Viewing:

Acts 25

Select a Chapter

1અનન્તરં ફીષ્ટો નિજરાજ્યમ્ આગત્ય દિનત્રયાત્ પરં કૈસરિયાતો યિરૂશાલમ્નગરમ્ આગમત્|

2તદા મહાયાજકો યિહૂદીયાનાં પ્રધાનલોકાશ્ચ તસ્ય સમક્ષં પૌલમ્ અપાવદન્ત|

3ભવાન્ તં યિરૂશાલમમ્ આનેતુમ્ આજ્ઞાપયત્વિતિ વિનીય તે તસ્માદ્ અનુગ્રહં વાઞ્છિતવન્તઃ|

4યતઃ પથિમધ્યે ગોપનેન પૌલં હન્તું તૈ ર્ઘાતકા નિયુક્તાઃ| ફીષ્ટ ઉત્તરં દત્તવાન્ પૌલઃ કૈસરિયાયાં સ્થાસ્યતિ પુનરલ્પદિનાત્ પરમ્ અહં તત્ર યાસ્યામિ|

5તતસ્તસ્ય માનુષસ્ય યદિ કશ્ચિદ્ અપરાધસ્તિષ્ઠતિ તર્હિ યુષ્માકં યે શક્નુવન્તિ તે મયા સહ તત્ર ગત્વા તમપવદન્તુ સ એતાં કથાં કથિતવાન્|

6દશદિવસેભ્યોઽધિકં વિલમ્બ્ય ફીષ્ટસ્તસ્માત્ કૈસરિયાનગરં ગત્વા પરસ્મિન્ દિવસે વિચારાસન ઉપદિશ્ય પૌલમ્ આનેતુમ્ આજ્ઞાપયત્|

7પૌલે સમુપસ્થિતે સતિ યિરૂશાલમ્નગરાદ્ આગતા યિહૂદીયલોકાસ્તં ચતુર્દિશિ સંવેષ્ટ્ય તસ્ય વિરુદ્ધં બહૂન્ મહાદોષાન્ ઉત્થાપિતવન્તઃ કિન્તુ તેષાં કિમપિ પ્રમાણં દાતું ન શક્નુવન્તઃ|

8તતઃ પૌલઃ સ્વસ્મિન્ ઉત્તરમિદમ્ ઉદિતવાન્, યિહૂદીયાનાં વ્યવસ્થાયા મન્દિરસ્ય કૈસરસ્ય વા પ્રતિકૂલં કિમપિ કર્મ્મ નાહં કૃતવાન્|

9કિન્તુ ફીષ્ટો યિહૂદીયાન્ સન્તુષ્ટાન્ કર્ત્તુમ્ અભિલષન્ પૌલમ્ અભાષત ત્વં કિં યિરૂશાલમં ગત્વાસ્મિન્ અભિયોગે મમ સાક્ષાદ્ વિચારિતો ભવિષ્યસિ?

10તતઃ પૌલ ઉત્તરં પ્રોક્તવાન્, યત્ર મમ વિચારો ભવિતું યોગ્યઃ કૈસરસ્ય તત્ર વિચારાસન એવ સમુપસ્થિતોસ્મિ; અહં યિહૂદીયાનાં કામપિ હાનિં નાકાર્ષમ્ ઇતિ ભવાન્ યથાર્થતો વિજાનાતિ|

11કઞ્ચિદપરાધં કિઞ્ચન વધાર્હં કર્મ્મ વા યદ્યહમ્ અકરિષ્યં તર્હિ પ્રાણહનનદણ્ડમપિ ભોક્તુમ્ ઉદ્યતોઽભવિષ્યં, કિન્તુ તે મમ સમપવાદં કુર્વ્વન્તિ સ યદિ કલ્પિતમાત્રો ભવતિ તર્હિ તેષાં કરેષુ માં સમર્પયિતું કસ્યાપ્યધિકારો નાસ્તિ, કૈસરસ્ય નિકટે મમ વિચારો ભવતુ|

12તદા ફીષ્ટો મન્ત્રિભિઃ સાર્દ્ધં સંમન્ત્ર્ય પૌલાય કથિતવાન્, કૈસરસ્ય નિકટે કિં તવ વિચારો ભવિષ્યતિ? કૈસરસ્ય સમીપં ગમિષ્યસિ|

13કિયદ્દિનેભ્યઃ પરમ્ આગ્રિપ્પરાજા બર્ણીકી ચ ફીષ્ટં સાક્ષાત્ કર્ત્તું કૈસરિયાનગરમ્ આગતવન્તૌ|

14તદા તૌ બહુદિનાનિ તત્ર સ્થિતૌ તતઃ ફીષ્ટસ્તં રાજાનં પૌલસ્ય કથાં વિજ્ઞાપ્ય કથયિતુમ્ આરભત પૌલનામાનમ્ એકં બન્દિ ફીલિક્ષો બદ્ધં સંસ્થાપ્ય ગતવાન્|

