Viewing:

Revelation 2

Select a Chapter

(1) Yesuusi Efesoonen De7iya Woosa Gollew Goowaa

1“Efesoonen de7iya woosa golle kiitanchchaw hawaadan yaagaade xaafa:

‘Bare ushechcha kushiyan laappu xoolinttiyaa oyqqeeddawe, xomppatuwaa wothiyaa laappu worqqaa ballatuwaa gidduwaanna hamettiyaawe hawaadan yaagee. 2Taani ne kiitaa, ne daaburaanne ne genccuwaa eray. Qassi neeni iita asatuwaa genccanaw danddayabeennawaakka taani eray; Yesuusi kiitteeddawantta gidennaan de7iidde barentta, ‘Nuuni Yesuusi kiitteeddawantta’ giyaawantta neeni xomoosaade, unttunttu worddo gidiyaawaa demmeeddawaakka eray. 3Neeni genccaadda; qassi ta sunthaa dirawukka metuwaa danddayaadda; daaburabeykka. 4Shin taani neena kadhiyaabay de7ee; ayissi gooppe, neeni kase ne siiquwaa aggaadda. 5Simmi neeni haqappe kunddaaddinttonne akeeka. Ne nagaraappe simma; neeni kase oothiyaa oosuwaa ootha. Hewe dhayooppe, taani neekko yaana; yaade neeni ne nagaraappe simmana dhayooppe, neeni xomppiyaa wothiyaa ne ballaa A sa7aappe akkadiggana. 6Shin ittibaa loythaadda; Niiqoolaawatuwaa oosuwaa, taani ixxiyaawaa neenikka ixxaadda.

7‘Sisanaw haythay de7iyaa uray Geeshsha Ayyaanay woosa golletoo giyawaa siso; taani xooniyaa uraw Xoossaa gennetiyan mokkiyaa de7uwa mithaa ayfiya maanaw immana’ yaagee”

yaagaade xaafa.

(2) Yesuusi Samirineesan De7iya Woosa Gollew Goowaa

8“Samirineesan de7iyaa woosa golle kiitanchchaw hawaadan yaagaade xaafa:

‘Hayqqeeddawe, hayquwaappekka denddeeddawe, koyruunne wurssethay hawaadan yaagee.

9‘Taani ne waayyiyaanne ne hiyyeesatethaa eray; shin neeni dure. Ayihuda gidennaan de7iidde barentta, ‘Nuuni Ayihuda’ giyaawanttu boriyaawaa taani eray; shin unttunttu Seexaanaa maabaran de7iino. 10Neeni waayyettana waayyew yayyoppa. Be7a, xalahiyaa kaappuu hintteppe amareeddawantta xomoosanaw qasho gollen yeggana; tammu gallassa gakkanaw hinttenttu waayyettana. Hayqqana gakkanaassikka ammanetteeddawaa gida; taani new de7uwa akililiyaa immana.

11‘Haythay de7iyaa uray Geeshsha Ayyaanay woosa golletoo giyawaa siso; xooniyaa uray laa7ethuwa hayquwan qohettenna’ yaagee”

yaagaade xaafa.

(3) Yesuusi Pherggaamoonan De7iya Woosa Gollew Goowaa

12“Pherggaamoonan de7iya woosa golle kiitanchchaw hawaadan yaagaade xaafa:

‘Laa77u bagganna leefetteedda mashshay de7iyaawe hawaadan yaagee.

13‘Taani neeni de7iyaa sa7aa eray. Neeni Seexaanaa kawutethaa oydii de7iyaa sa7an de7aasa; ta sunthaa minissa naagaasa. Haray atto, Seexaanay de7iyaa sa7an hinttenttu matan asay wodheedda taani ammaniyaa markkay Anttiphaasi de7iyaa wodekka taana ammaniyaawaa aggabeykka. 14Shin taani neena boriyaa guuthabay de7ee; Israa7eliyaa asay eeqaw yarshsheedda qumaa maanaadaaninne woshummanaadan unttuntta nagaraa oosisseedda Baalaaqa tamaarisseedda Balaama timirttiyaa tamaariyaa amareedda asatuu neenanna de7iino. 15Hewaadankka, qassi Niiqoolaawatuwaa timirttiyaa tamaariyaa asatuu neenanna de7iino. 16Hewaa diraw, neeni ne nagaraappe simma; hewe dhayooppe, taani neekko ellekka yaana; yaade he asatuwaanna ta doonaappe kesiyaa mashshaan olettana.

17‘Haythay de7iyaa uray Geeshsha Ayyaanay woosa golletoo giyawaa siso. Xooniyaa uraw taani geeman de7iya mannaappe amareeddawaa immana. Qassi taani bootha shuchchaakka aw immana; akkiya uraappe attin, ooninne erenna ooratha sunthay he shuchchaa bolla xaafetti utteedda’ yaagee”

yaagaade xaafa.

(4) Yesuusi Tiyaaxiroonen De7iya Woosa Gollew Goowaa

18“Tiyaaxiroonen de7iya woosa golliya kiitanchchaw hawaadan yaagaade xaafa:

‘Xoossaa Na7ay, tamaa lacuwaa malatiyaa ayfi de7iyaawe, qassi coociyaa tamaan teeriide phooliyaa nahaasiyaa geetettiyaa birataa malatiyaa gedi de7iyaawe, hawaadan yaagee.

19‘Taani ne oosuwaa, ne siiquwaa, ne ammanuwaa, ne maaduwaanne ne genccuwaa eray; neeni koyro oothiyaawappe ha77i darissaade oothiyaawaa taani eray. 20Shin taani neena kadhiyaabay de7ee; barena, ‘Taani nabatto’ yaagiyaa mishiratto Elzzaabeelo sheneko gaadda; he mishiratta ta oosanchchatuu woshummanaadaaninne eeqaw yarshsheedda qumaa maanaadan, tamaarissawunne balethaw. 21Iza bare nagaraappe simmana mala, taani iziw wodiyaa immaaddi; shin woshummanaw kajjeeliyaawaappe iza simmanaw koyyabeykku. 22Be7ite, taani izo gisuwan kundissina; sakuwan iza waayyettana. Izinna woshummiyaawanttu he izinna oothiyaa nagaraappe simmana dhayooppe, unttunttakka wolqqaama waayyiyan yeggana. 23Taani izi naanaakka wodhana; qassi woosa golliyaa ubbaykka taani asaa qofaanne amuwaa eriyaawaa gidiyaawaa erana; taani hinttenttussi hinttenttu kiitaa malaa immana.

24‘Tiyaaxiroonen de7iya haratoo, ha iita timirttiyaa tamaaribeennawantoo, haratuu, “Seexaanaa ciimmo yewuwaa” giyaawaa hinttenttu tamaaribeeyikkita; taani hinttentta hara deexuwaa toossikke gay. 25Shin taani yaana gakkanaw hinttenttussi de7iyaawaa loythi naagite.

26-27‘Xooneeddawoonne wurssethay gakkanaw ta kiitaa naageeddawoo, asaa zariyaa ubbaa mooddana mala, taani ta Aawuwaappe akkeedda maataa malaa aw immana;

“I asaa zariyaa ubbaa birataa xam77aan mooddananne urqqaappe

medhetta miishshaa menthiyaawaadan menthana.”

28Qassi taani aw bakkaaliyaa xoolinttiyaa immana. 29Sisanaw haythay de7iyaa uray Geeshsha Ayyaanay woosa golletoo giyawaa siso’ yaagee”

yaagaade xaafa.