Viewing:

Acts 7

Select a Chapter

1તતઃ પરં મહાયાજકઃ પૃષ્ટવાન્, એષા કથાં કિં સત્યા?

2તતઃ સ પ્રત્યવદત્, હે પિતરો હે ભ્રાતરઃ સર્વ્વે લાકા મનાંસિ નિધદ્ધ્વં| અસ્માકં પૂર્વ્વપુરુષ ઇબ્રાહીમ્ હારણ્નગરે વાસકરણાત્ પૂર્વ્વં યદા અરામ્-નહરયિમદેશે આસીત્ તદા તેજોમય ઈશ્વરો દર્શનં દત્વા

3તમવદત્ ત્વં સ્વદેશજ્ઞાતિમિત્રાણિ પરિત્યજ્ય યં દેશમહં દર્શયિષ્યામિ તં દેશં વ્રજ|

4અતઃ સ કસ્દીયદેશં વિહાય હારણ્નગરે ન્યવસત્, તદનન્તરં તસ્ય પિતરિ મૃતે યત્ર દેશે યૂયં નિવસથ સ એનં દેશમાગચ્છત્|

5કિન્ત્વીશ્વરસ્તસ્મૈ કમપ્યધિકારમ્ અર્થાદ્ એકપદપરિમિતાં ભૂમિમપિ નાદદાત્; તદા તસ્ય કોપિ સન્તાનો નાસીત્ તથાપિ સન્તાનૈઃ સાર્દ્ધમ્ એતસ્ય દેશસ્યાધિકારી ત્વં ભવિષ્યસીતિ તમ્પ્રત્યઙ્ગીકૃતવાન્|

6ઈશ્વર ઇત્થમ્ અપરમપિ કથિતવાન્ તવ સન્તાનાઃ પરદેશે નિવત્સ્યન્તિ તતસ્તદ્દેશીયલોકાશ્ચતુઃશતવત્સરાન્ યાવત્ તાન્ દાસત્વે સ્થાપયિત્વા તાન્ પ્રતિ કુવ્યવહારં કરિષ્યન્તિ|

7અપરમ્ ઈશ્વર એનાં કથામપિ કથિતવાન્, યે લોકાસ્તાન્ દાસત્વે સ્થાપયિષ્યન્તિ તાલ્લોકાન્ અહં દણ્ડયિષ્યામિ, તતઃ પરં તે બહિર્ગતાઃ સન્તો મામ્ અત્ર સ્થાને સેવિષ્યન્તે|

8પશ્ચાત્ સ તસ્મૈ ત્વક્છેદસ્ય નિયમં દત્તવાન્, અત ઇસ્હાકનામ્નિ ઇબ્રાહીમ એકપુત્રે જાતે, અષ્ટમદિને તસ્ય ત્વક્છેદમ્ અકરોત્| તસ્ય ઇસ્હાકઃ પુત્રો યાકૂબ્, તતસ્તસ્ય યાકૂબોઽસ્માકં દ્વાદશ પૂર્વ્વપુરુષા અજાયન્ત|

9તે પૂર્વ્વપુરુષા ઈર્ષ્યયા પરિપૂર્ણા મિસરદેશં પ્રેષયિતું યૂષફં વ્યક્રીણન્|

10કિન્ત્વીશ્વરસ્તસ્ય સહાયો ભૂત્વા સર્વ્વસ્યા દુર્ગતે રક્ષિત્વા તસ્મૈ બુદ્ધિં દત્ત્વા મિસરદેશસ્ય રાજ્ઞઃ ફિરૌણઃ પ્રિયપાત્રં કૃતવાન્ તતો રાજા મિસરદેશસ્ય સ્વીયસર્વ્વપરિવારસ્ય ચ શાસનપદં તસ્મૈ દત્તવાન્|

11તસ્મિન્ સમયે મિસર-કિનાનદેશયો ર્દુર્ભિક્ષહેતોરતિક્લિષ્ટત્વાત્ નઃ પૂર્વ્વપુરુષા ભક્ષ્યદ્રવ્યં નાલભન્ત|

