan eretteedda wolqqaamatuwaa.

Ne bitiyaawan asaa zariyaa ubbay

cimetteedda.

24Nabatuwaa suuthay,

geeshshatuwaa suuthaynne

sa7an hayqqeedda ubbatuwaa suuthay

izin beetteedda diraw,

Baabiloona

murettaaddu”

yaageedda.