Viewing:

Acts 15

Select a Chapter

1યિહૂદાદેશાત્ કિયન્તો જના આગત્ય ભ્રાતૃગણમિત્થં શિક્ષિતવન્તો મૂસાવ્યવસ્થયા યદિ યુષ્માકં ત્વક્છેદો ન ભવતિ તર્હિ યૂયં પરિત્રાણં પ્રાપ્તું ન શક્ષ્યથ|

2પૌલબર્ણબ્બૌ તૈઃ સહ બહૂન્ વિચારાન્ વિવાદાંશ્ચ કૃતવન્તૌ, તતો મણ્ડલીયનોકા એતસ્યાઃ કથાયાસ્તત્ત્વં જ્ઞાતું યિરૂશાલમ્નગરસ્થાન્ પ્રેરિતાન્ પ્રાચીનાંશ્ચ પ્રતિ પૌલબર્ણબ્બાપ્રભૃતીન્ કતિપયજનાન્ પ્રેષયિતું નિશ્ચયં કૃતવન્તઃ|

3તે મણ્ડલ્યા પ્રેરિતાઃ સન્તઃ ફૈણીકીશોમિરોન્દેશાભ્યાં ગત્વા ભિન્નદેશીયાનાં મનઃપરિવર્ત્તનસ્ય વાર્ત્તયા ભ્રાતૃણાં પરમાહ્લાદમ્ અજનયન્|

4યિરૂશાલમ્યુપસ્થાય પ્રેરિતગણેન લોકપ્રાચીનગણેન સમાજેન ચ સમુપગૃહીતાઃ સન્તઃ સ્વૈરીશ્વરો યાનિ કર્મ્માણિ કૃતવાન્ તેષાં સર્વ્વવૃત્તાન્તાન્ તેષાં સમક્ષમ્ અકથયન્|

5કિન્તુ વિશ્વાસિનઃ કિયન્તઃ ફિરૂશિમતગ્રાહિણો લોકા ઉત્થાય કથામેતાં કથિતવન્તો ભિન્નદેશીયાનાં ત્વક્છેદં કર્ત્તું મૂસાવ્યવસ્થાં પાલયિતુઞ્ચ સમાદેષ્ટવ્યમ્|

6તતઃ પ્રેરિતા લોકપ્રાચીનાશ્ચ તસ્ય વિવેચનાં કર્ત્તું સભાયાં સ્થિતવન્તઃ|

7બહુવિચારેષુ જાતષુ પિતર ઉત્થાય કથિતવાન્, હે ભ્રાતરો યથા ભિન્નદેશીયલોકા મમ મુખાત્ સુસંવાદં શ્રુત્વા વિશ્વસન્તિ તદર્થં બહુદિનાત્ પૂર્વ્વમ્ ઈશ્વરોસ્માકં મધ્યે માં વૃત્વા નિયુક્તવાન્|

8અન્તર્ય્યામીશ્વરો યથાસ્મભ્યં તથા ભિન્નદેશીયેભ્યઃ પવિત્રમાત્માનં પ્રદાય વિશ્વાસેન તેષામ્ અન્તઃકરણાનિ પવિત્રાણિ કૃત્વા

9તેષામ્ અસ્માકઞ્ચ મધ્યે કિમપિ વિશેષં ન સ્થાપયિત્વા તાનધિ સ્વયં પ્રમાણં દત્તવાન્ ઇતિ યૂયં જાનીથ|

10અતએવાસ્માકં પૂર્વ્વપુરુષા વયઞ્ચ સ્વયં યદ્યુગસ્ય ભારં સોઢું ન શક્તાઃ સમ્પ્રતિ તં શિષ્યગણસ્ય સ્કન્ધેષુ ન્યસિતું કુત ઈશ્વરસ્ય પરીક્ષાં કરિષ્યથ?

11પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્યાનુગ્રહેણ તે યથા વયમપિ તથા પરિત્રાણં પ્રાપ્તુમ્ આશાં કુર્મ્મઃ|

12અનન્તરં બર્ણબ્બાપૌલાભ્યામ્ ઈશ્વરો ભિન્નદેશીયાનાં મધ્યે યદ્યદ્ આશ્ચર્ય્યમ્ અદ્ભુતઞ્ચ કર્મ્મ કૃતવાન્ તદ્વૃત્તાન્તં તૌ સ્વમુખાભ્યામ્ અવર્ણયતાં સભાસ્થાઃ સર્વ્વે નીરવાઃ સન્તઃ શ્રુતવન્તઃ|

13તયોઃ કથાયાં સમાપ્તાયાં સત્યાં યાકૂબ્ કથયિતુમ્ આરબ્ધવાન્

14હે ભ્રાતરો મમ કથાયામ્ મનો નિધત્ત| ઈશ્વરઃ સ્વનામાર્થં ભિન્નદેશીયલોકાનામ્ મધ્યાદ્ એકં લોકસંઘં ગ્રહીતું મતિં કૃત્વા યેન પ્રકારેણ પ્રથમં તાન્ પ્રતિ કૃપાવલેકનં કૃતવાન્ તં શિમોન્ વર્ણિતવાન્|

15ભવિષ્યદ્વાદિભિરુક્તાનિ યાનિ વાક્યાનિ તૈઃ સાર્દ્ધમ્ એતસ્યૈક્યં ભવતિ યથા લિખિતમાસ્તે|

16સર્વ્વેષાં કર્મ્મણાં યસ્તુ સાધકઃ પરમેશ્વરઃ| સ એવેદં વદેદ્વાક્યં શેષાઃ સકલમાનવાઃ| ભિન્નદેશીયલોકાશ્ચ યાવન્તો મમ નામતઃ| ભવન્તિ હિ સુવિખ્યાતાસ્તે યથા પરમેશિતુઃ|

17તત્વં સમ્યક્ સમીહન્તે તન્નિમિત્તમહં કિલ| પરાવૃત્ય સમાગત્ય દાયૂદઃ પતિતં પુનઃ| દૂષ્યમુત્થાપયિષ્યામિ તદીયં સર્વ્વવસ્તુ ચ| પતિતં પુનરુથાપ્ય સજ્જયિષ્યામિ સર્વ્વથા||

18આ પ્રથમાદ્ ઈશ્વરઃ સ્વીયાનિ સર્વ્વકર્મ્માણિ જાનાતિ|

19અતએવ મમ નિવેદનમિદં ભિન્નદેશીયલોકાનાં મધ્યે યે જના ઈશ્વરં પ્રતિ પરાવર્ત્તન્ત તેષામુપરિ અન્યં કમપિ ભારં ન ન્યસ્ય

20દેવતાપ્રસાદાશુચિભક્ષ્યં વ્યભિચારકર્મ્મ કણ્ઠસમ્પીડનમારિતપ્રાણિભક્ષ્યં રક્તભક્ષ્યઞ્ચ એતાનિ પરિત્યક્તું લિખામઃ|

21યતઃ પૂર્વ્વકાલતો મૂસાવ્યવસ્થાપ્રચારિણો લોકા નગરે નગરે સન્તિ પ્રતિવિશ્રામવારઞ્ચ ભજનભવને તસ્યાઃ પાઠો ભવતિ|

22તતઃ પરં પ્રેરિતગણો લોકપ્રાચીનગણઃ સર્વ્વા મણ્ડલી ચ સ્વેષાં મધ્યે બર્શબ્બા નામ્ના વિખ્યાતો મનોનીતૌ કૃત્વા પૌલબર્ણબ્બાભ્યાં સાર્દ્ધમ્ આન્તિયખિયાનગરં પ્રતિ પ્રેષણમ્ ઉચિતં બુદ્ધ્વા તાભ્યાં પત્રં પ્રૈષયન્|

23તસ્મિન્ પત્રે લિખિતમિંદ, આન્તિયખિયા-સુરિયા-કિલિકિયાદેશસ્થભિન્નદેશીયભ્રાતૃગણાય પ્રેરિતગણસ્ય લોકપ્રાચીનગણસ્ય ભ્રાતૃગણસ્ય ચ નમસ્કારઃ|

24વિશેષતોઽસ્માકમ્ આજ્ઞામ્ અપ્રાપ્યાપિ કિયન્તો જના અસ્માકં મધ્યાદ્ ગત્વા ત્વક્છેદો મૂસાવ્યવસ્થા ચ પાલયિતવ્યાવિતિ યુષ્માન્ શિક્ષયિત્વા યુષ્માકં મનસામસ્થૈર્ય્યં કૃત્વા યુષ્માન્ સસન્દેહાન્ અકુર્વ્વન્ એતાં કથાં વયમ્ અશૃન્મ|

25તત્કારણાદ્ વયમ્ એકમન્ત્રણાઃ સન્તઃ સભાયાં સ્થિત્વા પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્ય નામનિમિત્તં મૃત્યુમુખગતાભ્યામસ્માકં

