Viewing:

Revelation 7

Select a Chapter

Israa7eeliyaa Asaappe 144000 Asatuwa Som77iyaan Maatafay Wodhdheedda

1Hewaappe guyyiyan, taani oyddu kiitanchchatuu oyddu bagga sa7aa gaxaan eqqeeddaawantta be7aaddi. He kiitanchchatuu sa7aa bollan, woy abbaa bollan, woy ay mithaa bollan, carkkuu carkkennaadan te77eeddino. 2Qassikka de7uwa Xoossaa maatafaa oyqqiide hara kiitanchchay away mokkiyaasaappe kesiyaawaa taani be7aaddi. He kiitanchchay bare kooshshaa dhoqqu udiide, sa7aanne abbaa qohanaw wolqqay imetteedda oyddu kiitanchchatuwa 3xeesiide, “Nu Xoossaa oosanchchatuwaa deemuwan nuuni maatafaa wothana gakkanaw, sa7aa gidina woy abbaa gidina, woy mithaa gidinakka qohoppite” yaageedda.

4Taani Xoossaa maatafaa deemuwan wotheeddawanttu payduwaa sisaaddi. Israa7eeliyaa zariyaa ubbaappe itti xeetanne oytamanne oyddu sha77a asatuwaa deemuwan maatafay wodhdheedda.

5Yihudaa zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa

deemuwan maatafay

wodhdheedda.

Roobeela zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

Gaade zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

6Aaseera zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

Niftaaleeme zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

Minaase zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

7Simoona zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

Leewiyaa zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

Yisaakoora zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

8Zaabiloona zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

Yooseefo zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa.

Biiniyaama zariyaappe

tammanne laa77u sha77aa

deemuwan maatafay

wodhdheedda.

Bootha Mayuwaa Mayyeedda Cora Asatuwaa

9Hewaappe guyyiyan, zariyaa ubbaappe, qommuwaa ubbaappe, yaraa ubbaappenne dumma dumma gadiyaa qaalaa ubbaappe ooninne paydanaw danddayenna zaway baynna cora asaa taani be7aaddi. He asay bootha mayuwaa mayyiide, zambbaa haythaa barenttu kushiyan oyqqiide, kawutethaa oydiyaa sinthaninne Dorssaa sinthan eqqeedda. 10Unttunttu barenttu qaalaa dhoqqu udiide,

“Nu atotethaykka

kawutethaa oydiyan

utteedda

nu Xoossaappenne

Dorssaappe yee”

yaageeddino.

11Kiitanchchatuu ubbay kawutethaa oydiyaa, cimatuwanne de7uwan de7iya oyddu medhetaa yuuyyi aadhdhiide eqqeeddino. Unttunttu kawutethaa oydiyaa sinthan barenttu deemuwan guufanniide Xoossaw goyinniidde,

12“Amen77i!

Anjjuu, bonchchuu,

aadhdheedda eratethay,

galatay, sabay,

wolqqay, minotethay

medhinaappe medhinaa gakkanaw

nu Xoossaw gido.

Amen77i!”

yaageeddino.

13Cimatuwaappe ittu taana, “Ha bootha mayuwaa mayyeedda asatuu oonee? Unttunttu haqappe yeeddinoo?” yaagiide oochcheedda.

14Taani, “Ta Godaw, neeni eraasa” yaagaaddi. I taana hawaadan yaageedda;

“Hawanttu daro waayyiyaa

waayyettiide yeeddawantta.

Unttunttu barenttu mayuwaa

Dorssaa suuthan meecciide

booxxeeddawantta.

15Hewaa diraw,

unttunttu Xoossaa kawutethaa oydiyaa

sinthan eqqiide,

qammanne gallassi

A Geeshsha Golliyan

aw oothiino.

Qassi I bare kawutethaa oydiyan

utteeddawe

unttunttu gidduwan de7ana.

16Hawaappe sinthanaw ubbakka

unttunttu koshattikkino

woy saamettikkino.

Away unttuntta meenna;

qassi ay seelaykka unttuntta guuddenna.

17Ayissi gooppe,

kawutethaa oydew

gidduwan utteedda Dorssay

unttuntta heemmana.

De7uwa haathaa pulttuwaakkokka

unttuntta kaalethana.

Xoossaykka

unttunttu ayfiya afothaa ubbaa quccidiggana”

yaageedda.