12કિન્તુ મિસરદેશે શસ્યાનિ સન્તિ, યાકૂબ્ ઇમાં વાર્ત્તાં શ્રુત્વા પ્રથમમ્ અસ્માકં પૂર્વ્વપુરુષાન્ મિસરં પ્રેષિતવાન્|

13તતો દ્વિતીયવારગમને યૂષફ્ સ્વભ્રાતૃભિઃ પરિચિતોઽભવત્; યૂષફો ભ્રાતરઃ ફિરૌણ્ રાજેન પરિચિતા અભવન્|

14અનન્તરં યૂષફ્ ભ્રાતૃગણં પ્રેષ્ય નિજપિતરં યાકૂબં નિજાન્ પઞ્ચાધિકસપ્તતિસંખ્યકાન્ જ્ઞાતિજનાંશ્ચ સમાહૂતવાન્|

15તસ્માદ્ યાકૂબ્ મિસરદેશં ગત્વા સ્વયમ્ અસ્માકં પૂર્વ્વપુરુષાશ્ચ તસ્મિન્ સ્થાનેઽમ્રિયન્ત|

16તતસ્તે શિખિમં નીતા યત્ શ્મશાનમ્ ઇબ્રાહીમ્ મુદ્રાદત્વા શિખિમઃ પિતુ ર્હમોરઃ પુત્રેભ્યઃ ક્રીતવાન્ તત્શ્મશાને સ્થાપયાઞ્ચક્રિરે|

17તતઃ પરમ્ ઈશ્વર ઇબ્રાહીમઃ સન્નિધૌ શપથં કૃત્વા યાં પ્રતિજ્ઞાં કૃતવાન્ તસ્યાઃ પ્રતિજ્ઞાયાઃ ફલનસમયે નિકટે સતિ ઇસ્રાયેલ્લોકા સિમરદેશે વર્દ્ધમાના બહુસંખ્યા અભવન્|

18શેષે યૂષફં યો ન પરિચિનોતિ તાદૃશ એકો નરપતિરુપસ્થાય

19અસ્માકં જ્ઞાતિભિઃ સાર્દ્ધં ધૂર્ત્તતાં વિધાય પૂર્વ્વપુરુષાન્ પ્રતિ કુવ્યવહરણપૂર્વ્વકં તેષાં વંશનાશનાય તેષાં નવજાતાન્ શિશૂન્ બહિ ર્નિરક્ષેપયત્|

20એતસ્મિન્ સમયે મૂસા જજ્ઞે, સ તુ પરમસુન્દરોઽભવત્ તથા પિતૃગૃહે માસત્રયપર્ય્યન્તં પાલિતોઽભવત્|

21કિન્તુ તસ્મિન્ બહિર્નિક્ષિપ્તે સતિ ફિરૌણરાજસ્ય કન્યા તમ્ ઉત્તોલ્ય નીત્વા દત્તકપુત્રં કૃત્વા પાલિતવતી|

22તસ્માત્ સ મૂસા મિસરદેશીયાયાઃ સર્વ્વવિદ્યાયાઃ પારદૃષ્વા સન્ વાક્યે ક્રિયાયાઞ્ચ શક્તિમાન્ અભવત્|

23સ સમ્પૂર્ણચત્વારિંશદ્વત્સરવયસ્કો ભૂત્વા ઇસ્રાયેલીયવંશનિજભ્રાતૃન્ સાક્ષાત્ કર્તું મતિં ચક્રે|

24તેષાં જનમેકં હિંસિતં દૃષ્ટ્વા તસ્ય સપક્ષઃ સન્ હિંસિતજનમ્ ઉપકૃત્ય મિસરીયજનં જઘાન|

25તસ્ય હસ્તેનેશ્વરસ્તાન્ ઉદ્ધરિષ્યતિ તસ્ય ભ્રાતૃગણ ઇતિ જ્ઞાસ્યતિ સ ઇત્યનુમાનં ચકાર, કિન્તુ તે ન બુબુધિરે|

26તત્પરે ઽહનિ તેષામ્ ઉભયો ર્જનયો ર્વાક્કલહ ઉપસ્થિતે સતિ મૂસાઃ સમીપં ગત્વા તયો ર્મેલનં કર્ત્તું મતિં કૃત્વા કથયામાસ, હે મહાશયૌ યુવાં ભ્રાતરૌ પરસ્પરમ્ અન્યાયં કુતઃ કુરુથઃ?

