Viewing:

Romans 7

Select a Chapter

1હે ભ્રાતૃગણ વ્યવસ્થાવિદઃ પ્રતિ મમેદં નિવેદનં| વિધિઃ કેવલં યાવજ્જીવં માનવોપર્ય્યધિપતિત્વં કરોતીતિ યૂયં કિં ન જાનીથ?

2યાવત્કાલં પતિ ર્જીવતિ તાવત્કાલમ્ ઊઢા ભાર્ય્યા વ્યવસ્થયા તસ્મિન્ બદ્ધા તિષ્ઠતિ કિન્તુ યદિ પતિ ર્મ્રિયતે તર્હિ સા નારી પત્યુ ર્વ્યવસ્થાતો મુચ્યતે|

3એતત્કારણાત્ પત્યુર્જીવનકાલે નારી યદ્યન્યં પુરુષં વિવહતિ તર્હિ સા વ્યભિચારિણી ભવતિ કિન્તુ યદિ સ પતિ ર્મ્રિયતે તર્હિ સા તસ્યા વ્યવસ્થાયા મુક્તા સતી પુરુષાન્તરેણ વ્યૂઢાપિ વ્યભિચારિણી ન ભવતિ|

4હે મમ ભ્રાતૃગણ, ઈશ્વરનિમિત્તં યદસ્માકં ફલં જાયતે તદર્થં શ્મશાનાદ્ ઉત્થાપિતેન પુરુષેણ સહ યુષ્માકં વિવાહો યદ્ ભવેત્ તદર્થં ખ્રીષ્ટસ્ય શરીરેણ યૂયં વ્યવસ્થાં પ્રતિ મૃતવન્તઃ|

5યતોઽસ્માકં શારીરિકાચરણસમયે મરણનિમિત્તં ફલમ્ ઉત્પાદયિતું વ્યવસ્થયા દૂષિતઃ પાપાભિલાષોઽસ્માકમ્ અઙ્ગેષુ જીવન્ આસીત્|

6કિન્તુ તદા યસ્યા વ્યવસ્થાયા વશે આસ્મહિ સામ્પ્રતં તાં પ્રતિ મૃતત્વાદ્ વયં તસ્યા અધીનત્વાત્ મુક્તા ઇતિ હેતોરીશ્વરોઽસ્માભિઃ પુરાતનલિખિતાનુસારાત્ ન સેવિતવ્યઃ કિન્તુ નવીનસ્વભાવેનૈવ સેવિતવ્યઃ

7તર્હિ વયં કિં બ્રૂમઃ? વ્યવસ્થા કિં પાપજનિકા ભવતિ? નેત્થં ભવતુ| વ્યવસ્થામ્ અવિદ્યમાનાયાં પાપં કિમ્ ઇત્યહં નાવેદં; કિઞ્ચ લોભં મા કાર્ષીરિતિ ચેદ્ વ્યવસ્થાગ્રન્થે લિખિતં નાભવિષ્યત્ તર્હિ લોભઃ કિમ્ભૂતસ્તદહં નાજ્ઞાસ્યં|

8કિન્તુ વ્યવસ્થયા પાપં છિદ્રં પ્રાપ્યાસ્માકમ્ અન્તઃ સર્વ્વવિધં કુત્સિતાભિલાષમ્ અજનયત્; યતો વ્યવસ્થાયામ્ અવિદ્યમાનાયાં પાપં મૃતં|

9અપરં પૂર્વ્વં વ્યવસ્થાયામ્ અવિદ્યમાનાયામ્ અહમ્ અજીવં તતઃ પરમ્ આજ્ઞાયામ્ ઉપસ્થિતાયામ્ પાપમ્ અજીવત્ તદાહમ્ અમ્રિયે|

