Viewing:

Revelation 18

Select a Chapter

1તદનન્તરં સ્વર્ગાદ્ અવરોહન્ અપર એકો દૂતો મયા દૃષ્ટઃ સ મહાપરાક્રમવિશિષ્ટસ્તસ્ય તેજસા ચ પૃથિવી દીપ્તા|

2સ બલવતા સ્વરેણ વાચમિમામ્ અઘોષયત્ પતિતા પતિતા મહાબાબિલ્, સા ભૂતાનાં વસતિઃ સર્વ્વેષામ્ અશુચ્યાત્મનાં કારા સર્વ્વેષામ્ અશુચીનાં ઘૃણ્યાનાઞ્ચ પક્ષિણાં પિઞ્જરશ્ચાભવત્|

3યતઃ સર્વ્વજાતીયાસ્તસ્યા વ્યભિચારજાતાં કોપમદિરાં પીતવન્તઃ પૃથિવ્યા રાજાનશ્ચ તયા સહ વ્યભિચારં કૃતવન્તઃ પૃથિવ્યા વણિજશ્ચ તસ્યાઃ સુખભોગબાહુલ્યાદ્ ધનાઢ્યતાં ગતવન્તઃ|

4તતઃ પરં સ્વર્ગાત્ મયાપર એષ રવઃ શ્રુતઃ, હે મમ પ્રજાઃ, યૂયં યત્ તસ્યાઃ પાપાનામ્ અંશિનો ન ભવત તસ્યા દણ્ડૈશ્ચ દણ્ડયુક્તા ન ભવત તદર્થં તતો નિર્ગચ્છત|

5યતસ્તસ્યાઃ પાપાનિ ગગનસ્પર્શાન્યભવન્ તસ્યા અધર્મ્મક્રિયાશ્ચેશ્વરેણ સંસ્મૃતાઃ|

6પરાન્ પ્રતિ તયા યદ્વદ્ વ્યવહૃતં તદ્વત્ તાં પ્રતિ વ્યવહરત, તસ્યાઃ કર્મ્મણાં દ્વિગુણફલાનિ તસ્યૈ દત્ત, યસ્મિન્ કંસે સા પરાન્ મદ્યમ્ અપાયયત્ તમેવ તસ્યાઃ પાનાર્થં દ્વિગુણમદ્યેન પૂરયત|

7તયા યાત્મશ્લાઘા યશ્ચ સુખભોગઃ કૃતસ્તયો ર્દ્વિગુણૌ યાતનાશોકૌ તસ્યૈ દત્ત, યતઃ સા સ્વકીયાન્તઃકરણે વદતિ, રાજ્ઞીવદ્ ઉપવિષ્ટાહં નાનાથા ન ચ શોકવિત્|

8તસ્માદ્ દિવસ એકસ્મિન્ મારીદુર્ભિક્ષશોચનૈઃ, સા સમાપ્લોષ્યતે નારી ધ્યક્ષ્યતે વહ્નિના ચ સા; યદ્ વિચારાધિપસ્તસ્યા બલવાન્ પ્રભુરીશ્વરઃ,

9વ્યભિચારસ્તયા સાર્દ્ધં સુખભોગશ્ચ યૈઃ કૃતઃ, તે સર્વ્વ એવ રાજાનસ્તદ્દાહધૂમદર્શનાત્, પ્રરોદિષ્યન્તિ વક્ષાંસિ ચાહનિષ્યન્તિ બાહુભિઃ|

10તસ્યાસ્તૈ ર્યાતનાભીતે ર્દૂરે સ્થિત્વેદમુચ્યતે, હા હા બાબિલ્ મહાસ્થાન હા પ્રભાવાન્વિતે પુરિ, એકસ્મિન્ આગતા દણ્ડે વિચારાજ્ઞા ત્વદીયકા|

11મેદિન્યા વણિજશ્ચ તસ્યાઃ કૃતે રુદન્તિ શોચન્તિ ચ યતસ્તેષાં પણ્યદ્રવ્યાણિ કેનાપિ ન ક્રીયન્તે|

12ફલતઃ સુવર્ણરૌપ્યમણિમુક્તાઃ સૂક્ષ્મવસ્ત્રાણિ કૃષ્ણલોહિતવાસાંસિ પટ્ટવસ્ત્રાણિ સિન્દૂરવર્ણવાસાંસિ ચન્દનાદિકાષ્ઠાનિ ગજદન્તેન મહાર્ઘકાષ્ઠેન પિત્તલલૌહાભ્યાં મર્મ્મરપ્રસ્તરેણ વા નિર્મ્મિતાનિ સર્વ્વવિધપાત્રાણિ