27તતઃ સમીપવાસિનં પ્રતિ યો જનોઽન્યાયં ચકાર સ તં દૂરીકૃત્ય કથયામાસ, અસ્માકમુપરિ શાસ્તૃત્વવિચારયિતૃત્વપદયોઃ કસ્ત્વાં નિયુક્તવાન્?

28હ્યો યથા મિસરીયં હતવાન્ તથા કિં મામપિ હનિષ્યસિ?

29તદા મૂસા એતાદૃશીં કથાં શ્રુત્વા પલાયનં ચક્રે, તતો મિદિયનદેશં ગત્વા પ્રવાસી સન્ તસ્થૌ, તતસ્તત્ર દ્વૌ પુત્રૌ જજ્ઞાતે|

30અનન્તરં ચત્વારિંશદ્વત્સરેષુ ગતેષુ સીનયપર્વ્વતસ્ય પ્રાન્તરે પ્રજ્વલિતસ્તમ્બસ્ય વહ્નિશિખાયાં પરમેશ્વરદૂતસ્તસ્મૈ દર્શનં દદૌ|

31મૂસાસ્તસ્મિન્ દર્શને વિસ્મયં મત્વા વિશેષં જ્ઞાતું નિકટં ગચ્છતિ,

32એતસ્મિન્ સમયે, અહં તવ પૂર્વ્વપુરુષાણામ્ ઈશ્વરોઽર્થાદ્ ઇબ્રાહીમ ઈશ્વર ઇસ્હાક ઈશ્વરો યાકૂબ ઈશ્વરશ્ચ, મૂસામુદ્દિશ્ય પરમેશ્વરસ્યૈતાદૃશી વિહાયસીયા વાણી બભૂવ, તતઃ સ કમ્પાન્વિતઃ સન્ પુન ર્નિરીક્ષિતું પ્રગલ્ભો ન બભૂવ|

33પરમેશ્વરસ્તં જગાદ, તવ પાદયોઃ પાદુકે મોચય યત્ર તિષ્ઠસિ સા પવિત્રભૂમિઃ|

34અહં મિસરદેશસ્થાનાં નિજલોકાનાં દુર્દ્દશાં નિતાન્તમ્ અપશ્યં, તેષાં કાતર્ય્યોક્તિઞ્ચ શ્રુતવાન્ તસ્માત્ તાન્ ઉદ્ધર્ત્તુમ્ અવરુહ્યાગમમ્; ઇદાનીમ્ આગચ્છ મિસરદેશં ત્વાં પ્રેષયામિ|

35કસ્ત્વાં શાસ્તૃત્વવિચારયિતૃત્વપદયો ર્નિયુક્તવાન્, ઇતિ વાક્યમુક્ત્વા તૈ ર્યો મૂસા અવજ્ઞાતસ્તમેવ ઈશ્વરઃ સ્તમ્બમધ્યે દર્શનદાત્રા તેન દૂતેન શાસ્તારં મુક્તિદાતારઞ્ચ કૃત્વા પ્રેષયામાસ|

36સ ચ મિસરદેશે સૂફ્નામ્નિ સમુદ્રે ચ પશ્ચાત્ ચત્વારિંશદ્વત્સરાન્ યાવત્ મહાપ્રાન્તરે નાનાપ્રકારાણ્યદ્ભુતાનિ કર્મ્માણિ લક્ષણાનિ ચ દર્શયિત્વા તાન્ બહિઃ કૃત્વા સમાનિનાય|