26પ્રિયબર્ણબ્બાપૌલાભ્યાં સાર્દ્ધં મનોનીતલોકાનાં કેષાઞ્ચિદ્ યુષ્માકં સન્નિધૌ પ્રેષણમ્ ઉચિતં બુદ્ધવન્તઃ|

27અતો યિહૂદાસીલૌ યુષ્માન્ પ્રતિ પ્રેષિતવન્તઃ, એતયો ર્મુખાભ્યાં સર્વ્વાં કથાં જ્ઞાસ્યથ|

28દેવતાપ્રસાદભક્ષ્યં રક્તભક્ષ્યં ગલપીડનમારિતપ્રાણિભક્ષ્યં વ્યભિચારકર્મ્મ ચેમાનિ સર્વ્વાણિ યુષ્માભિસ્ત્યાજ્યાનિ; એતત્પ્રયોજનીયાજ્ઞાવ્યતિરેકેન યુષ્માકમ્ ઉપરિ ભારમન્યં ન ન્યસિતું પવિત્રસ્યાત્મનોઽસ્માકઞ્ચ ઉચિતજ્ઞાનમ્ અભવત્|

29અતએવ તેભ્યઃ સર્વ્વેભ્યઃ સ્વેષુ રક્ષિતેષુ યૂયં ભદ્રં કર્મ્મ કરિષ્યથ| યુષ્માકં મઙ્ગલં ભૂયાત્|

30તેे વિસૃષ્ટાઃ સન્ત આન્તિયખિયાનગર ઉપસ્થાય લોકનિવહં સંગૃહ્ય પત્રમ્ અદદન્|

31તતસ્તે તત્પત્રં પઠિત્વા સાન્ત્વનાં પ્રાપ્ય સાનન્દા અભવન્|

32યિહૂદાસીલૌ ચ સ્વયં પ્રચારકૌ ભૂત્વા ભ્રાતૃગણં નાનોપદિશ્ય તાન્ સુસ્થિરાન્ અકુરુતામ્|

33ઇત્થં તૌ તત્ર તૈઃ સાકં કતિપયદિનાનિ યાપયિત્વા પશ્ચાત્ પ્રેરિતાનાં સમીપે પ્રત્યાગમનાર્થં તેષાં સન્નિધેઃ કલ્યાણેન વિસૃષ્ટાવભવતાં|

34કિન્તુ સીલસ્તત્ર સ્થાતું વાઞ્છિતવાન્|

35અપરં પૌલબર્ણબ્બૌ બહવઃ શિષ્યાશ્ચ લોકાન્ ઉપદિશ્ય પ્રભોઃ સુસંવાદં પ્રચારયન્ત આન્તિયખિયાયાં કાલં યાપિતવન્તઃ|

36કતિપયદિનેષુ ગતેષુ પૌલો બર્ણબ્બામ્ અવદત્ આગચ્છાવાં યેષુ નગરેષ્વીશ્વરસ્ય સુસંવાદં પ્રચારિતવન્તૌ તાનિ સર્વ્વનગરાણિ પુનર્ગત્વા ભ્રાતરઃ કીદૃશાઃ સન્તીતિ દ્રષ્ટું તાન્ સાક્ષાત્ કુર્વ્વઃ|

37તેન માર્કનામ્ના વિખ્યાતં યોહનં સઙ્ગિનં કર્ત્તું બર્ણબ્બા મતિમકરોત્,

38કિન્તુ સ પૂર્વ્વં તાભ્યાં સહ કાર્ય્યાર્થં ન ગત્વા પામ્ફૂલિયાદેશે તૌ ત્યક્તવાન્ તત્કારણાત્ પૌલસ્તં સઙ્ગિનં કર્ત્તુમ્ અનુચિતં જ્ઞાતવાન્|

39ઇત્થં તયોરતિશયવિરોધસ્યોપસ્થિતત્વાત્ તૌ પરસ્પરં પૃથગભવતાં તતો બર્ણબ્બા માર્કં ગૃહીત્વા પોતેન કુપ્રોપદ્વીપં ગતવાન્;

40કિન્તુ પૌલઃ સીલં મનોનીતં કૃત્વા ભ્રાતૃભિરીશ્વરાનુગ્રહે સમર્પિતઃ સન્ પ્રસ્થાય

41સુરિયાકિલિકિયાદેશાભ્યાં મણ્ડલીઃ સ્થિરીકુર્વ્વન્ અગચ્છત્|