Viewing:

Revelation 20

Select a Chapter

Sha77a Laythaa Kawutethaa

1Ciimmo ollaa qulppiyaanne wolqqaama santhalataa bare kushiyan oyqqeedda itti kiitanchchay saluwaappe yiyaawaa taani be7aaddi. 2Kiitanchchay dawiyaa, he beni shooshshaa, xalahiyaa kaappuwaa woy Seexaanaa giyaawaa oyqedda; yaatiide sha77a laythaw qachcheedda. 3Kiitanchchay ciimmo ollaan A yeggiide, sha77a laythay wuranaw, asaa zerethaa laa7ethuwa balettenna mala, he ciimmo ollaa qulppi gorddiide attameedda. Hewaappe guyyiyan, dawi amareedda wodiyaa bilettanaw bessee.

4Hewaappe guyyiyan, taani araatatuwaanne unttunttun utteeddawantta be7aaddi; unttunttussi pirddiyaa maatay imetteedda. Yesuusi qonccisseedda tumaanne Xoossaa qaalaa awaajjeedda diraw, barenttu qoodhiyaa qanxxetteedda asaa shemppuwaakka taani be7aaddi. Unttunttu do7aw woy do7aa misilew goyinnibeykkino. Unttunttu do7aa mallaa barenttu deemuwaan woy barenttu kushiyan wothibeeykkino. Unttunttu hayquwaappe denddiide, Kiristtoosaanna ittippe kaatetuwadan sha77a laythaw mooddeeddino. 5Hayqqeeddawanttuppe coratuu sha77a laythay wurana gakkanaw, hayquwaappe denddibeykkino. Hewe koyro dendduwaa. 6Koyro dendduwan denddeeddawanttu anjjetteeddawanttanne Xoossaa asatuwaa. Unttunttu bolla laa7entho hayqoo wolqqay baawa. Unttunttu Xoossaassinne Kiristtoosassi qeesatuwaa gidana; unttunttu aananna ittippe sha77a laythaw mooddana.

Seexaanay Xoonetteedda

7Sha77a laythay wureeddawaappe guyyiyan, Seexaanay qashuwaappe bilettana. 8I Sa7an ubbasan de7iya asaa zerethaa balethanaw kessana; hewe Googanne Maagooga geetettiyaawaa. Seexaanay abbaa shafiyaa keena zerethaa olaw shiishshana. 9He zaretuu biittaa ubbaa mayyiide geeshshatuwaa heeraanne Xoossay siiqiyaa katamatto yuuyyi aadhdhi eqqeeddino. Shin tamay saluwaappe wodhdhiide, unttuntta meedda.

10Do7aynne worddo nabii yegetteedda eexxiyaa diiniyaa tamaa abbaan xalahiyaa kaappuu, asaa zerethaa baletheeddawe, yegetteedda. Unttunttu qammanne gallassi medhi medhinaw paxa kaa7ettana.

Wurssetha Pirddaa

11Hewaappe guyyiyan, taani wolqqaama bootha araataanne he araataan utteeddawaa be7aaddi. Sa7aynne saluu A sinthappe baqateeddino; laa7entho beettibeykkino. 12Hayqqeeddawanttu, dhoqqu giyaawanttunne guuthatuu araataa sinthan eqqeeddaawantta taani be7aaddi. Maxaafatuu dooyetteeddino; hara maxaafay, de7uwa maxaafaykka dooyetteedda. Hayqqeeddawanttu barenttu oosuwaadan, maxaafatuwan xaafetti utteeddawaadankka pirddetteeddino. 13Abbay bare giddon de7iya hayqqeeddaawantta immeedda; hayquunne Si7oolii barenttu giddon de7iya hayqqeeddawantta immeeddino. Ubbaykka barenttu oosuwaadan pirddetteeddino. 14Hewaappe guyyiyan, hayquunne Si7oolii tamaa abbaan yegetteeddino. He tamaa abbay laa7etho hayquwaa. 15De7uwa maxaafan bare sunthay xaafettibeenna asay ooninne tamaa abban yegetteedda.