13ત્વગેલા ધૂપઃ સુગન્ધિદ્રવ્યં ગન્ધરસો દ્રાક્ષારસસ્તૈલં શસ્યચૂર્ણં ગોધૂમો ગાવો મેષા અશ્વા રથા દાસેયા મનુષ્યપ્રાણાશ્ચૈતાનિ પણ્યદ્રવ્યાણિ કેનાપિ ન ક્રીયન્તે|

14તવ મનોઽભિલાષસ્ય ફલાનાં સમયો ગતઃ, ત્વત્તો દૂરીકૃતં યદ્યત્ શોભનં ભૂષણં તવ, કદાચન તદુદ્દેશો ન પુન ર્લપ્સ્યતે ત્વયા|

15તદ્વિક્રેતારો યે વણિજસ્તયા ધનિનો જાતાસ્તે તસ્યા યાતનાયા ભયાદ્ દૂરે તિષ્ઠનતો રોદિષ્યન્તિ શોચન્તશ્ચેદં ગદિષ્યન્તિ

16હા હા મહાપુરિ, ત્વં સૂક્ષ્મવસ્ત્રૈઃ કૃષ્ણલોહિતવસ્ત્રૈઃ સિન્દૂરવર્ણવાસોભિશ્ચાચ્છાદિતા સ્વર્ણમણિમુક્તાભિરલઙ્કૃતા ચાસીઃ,

17કિન્ત્વેકસ્મિન્ દણ્ડે સા મહાસમ્પદ્ લુપ્તા| અપરં પોતાનાં કર્ણધારાઃ સમૂूહલોકા નાવિકાઃ સમુદ્રવ્યવસાયિનશ્ચ સર્વ્વે

18દૂરે તિષ્ઠન્તસ્તસ્યા દાહસ્ય ધૂમં નિરીક્ષમાણા ઉચ્ચૈઃસ્વરેણ વદન્તિ તસ્યા મહાનગર્ય્યાઃ કિં તુલ્યં?

19અપરં સ્વશિરઃસુ મૃત્તિકાં નિક્ષિપ્ય તે રુદન્તઃ શોચન્તશ્ચોચ્ચૈઃસ્વરેણેદં વદન્તિ હા હા યસ્યા મહાપુર્ય્યા બાહુલ્યધનકારણાત્, સમ્પત્તિઃ સઞ્ચિતા સર્વ્વૈઃ સામુદ્રપોતનાયકૈઃ, એકસ્મિન્નેવ દણ્ડે સા સમ્પૂર્ણોચ્છિન્નતાં ગતા|

20હે સ્વર્ગવાસિનઃ સર્વ્વે પવિત્રાઃ પ્રેરિતાશ્ચ હે| હે ભાવિવાદિનો યૂયં કૃતે તસ્યાઃ પ્રહર્ષત| યુષ્માકં યત્ તયા સાર્દ્ધં યો વિવાદઃ પુરાભવત્| દણ્ડં સમુચિતં તસ્ય તસ્યૈ વ્યતરદીશ્વરઃ||

21અનન્તરમ્ એકો બલવાન્ દૂતો બૃહત્પેષણીપ્રસ્તરતુલ્યં પાષાણમેકં ગૃહીત્વા સમુદ્રે નિક્ષિપ્ય કથિતવાન્, ઈદૃગ્બલપ્રકાશેન બાબિલ્ મહાનગરી નિપાતયિષ્યતે તતસ્તસ્યા ઉદ્દેશઃ પુન ર્ન લપ્સ્યતે|

22વલ્લકીવાદિનાં શબ્દં પુન ર્ન શ્રોષ્યતે ત્વયિ| ગાથાકાનાઞ્ચ શબ્દો વા વંશીતૂર્ય્યાદિવાદિનાં| શિલ્પકર્મ્મકરઃ કો ઽપિ પુન ર્ન દ્રક્ષ્યતે ત્વયિ| પેષણીપ્રસ્તરધ્વાનઃ પુન ર્ન શ્રોષ્યતે ત્વયિ|

23દીપસ્યાપિ પ્રભા તદ્વત્ પુન ર્ન દ્રક્ષ્યતે ત્વયિ| ન કન્યાવરયોઃ શબ્દઃ પુનઃ સંશ્રોષ્યતે ત્વયિ| યસ્માન્મુખ્યાઃ પૃથિવ્યા યે વણિજસ્તેઽભવન્ તવ| યસ્માચ્ચ જાતયઃ સર્વ્વા મોહિતાસ્તવ માયયા|

24ભાવિવાદિપવિત્રાણાં યાવન્તશ્ચ હતા ભુવિ| સર્વ્વેષાં શોણિતં તેષાં પ્રાપ્તં સર્વ્વં તવાન્તરે||