Viewing:

Galatians 1

Select a Chapter

1મનુષ્યેભ્યો નહિ મનુષ્યૈરપિ નહિ કિન્તુ યીશુખ્રીષ્ટેન મૃતગણમધ્યાત્ તસ્યોત્થાપયિત્રા પિત્રેશ્વરેણ ચ પ્રેરિતો યોઽહં પૌલઃ સોઽહં

2મત્સહવર્ત્તિનો ભ્રાતરશ્ચ વયં ગાલાતીયદેશસ્થાઃ સમિતીઃ પ્રતિ પત્રં લિખામઃ|

3પિત્રેશ્વરેણાસ્માંક પ્રભુના યીશુના ખ્રીષ્ટેન ચ યુષ્મભ્યમ્ અનુગ્રહઃ શાન્તિશ્ચ દીયતાં|

4અસ્માકં તાતેશ્વરેસ્યેચ્છાનુસારેણ વર્ત્તમાનાત્ કુત્સિતસંસારાદ્ અસ્માન્ નિસ્તારયિતું યો

5યીશુરસ્માકં પાપહેતોરાત્મોત્સર્ગં કૃતવાન્ સ સર્વ્વદા ધન્યો ભૂયાત્| તથાસ્તુ|

6ખ્રીષ્ટસ્યાનુગ્રહેણ યો યુષ્માન્ આહૂતવાન્ તસ્માન્નિવૃત્ય યૂયમ્ અતિતૂર્ણમ્ અન્યં સુસંવાદમ્ અન્વવર્ત્તત તત્રાહં વિસ્મયં મન્યે|

7સોઽન્યસુસંવાદઃ સુસંવાદો નહિ કિન્તુ કેચિત્ માનવા યુષ્માન્ ચઞ્ચલીકુર્વ્વન્તિ ખ્રીષ્ટીયસુસંવાદસ્ય વિપર્ય્યયં કર્ત્તું ચેષ્ટન્તે ચ|

8યુષ્માકં સન્નિધૌ યઃ સુસંવાદોઽસ્માભિ ર્ઘોષિતસ્તસ્માદ્ અન્યઃ સુસંવાદોઽસ્માકં સ્વર્ગીયદૂતાનાં વા મધ્યે કેનચિદ્ યદિ ઘોષ્યતે તર્હિ સ શપ્તો ભવતુ|

9પૂર્વ્વં યદ્વદ્ અકથયામ, ઇદાનીમહં પુનસ્તદ્વત્ કથયામિ યૂયં યં સુસંવાદં ગૃહીતવન્તસ્તસ્માદ્ અન્યો યેન કેનચિદ્ યુષ્મત્સન્નિધૌ ઘોષ્યતે સ શપ્તો ભવતુ|

10સામ્પ્રતં કમહમ્ અનુનયામિ? ઈશ્વરં કિંવા માનવાન્? અહં કિં માનુષેભ્યો રોચિતું યતે? યદ્યહમ્ ઇદાનીમપિ માનુષેભ્યો રુરુચિષેય તર્હિ ખ્રીષ્ટસ્ય પરિચારકો ન ભવામિ|

11હે ભ્રાતરઃ, મયા યઃ સુસંવાદો ઘોષિતઃ સ માનુષાન્ન લબ્ધસ્તદહં યુષ્માન્ જ્ઞાપયામિ|

12અહં કસ્માચ્ચિત્ મનુષ્યાત્ તં ન ગૃહીતવાન્ ન વા શિક્ષિતવાન્ કેવલં યીશોઃ ખ્રીષ્ટસ્ય પ્રકાશનાદેવ|

13પુરા યિહૂદિમતાચારી યદાહમ્ આસં તદા યાદૃશમ્ આચરણમ્ અકરવમ્ ઈશ્વરસ્ય સમિતિં પ્રત્યતીવોપદ્રવં કુર્વ્વન્ યાદૃક્ તાં વ્યનાશયં તદવશ્યં શ્રુતં યુષ્માભિઃ|

14અપરઞ્ચ પૂર્વ્વપુરુષપરમ્પરાગતેષુ વાક્યેષ્વન્યાપેક્ષાતીવાસક્તઃ સન્ અહં યિહૂદિધર્મ્મતે મમ સમવયસ્કાન્ બહૂન્ સ્વજાતીયાન્ અત્યશયિ|

15કિઞ્ચ ય ઈશ્વરો માતૃગર્ભસ્થં માં પૃથક્ કૃત્વા સ્વીયાનુગ્રહેણાહૂતવાન્

16સ યદા મયિ સ્વપુત્રં પ્રકાશિતું ભિન્નદેશીયાનાં સમીપે ભયા તં ઘોષયિતુઞ્ચાભ્યલષત્ તદાહં ક્રવ્યશોણિતાભ્યાં સહ ન મન્ત્રયિત્વા

17પૂર્વ્વનિયુક્તાનાં પ્રેરિતાનાં સમીપં યિરૂશાલમં ન ગત્વારવદેશં ગતવાન્ પશ્ચાત્ તત્સ્થાનાદ્ દમ્મેષકનગરં પરાવૃત્યાગતવાન્|

18તતઃ પરં વર્ષત્રયે વ્યતીતેઽહં પિતરં સમ્ભાષિતું યિરૂશાલમં ગત્વા પઞ્ચદશદિનાનિ તેન સાર્દ્ધમ્ અતિષ્ઠં|

19કિન્તુ તં પ્રભો ર્ભ્રાતરં યાકૂબઞ્ચ વિના પ્રેરિતાનાં નાન્યં કમપ્યપશ્યં|

20યાન્યેતાનિ વાક્યાનિ મયા લિખ્યન્તે તાન્યનૃતાનિ ન સન્તિ તદ્ ઈશ્વરો જાનાતિ|

21તતઃ પરમ્ અહં સુરિયાં કિલિકિયાઞ્ચ દેશૌ ગતવાન્|

22તદાનીં યિહૂદાદેશસ્થાનાં ખ્રીષ્ટસ્ય સમિતીનાં લોકાઃ સાક્ષાત્ મમ પરિચયમપ્રાપ્ય કેવલં જનશ્રુતિમિમાં લબ્ધવન્તઃ,

23યો જનઃ પૂર્વ્વમ્ અસ્માન્ પ્રત્યુપદ્રવમકરોત્ સ તદા યં ધર્મ્મમનાશયત્ તમેવેદાનીં પ્રચારયતીતિ|

24તસ્માત્ તે મામધીશ્વરં ધન્યમવદન્|