10ઇત્થં સતિ જીવનનિમિત્તા યાજ્ઞા સા મમ મૃત્યુજનિકાભવત્|

11યતઃ પાપં છિદ્રં પ્રાપ્ય વ્યવસ્થિતાદેશેન માં વઞ્ચયિત્વા તેન મામ્ અહન્|

12અતએવ વ્યવસ્થા પવિત્રા, આદેશશ્ચ પવિત્રો ન્યાય્યો હિતકારી ચ ભવતિ|

13તર્હિ યત્ સ્વયં હિતકૃત્ તત્ કિં મમ મૃત્યુજનકમ્ અભવત્? નેત્થં ભવતુ; કિન્તુ પાપં યત્ પાતકમિવ પ્રકાશતે તથા નિદેશેન પાપં યદતીવ પાતકમિવ પ્રકાશતે તદર્થં હિતોપાયેન મમ મરણમ્ અજનયત્|

14વ્યવસ્થાત્મબોધિકેતિ વયં જાનીમઃ કિન્ત્વહં શારીરતાચારી પાપસ્ય ક્રીતકિઙ્કરો વિદ્યે|

15યતો યત્ કર્મ્મ કરોમિ તત્ મમ મનોઽભિમતં નહિ; અપરં યન્ મમ મનોઽભિમતં તન્ન કરોમિ કિન્તુ યદ્ ઋતીયે તત્ કરોમિ|

16તથાત્વે યન્ મમાનભિમતં તદ્ યદિ કરોમિ તર્હિ વ્યવસ્થા સૂત્તમેતિ સ્વીકરોમિ|

17અતએવ સમ્પ્રતિ તત્ કર્મ્મ મયા ક્રિયત ઇતિ નહિ કિન્તુ મમ શરીરસ્થેન પાપેનૈવ ક્રિયતે|

18યતો મયિ, અર્થતો મમ શરીરે, કિમપ્યુત્તમં ન વસતિ, એતદ્ અહં જાનામિ; મમેચ્છુકતાયાં તિષ્ઠન્ત્યામપ્યહમ્ ઉત્તમકર્મ્મસાધને સમર્થો ન ભવામિ|

19યતો યામુત્તમાં ક્રિયાં કર્ત્તુમહં વાઞ્છામિ તાં ન કરોમિ કિન્તુ યત્ કુત્સિતં કર્મ્મ કર્ત્તુમ્ અનિચ્છુકોઽસ્મિ તદેવ કરોમિ|

20અતએવ યદ્યત્ કર્મ્મ કર્ત્તું મમેચ્છા ન ભવતિ તદ્ યદિ કરોમિ તર્હિ તત્ મયા ન ક્રિયતે, મમાન્તર્વર્ત્તિના પાપેનૈવ ક્રિયતે|

21ભદ્રં કર્ત્તુમ્ ઇચ્છુકં માં યો ઽભદ્રં કર્ત્તું પ્રવર્ત્તયતિ તાદૃશં સ્વભાવમેકં મયિ પશ્યામિ|

22અહમ્ આન્તરિકપુરુષેણેશ્વરવ્યવસ્થાયાં સન્તુષ્ટ આસે;

23કિન્તુ તદ્વિપરીતં યુધ્યન્તં તદન્યમેકં સ્વભાવં મદીયાઙ્ગસ્થિતં પ્રપશ્યામિ, સ મદીયાઙ્ગસ્થિતપાપસ્વભાવસ્યાયત્તં માં કર્ત્તું ચેષ્ટતે|

24હા હા યોઽહં દુર્ભાગ્યો મનુજસ્તં મામ્ એતસ્માન્ મૃતાચ્છરીરાત્ કો નિસ્તારયિષ્યતિ?

25અસ્માકં પ્રભુણા યીશુખ્રીષ્ટેન નિસ્તારયિતારમ્ ઈશ્વરં ધન્યં વદામિ| અતએવ શરીરેણ પાપવ્યવસ્થાયા મનસા તુ ઈશ્વરવ્યવસ્થાયાઃ સેવનં કરોમિ|