37પ્રભુઃ પરમેશ્વરો યુષ્માકં ભ્રાતૃગણસ્ય મધ્યે માદૃશમ્ એકં ભવિષ્યદ્વક્તારમ્ ઉત્પાદયિષ્યતિ તસ્ય કથાયાં યૂયં મનો નિધાસ્યથ, યો જન ઇસ્રાયેલઃ સન્તાનેભ્ય એનાં કથાં કથયામાસ સ એષ મૂસાઃ|

38મહાપ્રાન્તરસ્થમણ્ડલીમધ્યેઽપિ સ એવ સીનયપર્વ્વતોપરિ તેન સાર્દ્ધં સંલાપિનો દૂતસ્ય ચાસ્મત્પિતૃગણસ્ય મધ્યસ્થઃ સન્ અસ્મભ્યં દાતવ્યનિ જીવનદાયકાનિ વાક્યાનિ લેભે|

39અસ્માકં પૂર્વ્વપુરુષાસ્તમ્ અમાન્યં કત્વા સ્વેભ્યો દૂરીકૃત્ય મિસરદેશં પરાવૃત્ય ગન્તું મનોભિરભિલષ્ય હારોણં જગદુઃ,

40અસ્માકમ્ અગ્રેઽગ્રે ગન્તુुમ્ અસ્મદર્થં દેવગણં નિર્મ્માહિ યતો યો મૂસા અસ્માન્ મિસરદેશાદ્ બહિઃ કૃત્વાનીતવાન્ તસ્ય કિં જાતં તદસ્માભિ ર્ન જ્ઞાયતે|

41તસ્મિન્ સમયે તે ગોવત્સાકૃતિં પ્રતિમાં નિર્મ્માય તામુદ્દિશ્ય નૈવેદ્યમુત્મૃજ્ય સ્વહસ્તકૃતવસ્તુના આનન્દિતવન્તઃ|

42તસ્માદ્ ઈશ્વરસ્તેષાં પ્રતિ વિમુખઃ સન્ આકાશસ્થં જ્યોતિર્ગણં પૂજયિતું તેભ્યોઽનુમતિં દદૌ, યાદૃશં ભવિષ્યદ્વાદિનાં ગ્રન્થેષુ લિખિતમાસ્તે, યથા, ઇસ્રાયેલીયવંશા રે ચત્વારિંશત્સમાન્ પુરા| મહતિ પ્રાન્તરે સંસ્થા યૂયન્તુ યાનિ ચ| બલિહોમાદિકર્મ્માણિ કૃતવન્તસ્તુ તાનિ કિં| માં સમુદ્દિશ્ય યુષ્માભિઃ પ્રકૃતાનીતિ નૈવ ચ|

43કિન્તુ વો મોલકાખ્યસ્ય દેવસ્ય દૂષ્યમેવ ચ| યુષ્માકં રિમ્ફનાખ્યાયા દેવતાયાશ્ચ તારકા| એતયોરુભયો ર્મૂર્તી યુષ્માભિઃ પરિપૂજિતે| અતો યુષ્માંસ્તુ બાબેલઃ પારં નેષ્યામિ નિશ્ચિતં|

44અપરઞ્ચ યન્નિદર્શનમ્ અપશ્યસ્તદનુસારેણ દૂષ્યં નિર્મ્માહિ યસ્મિન્ ઈશ્વરો મૂસામ્ એતદ્વાક્યં બભાષે તત્ તસ્ય નિરૂપિતં સાક્ષ્યસ્વરૂપં દૂષ્યમ્ અસ્માકં પૂર્વ્વપુરુષૈઃ સહ પ્રાન્તરે તસ્થૌ|

45પશ્ચાત્ યિહોશૂયેન સહિતૈસ્તેષાં વંશજાતૈરસ્મત્પૂર્વ્વપુરુષૈઃ સ્વેષાં સમ્મુખાદ્ ઈશ્વરેણ દૂરીકૃતાનામ્ અન્યદેશીયાનાં દેશાધિકૃતિકાલે સમાનીતં તદ્ દૂષ્યં દાયૂદોધિકારં યાવત્ તત્ર સ્થાન આસીત્|

