Viewing:

2-timothy 1

Select a Chapter

1ખ્રીષ્ટેન યીશુના યા જીવનસ્ય પ્રતિજ્ઞા તામધીશ્વરસ્યેચ્છયા યીશોઃ ખ્રીષ્ટસ્યૈકઃ પ્રેરિતઃ પૌલોઽહં સ્વકીયં પ્રિયં ધર્મ્મપુત્રં તીમથિયં પ્રતિ પત્રં લિખામિ|

2તાત ઈશ્વરોઽસ્માકં પ્રભુ ર્યીશુખ્રીષ્ટશ્ચ ત્વયિ પ્રસાદં દયાં શાન્તિઞ્ચ ક્રિયાસ્તાં|

3અહમ્ આ પૂર્વ્વપુરુષાત્ યમ્ ઈશ્વરં પવિત્રમનસા સેવે તં ધન્યં વદનં કથયામિ, અહમ્ અહોરાત્રં પ્રાર્થનાસમયે ત્વાં નિરન્તરં સ્મરામિ|

4યશ્ચ વિશ્વાસઃ પ્રથમે લોયીનામિકાયાં તવ માતામહ્યામ્ ઉનીકીનામિકાયાં માતરિ ચાતિષ્ઠત્ તવાન્તરેઽપિ તિષ્ઠતીતિ મન્યે

5તવ તં નિષ્કપટં વિશ્વાસં મનસિ કુર્વ્વન્ તવાશ્રુપાતં સ્મરન્ યથાનન્દેન પ્રફલ્લો ભવેયં તદર્થં તવ દર્શનમ્ આકાઙ્ક્ષે|

6અતો હેતો ર્મમ હસ્તાર્પણેન લબ્ધો ય ઈશ્વરસ્ય વરસ્ત્વયિ વિદ્યતે તમ્ ઉજ્જ્વાલયિતું ત્વાં સ્મારયામિ|

7યત ઈશ્વરોઽસ્મભ્યં ભયજનકમ્ આત્માનમ્ અદત્ત્વા શક્તિપ્રેમસતર્કતાનામ્ આકરમ્ આત્માનં દત્તવાન્|

8અતએવાસ્માકં પ્રભુમધિ તસ્ય વન્દિદાસં મામધિ ચ પ્રમાણં દાતું ન ત્રપસ્વ કિન્ત્વીશ્વરીયશક્ત્યા સુસંવાદસ્ય કૃતે દુઃખસ્ય સહભાગી ભવ|

9સોઽસ્માન્ પરિત્રાણપાત્રાણિ કૃતવાન્ પવિત્રેણાહ્વાનેનાહૂતવાંશ્ચ; અસ્મત્કર્મ્મહેતુનેતિ નહિ સ્વીયનિરૂપાણસ્ય પ્રસાદસ્ય ચ કૃતે તત્ કૃતવાન્| સ પ્રસાદઃ સૃષ્ટેઃ પૂર્વ્વકાલે ખ્રીષ્ટેન યીશુનાસ્મભ્યમ્ અદાયિ,

10કિન્ત્વધુનાસ્માકં પરિત્રાતુ ર્યીશોઃ ખ્રીષ્ટસ્યાગમનેન પ્રાકાશત| ખ્રીષ્ટો મૃત્યું પરાજિતવાન્ સુસંવાદેન ચ જીવનમ્ અમરતાઞ્ચ પ્રકાશિતવાન્|

11તસ્ય ઘોષયિતા દૂતશ્ચાન્યજાતીયાનાં શિક્ષકશ્ચાહં નિયુક્તોઽસ્મિ|

12તસ્માત્ કારણાત્ મમાયં ક્લેશો ભવતિ તેન મમ લજ્જા ન જાયતે યતોઽહં યસ્મિન્ વિશ્વસિતવાન્ તમવગતોઽસ્મિ મહાદિનં યાવત્ મમોપનિધે ર્ગોપનસ્ય શક્તિસ્તસ્ય વિદ્યત ઇતિ નિશ્ચિતં જાનામિ|

13હિતદાયકાનાં વાક્યાનામ્ આદર્શરૂપેણ મત્તઃ શ્રુતાઃ ખ્રીષ્ટે યીશૌ વિશ્વાસપ્રેમ્નોઃ કથા ધારય|

14અપરમ્ અસ્મદન્તર્વાસિના પવિત્રેણાત્મના તામુત્તમામ્ ઉપનિધિં ગોપય|

15આશિયાદેશીયાઃ સર્વ્વે માં ત્યક્તવન્ત ઇતિ ત્વં જાનાસિ તેષાં મધ્યે ફૂગિલ્લો હર્મ્મગિનિશ્ચ વિદ્યેતે|

16પ્રભુરનીષિફરસ્ય પરિવારાન્ પ્રતિ કૃપાં વિદધાતુ યતઃ સ પુનઃ પુન ર્મામ્ આપ્યાયિતવાન્

17મમ શૃઙ્ખલેન ન ત્રપિત્વા રોમાનગરે ઉપસ્થિતિસમયે યત્નેન માં મૃગયિત્વા મમોદ્દેશં પ્રાપ્તવાન્|

18અતો વિચારદિને સ યથા પ્રભોઃ કૃપાભાજનં ભવેત્ તાદૃશં વરં પ્રભુસ્તસ્મૈ દેયાત્| ઇફિષનગરેઽપિ સ કતિ પ્રકારૈ ર્મામ્ ઉપકૃતવાન્ તત્ ત્વં સમ્યગ્ વેત્સિ|