Viewing:

Revelation 19

Select a Chapter

1Hewaappe guyyiyan, saluwan cora asaa kooshshaadan kooshummiyaa wolqqaama kooshshay hawaadan yaagiyaawaa taani sisaaddi;

“Xoossaa galatay gakko.

Atotethay,

bonchchuunne wolqqay

nu Xoossaassa.

2A pirdday

tumuwaanne xilluwaa.

Caarataade sa7aa tunisseedda

wolqqaama caaratto

Xoossay pirddeedda;

Xoossaa oosanchchatuwaa

iza wodheedda diraw,

Xoossay izo mureedda”

yaageedda.

3Asay laa7enthuwa bare koshshaa dhoqqu udiide,

“Xoossaa galatay gakko.

He katamatta medhi medhinaw cuwattana”

yaageeddino.

4Laatamanne oyddu cimatuunne shemppuwaanna de7iya oyddu medhetatuu kawutethaa oydiyan utteedda Xoossaw guufanniide, “Amen77i. Xoossaa galatay gakko” yaagiide goyinneeddino.

Dorssaa Bullachchaw Xeesiyaa Xeessaa

5Hewaappe guyyiyan,

“Xoossaa ayllatuu ubbay,

Xoossaw yayyiya guuthay,

daruu ubbay nu Xoossaa

galatite”

yaagiyaa kooshshay kawutethaa oydiyaappe keseedda.

6Hewaappe guyyiyan, cora asaadan kooshummiyaa, wolqqaama shaafaadan guummiyaa, wolqqaama guugunthaadan guugummiyaa kooshshaa taani sisaaddi. He kooshshay,

“Xoossaa galatay gakko.

Ayissi gooppe,

nu Goday,

Ubbaappe Wolqqaama Xoossay

kawuteedda.

7Dorssaa bullachchaa

gallassay gakkeedda dirawunne

gelewunnakka bullachchaw

barena giigisseedda diraw,

nuuni pashikkoyttenne nashettoytte;

qassi Dorssaa bonchchoytte.

8Gelewunniw mayyanaw

suufiyaa geetettiyaa

kiriyan dadetteedda

phooliyaa bootha mayuu imetteedda.

Suufiyaa geetettiyaa

kiriyan dadetteedda mayuu

geeshshatuwaa

xillo oosuwaa”

yaagiyaawaa, taani sisaaddi.

9Hewaappe guyyiyan, kiitanchchay taana, “ ‘Dorssaa bullachchaw xeesetteeddawanttu anjjetteeddawantta’ yaagaade xaafa” yaageedda. He kiitanchchay qassikka taana, “Hawe Xoossaa tumu qaalaa” yaageedda.

10Hewaappe guyye taani aw goyinnanaw A gediyan kunddaaddi. Shin I taana, “Hewaa oothoppa. Taani ne malanne Yesuusi unttunttussi qonccisseedda tumatethaa oyqqeedda ne ishatuwaa ubbaa mala aylliyaa. Xoossaw goyinna. Ayissi gooppe, Yesuusi qonccisseedda tumatethay timbitiyaa odiyaawoo denthethiyaawaa” yaageedda.

Bootha Paraa Toggeeddawaa

11Yaatina, saluu dooyetteeddaawaa taani be7aaddi. Hewan bootha paray de7ee; he paraa toggeeddaawe ammanettiyaawaanne tumanchchaa giide xeesettee. Toggeeddawe xillotethaan pirddeenne bare olaakka olettee. 12A ayfi tamaa lacuwaa malatee; qassi I bare huuphiyaan daro akililiyaa wotheedda. A bolla xaafetti utteedda sunthay de7ee; shin he sunthay ayenttonne aappe attin, ooninne erenna. 13I mayyeedda mayuu suuthan naaqqi kesseeddawaa. A sunthaykka Xoossaa Qaalaa. 14Saluwaa wottaaddaratuu bootha geeshsha suufiyaa geetettiyaa kiriyan dadetteedda mayuwaa mayyiide, bootha paratuwaa toggiide, A geeduwaa kaalliino. 15Asaa zerethaa I dhayissiyaa kuussa mashshay A doonaappe kesee. Birataa xam77aan asaa I mooddana. Ubbaappe Wolqqaama Xoossay bare hanqquwaa woyiniyaa eessay gumi77ettiyaasan, gumi77iide bessana. 16A mayuwaa bollanne A wodiriyaa bolla, “Kaatatuwaa Kaatiyaanne godatuwaa Godaa” yaagiyaa sunthay xaafetti utteedda.

17Hewaappe guyyiyan, taani itti kiitanchchay awaan eqqeeddaawa be7aaddi. He kiitanchchay saluwan dhoqqiide paalliyaa kafuwaa ubbatoo bare kooshshaa dhoqqu udiide, “Haa yiite. Xoossaa kawuwaassi ittisa7a shiiqite. 18Yiide kaatatuwaa ashuwaa, shaalaqatuwaa ashuwaakka wottaaddaratuwaa ashuwaa miite; paratuwaa ashuwaakka paratuwaa toggeeddawanttu ashuwaakka miite; qassi asaa ubbaa ashuwaa aylliyaawaanne womaannuwaa, dhoqqaawaanne hokaawaa miite” yaageedda.

19Paraa toggeeddaawaannanne A wotaaddaratuuwanna olettanaw, do7aynne sa7aa kaatatu qassi unttunttu wottaaddaratuu itti sa7aa shiiqi utteeddawantta taani be7aaddi. 20He do7ay A sinthaan malaataa ootheedda worddo nabiyaanna ittippe oyqetteedda. Do7aa mallay de7iyaawanttanne do7aa misilew goyinneeddawaantta I baletheeddawe he oothiyaa malaatatuwaana. Do7aynne wordduwaa timbbitiyaa odiyaawe laa77atuukka diiniyaan eexxiyaa tamaa abbaan paxa yegetteeddino. 21Unttunttu wottaaddaratuu paraa toggeeddaawaa doonaappe kesiyaa mashshaan hayqqeeddino. Kafatuu ubbatuu unttunttu ashuwaappe barenttoo danddayeeddawaa keenaa meeddino.