46સ દાયૂદ્ પરમેશ્વરસ્યાનુગ્રહં પ્રાપ્ય યાકૂબ્ ઈશ્વરાર્થમ્ એકં દૂષ્યં નિર્મ્માતું વવાઞ્છ;

47કિન્તુ સુલેમાન્ તદર્થં મન્દિરમ્ એકં નિર્મ્મિતવાન્|

48તથાપિ યઃ સર્વ્વોપરિસ્થઃ સ કસ્મિંશ્ચિદ્ હસ્તકૃતે મન્દિરે નિવસતીતિ નહિ, ભવિષ્યદ્વાદી કથામેતાં કથયતિ, યથા,

49પરેશો વદતિ સ્વર્ગો રાજસિંહાસનં મમ| મદીયં પાદપીઠઞ્ચ પૃથિવી ભવતિ ધ્રુવં| તર્હિ યૂયં કૃતે મે કિં પ્રનિર્મ્માસ્યથ મન્દિરં| વિશ્રામાય મદીયં વા સ્થાનં કિં વિદ્યતે ત્વિહ|

50સર્વ્વાણ્યેતાનિ વસ્તૂનિ કિં મે હસ્તકૃતાનિ ન||

51હે અનાજ્ઞાગ્રાહકા અન્તઃકરણે શ્રવણે ચાપવિત્રલોકાઃ યૂયમ્ અનવરતં પવિત્રસ્યાત્મનઃ પ્રાતિકૂલ્યમ્ આચરથ, યુષ્માકં પૂર્વ્વપુરુષા યાદૃશા યૂયમપિ તાદૃશાઃ|

52યુષ્માકં પૂર્વ્વપુરુષાઃ કં ભવિષ્યદ્વાદિનં નાતાડયન્? યે તસ્ય ધાર્મ્મિકસ્ય જનસ્યાગમનકથાં કથિતવન્તસ્તાન્ અઘ્નન્ યૂયમ્ અધૂના વિશ્વાસઘાતિનો ભૂત્વા તં ધાર્મ્મિકં જનમ્ અહત|

53યૂયં સ્વર્ગીયદૂતગણેન વ્યવસ્થાં પ્રાપ્યાપિ તાં નાચરથ|

54ઇમાં કથાં શ્રુત્વા તે મનઃસુ બિદ્ધાઃ સન્તસ્તં પ્રતિ દન્તઘર્ષણમ્ અકુર્વ્વન્|

55કિન્તુ સ્તિફાનઃ પવિત્રેણાત્મના પૂર્ણો ભૂત્વા ગગણં પ્રતિ સ્થિરદૃષ્ટિં કૃત્વા ઈશ્વરસ્ય દક્ષિણે દણ્ડાયમાનં યીશુઞ્ચ વિલોક્ય કથિતવાન્;

56પશ્ય,મેઘદ્વારં મુક્તમ્ ઈશ્વરસ્ય દક્ષિણે સ્થિતં માનવસુતઞ્ચ પશ્યામિ|

57તદા તે પ્રોચ્ચૈઃ શબ્દં કૃત્વા કર્ણેષ્વઙ્ગુલી ર્નિધાય એકચિત્તીભૂય તમ્ આક્રમન્|

58પશ્ચાત્ તં નગરાદ્ બહિઃ કૃત્વા પ્રસ્તરૈરાઘ્નન્ સાક્ષિણો લાકાઃ શૌલનામ્નો યૂનશ્ચરણસન્નિધૌ નિજવસ્ત્રાણિ સ્થાપિતવન્તઃ|

59અનન્તરં હે પ્રભો યીશે મદીયમાત્માનં ગૃહાણ સ્તિફાનસ્યેતિ પ્રાર્થનવાક્યવદનસમયે તે તં પ્રસ્તરૈરાઘ્નન્|

60તસ્માત્ સ જાનુની પાતયિત્વા પ્રોચ્ચૈઃ શબ્દં કૃત્વા, હે પ્રભે પાપમેતદ્ એતેષુ મા સ્થાપય, ઇત્યુક્ત્વા મહાનિદ્રાં પ્રાપ્નોત્|