Viewing:

Romans 2

Select a Chapter

1હે પરદૂષક મનુષ્ય યઃ કશ્ચન ત્વં ભવસિ તવોત્તરદાનાય પન્થા નાસ્તિ યતો યસ્માત્ કર્મ્મણઃ પરસ્ત્વયા દૂષ્યતે તસ્માત્ ત્વમપિ દૂષ્યસે, યતસ્તં દૂષયન્નપિ ત્વં તદ્વદ્ આચરસિ|

2કિન્ત્વેતાદૃગાચારિભ્યો યં દણ્ડમ્ ઈશ્વરો નિશ્ચિનોતિ સ યથાર્થ ઇતિ વયં જાનીમઃ|

3અતએવ હે માનુષ ત્વં યાદૃગાચારિણો દૂષયસિ સ્વયં યદિ તાદૃગાચરસિ તર્હિ ત્વમ્ ઈશ્વરદણ્ડાત્ પલાયિતું શક્ષ્યસીતિ કિં બુધ્યસે?

4અપરં તવ મનસઃ પરિવર્ત્તનં કર્ત્તુમ્ ઇશ્વરસ્યાનુગ્રહો ભવતિ તન્ન બુદ્ધ્વા ત્વં કિં તદીયાનુગ્રહક્ષમાચિરસહિષ્ણુત્વનિધિં તુચ્છીકરોષિ?

5તથા સ્વાન્તઃકરણસ્ય કઠોરત્વાત્ ખેદરાહિત્યાચ્ચેશ્વરસ્ય ન્યાય્યવિચારપ્રકાશનસ્ય ક્રોધસ્ય ચ દિનં યાવત્ કિં સ્વાર્થં કોપં સઞ્ચિનોષિ?

6કિન્તુ સ એકૈકમનુજાય તત્કર્મ્માનુસારેણ પ્રતિફલં દાસ્યતિ;

7વસ્તુતસ્તુ યે જના ધૈર્ય્યં ધૃત્વા સત્કર્મ્મ કુર્વ્વન્તો મહિમા સત્કારોઽમરત્વઞ્ચૈતાનિ મૃગયન્તે તેભ્યોઽનન્તાયુ ર્દાસ્યતિ|

8અપરં યે જનાઃ સત્યધર્મ્મમ્ અગૃહીત્વા વિપરીતધર્મ્મમ્ ગૃહ્લન્તિ તાદૃશા વિરોધિજનાઃ કોપં ક્રોધઞ્ચ ભોક્ષ્યન્તે|

9આ યિહૂદિનોઽન્યદેશિનઃ પર્ય્યન્તં યાવન્તઃ કુકર્મ્મકારિણઃ પ્રાણિનઃ સન્તિ તે સર્વ્વે દુઃખં યાતનાઞ્ચ ગમિષ્યન્તિ;

10કિન્તુ આ યિહૂદિનો ભિન્નદેશિપર્ય્યન્તા યાવન્તઃ સત્કર્મ્મકારિણો લોકાઃ સન્તિ તાન્ પ્રતિ મહિમા સત્કારઃ શાન્તિશ્ચ ભવિષ્યન્તિ|

11ઈશ્વરસ્ય વિચારે પક્ષપાતો નાસ્તિ|

12અલબ્ધવ્યવસ્થાશાસ્ત્રૈ ર્યૈઃ પાપાનિ કૃતાનિ વ્યવસ્થાશાસ્ત્રાલબ્ધત્વાનુરૂપસ્તેષાં વિનાશો ભવિષ્યતિ; કિન્તુ લબ્ધવ્યવસ્થાશાસ્ત્રા યે પાપાન્યકુર્વ્વન્ વ્યવસ્થાનુસારાદેવ તેષાં વિચારો ભવિષ્યતિ|

13વ્યવસ્થાશ્રોતાર ઈશ્વરસ્ય સમીપે નિષ્પાપા ભવિષ્યન્તીતિ નહિ કિન્તુ વ્યવસ્થાચારિણ એવ સપુણ્યા ભવિષ્યન્તિ|

14યતો ઽલબ્ધવ્યવસ્થાશાસ્ત્રા ભિન્નદેશીયલોકા યદિ સ્વભાવતો વ્યવસ્થાનુરૂપાન્ આચારાન્ કુર્વ્વન્તિ તર્હ્યલબ્ધશાસ્ત્રાઃ સન્તોઽપિ તે સ્વેષાં વ્યવસ્થાશાસ્ત્રમિવ સ્વયમેવ ભવન્તિ|