15યિરૂશાલમિ મમ સ્થિતિકાલે મહાયાજકો યિહૂદીયાનાં પ્રાચીનલોકાશ્ચ તમ્ અપોદ્ય તમ્પ્રતિ દણ્ડાજ્ઞાં પ્રાર્થયન્ત|

16તતોહમ્ ઇત્યુત્તરમ્ અવદં યાવદ્ અપોદિતો જનઃ સ્વાપવાદકાન્ સાક્ષાત્ કૃત્વા સ્વસ્મિન્ યોઽપરાધ આરોપિતસ્તસ્ય પ્રત્યુત્તરં દાતું સુયોગં ન પ્રાપ્નોતિ, તાવત્કાલં કસ્યાપિ માનુષસ્ય પ્રાણનાશાજ્ઞાપનં રોમિલોકાનાં રીતિ ર્નહિ|

17તતસ્તેષ્વત્રાગતેષુ પરસ્મિન્ દિવસેઽહમ્ અવિલમ્બં વિચારાસન ઉપવિશ્ય તં માનુષમ્ આનેતુમ્ આજ્ઞાપયમ્|

18તદનન્તરં તસ્યાપવાદકા ઉપસ્થાય યાદૃશમ્ અહં ચિન્તિતવાન્ તાદૃશં કઞ્ચન મહાપવાદં નોત્થાપ્ય

19સ્વેષાં મતે તથા પૌલો યં સજીવં વદતિ તસ્મિન્ યીશુનામનિ મૃતજને ચ તસ્ય વિરુદ્ધં કથિતવન્તઃ|

20તતોહં તાદૃગ્વિચારે સંશયાનઃ સન્ કથિતવાન્ ત્વં યિરૂશાલમં ગત્વા કિં તત્ર વિચારિતો ભવિતુમ્ ઇચ્છસિ?

21તદા પૌલો મહારાજસ્ય નિકટે વિચારિતો ભવિતું પ્રાર્થયત, તસ્માદ્ યાવત્કાલં તં કૈસરસ્ય સમીપં પ્રેષયિતું ન શક્નોમિ તાવત્કાલં તમત્ર સ્થાપયિતુમ્ આદિષ્ટવાન્|

22તત આગ્રિપ્પઃ ફીષ્ટમ્ ઉક્તવાન્, અહમપિ તસ્ય માનુષસ્ય કથાં શ્રોતુમ્ અભિલષામિ| તદા ફીષ્ટો વ્યાહરત્ શ્વસ્તદીયાં કથાં ત્વં શ્રોષ્યસિ|

23પરસ્મિન્ દિવસે આગ્રિપ્પો બર્ણીકી ચ મહાસમાગમં કૃત્વા પ્રધાનવાહિનીપતિભિ ર્નગરસ્થપ્રધાનલોકૈશ્ચ સહ મિલિત્વા રાજગૃહમાગત્ય સમુપસ્થિતૌ તદા ફીષ્ટસ્યાજ્ઞયા પૌલ આનીતોઽભવત્|

24તદા ફીષ્ટઃ કથિતવાન્ હે રાજન્ આગ્રિપ્પ હે ઉપસ્થિતાઃ સર્વ્વે લોકા યિરૂશાલમ્નગરે યિહૂદીયલોકસમૂહો યસ્મિન્ માનુષે મમ સમીપે નિવેદનં કૃત્વા પ્રોચ્ચૈઃ કથામિમાં કથિતવાન્ પુનરલ્પકાલમપિ તસ્ય જીવનં નોચિતં તમેતં માનુષં પશ્યત|

25કિન્ત્વેષ જનઃ પ્રાણનાશર્હં કિમપિ કર્મ્મ ન કૃતવાન્ ઇત્યજાનાં તથાપિ સ મહારાજસ્ય સન્નિધૌ વિચારિતો ભવિતું પ્રાર્થયત તસ્માત્ તસ્ય સમીપં તં પ્રેષયિતું મતિમકરવમ્|

26કિન્તુ શ્રીયુક્તસ્ય સમીપમ્ એતસ્મિન્ કિં લેખનીયમ્ ઇત્યસ્ય કસ્યચિન્ નિર્ણયસ્ય ન જાતત્વાદ્ એતસ્ય વિચારે સતિ યથાહં લેખિતું કિઞ્ચન નિશ્ચિતં પ્રાપ્નોમિ તદર્થં યુષ્માકં સમક્ષં વિશેષતો હે આગ્રિપ્પરાજ ભવતઃ સમક્ષમ્ એતમ્ આનયે|

27યતો બન્દિપ્રેષણસમયે તસ્યાભિયોગસ્ય કિઞ્ચિદલેખનમ્ અહમ્ અયુક્તં જાનામિ|