15તેષાં મનસિ સાક્ષિસ્વરૂપે સતિ તેષાં વિતર્કેષુ ચ કદા તાન્ દોષિણઃ કદા વા નિર્દોષાન્ કૃતવત્સુ તે સ્વાન્તર્લિખિતસ્ય વ્યવસ્થાશાસ્ત્રસ્ય પ્રમાણં સ્વયમેવ દદતિ|

16યસ્મિન્ દિને મયા પ્રકાશિતસ્ય સુસંવાદસ્યાનુસારાદ્ ઈશ્વરો યીશુખ્રીષ્ટેન માનુષાણામ્ અન્તઃકરણાનાં ગૂઢાભિપ્રાયાન્ ધૃત્વા વિચારયિષ્યતિ તસ્મિન્ વિચારદિને તત્ પ્રકાશિષ્યતે|

17પશ્ય ત્વં સ્વયં યિહૂદીતિ વિખ્યાતો વ્યવસ્થોપરિ વિશ્વાસં કરોષિ,

18ઈશ્વરમુદ્દિશ્ય સ્વં શ્લાઘસે, તથા વ્યવસ્થયા શિક્ષિતો ભૂત્વા તસ્યાભિમતં જાનાસિ, સર્વ્વાસાં કથાનાં સારં વિવિંક્ષે,

19અપરં જ્ઞાનસ્ય સત્યતાયાશ્ચાકરસ્વરૂપં શાસ્ત્રં મમ સમીપે વિદ્યત અતો ઽન્ધલોકાનાં માર્ગદર્શયિતા

20તિમિરસ્થિતલોકાનાં મધ્યે દીપ્તિસ્વરૂપોઽજ્ઞાનલોકેભ્યો જ્ઞાનદાતા શિશૂનાં શિક્ષયિતાહમેવેતિ મન્યસે|

21પરાન્ શિક્ષયન્ સ્વયં સ્વં કિં ન શિક્ષયસિ? વસ્તુતશ્ચૌર્ય્યનિષેધવ્યવસ્થાં પ્રચારયન્ ત્વં કિં સ્વયમેવ ચોરયસિ?

22તથા પરદારગમનં પ્રતિષેધન્ સ્વયં કિં પરદારાન્ ગચ્છસિ? તથા ત્વં સ્વયં પ્રતિમાદ્વેષી સન્ કિં મન્દિરસ્ય દ્રવ્યાણિ હરસિ?

23યસ્ત્વં વ્યવસ્થાં શ્લાઘસે સ ત્વં કિં વ્યવસ્થામ્ અવમત્ય નેશ્વરં સમ્મન્યસે?

24શાસ્ત્રે યથા લિખતિ "ભિન્નદેશિનાં સમીપે યુષ્માકં દોષાદ્ ઈશ્વરસ્ય નામ્નો નિન્દા ભવતિ| "

25યદિ વ્યવસ્થાં પાલયસિ તર્હિ તવ ત્વક્છેદક્રિયા સફલા ભવતિ; યતિ વ્યવસ્થાં લઙ્ઘસે તર્હિ તવ ત્વક્છેદોઽત્વક્છેદો ભવિષ્યતિ|

26યતો વ્યવસ્થાશાસ્ત્રાદિષ્ટધર્મ્મકર્મ્માચારી પુમાન્ અત્વક્છેદી સન્નપિ કિં ત્વક્છેદિનાં મધ્યે ન ગણયિષ્યતે?

27કિન્તુ લબ્ધશાસ્ત્રશ્છિન્નત્વક્ ચ ત્વં યદિ વ્યવસ્થાલઙ્ઘનં કરોષિ તર્હિ વ્યવસ્થાપાલકાઃ સ્વાભાવિકાચ્છિન્નત્વચો લોકાસ્ત્વાં કિં ન દૂષયિષ્યન્તિ?

28તસ્માદ્ યો બાહ્યે યિહૂદી સ યિહૂદી નહિ તથાઙ્ગસ્ય યસ્ત્વક્છેદઃ સ ત્વક્છેદો નહિ;

29કિન્તુ યો જન આન્તરિકો યિહૂદી સ એવ યિહૂદી અપરઞ્ચ કેવલલિખિતયા વ્યવસ્થયા ન કિન્તુ માનસિકો યસ્ત્વક્છેદો યસ્ય ચ પ્રશંસા મનુષ્યેભ્યો ન ભૂત્વા ઈશ્વરાદ્ ભવતિ સ એવ ત્વક્છેદઃ|