Viewing:

Luke 10

Select a Chapter

Yasuwa Kayaxsa Menggä Räbke Tunyu tä Wexed

Udiny Kodos, wang Asiny Wang Pädax (72)

1Yasuwa kayaxsa menggä räbke udiny kodos wang asiny wang pädax (72) ka päccasa pädapädax tagäma tä bonggu padäg na tä otagi kä'day ma Yasuwa mäpaye mä'doc tängang. 2Mängade täsa ka, “Jeded mangeccä yä wadi menggä wexed bälaxiny. Neng gang mäne Bazuweccä jeded ndey yaxsäng menggä wexed tä jeded.

3“Wesi! Ayaxsadas anggo tunyu ka'das sagunuga luluduwiny käraka tä pidi. 4Ndakä bagang ariyaliny mange, na mändey meldänä wedäg, na 'dataginy axinyga pädax, na ndakä galedetäsänang tä kän ta akäsog song.

5“Känoxang käläsang pang, päcci ngada ka, ‘Wanga modeygä Kaläg laye tä panong!’ 6Ndä käxa mägaxse paye modey tä owdiyang, modey layeccä täng, yä wundungang modeygägo layeccä täsa song. 7Nycicci tä nya pani ziya na wuxi siyaki sadogung tanggong, xa me wexed kädäppa ka sädoga dericce. Wanga 'däla'dälangey tä padäg winy.

8“Känoxang käläsang bo pang, ndä kän kabokasa anggong, ziya 'dogi säguxis anggo nangang. 9Ndäxi känggi täxäccä tä cabärang na lapi täsa ka, ‘Bugundugku Kalägkatäng nanggo!’

10“Yä käläsang bo pa ndä kängge kabokasa anggo songang, wesi tä akänggä sota na ngada ka, 11‘Käräptäniccä bo panägonong ta exenggäskong a'diskidinig tanggo ndey layis ngakä ngastänggägo ndä bäli ngakong ka, Bugundugku Kaläg kala kawuno ngäte.’ 12Ndä ndänge, xa tä sanydä ow, ngakong layeccä tasiny täsa mo'do aki kasoguning tä Sudumang!

13“Woyoy tä menggä pang Korusin! Woyoy tä menggä pang Petsayida! Xa kä'dang weränicci kasoguning tanggo sogkuwa tä Taya na Sayidunang kax sägämele mäganygäsa tä ngaka tasiny wane, säccatetäsäng tä atilisiny, säbugu zänggäsa na uskuc na saxse mäganygäsa. 14Neng xongondi xukumzä Kaläg wunodung tängang, nga layeccä bedeccä tanggo paccey 'diti aki tä Taya na Sayidunang! 15Ndä anggo menggä Kafärnaxum, anggo noxadang ka edekeny Kaläg dädäxti anggo tiyati? A'a! Wadi kala sägawadas anggo tä mas!

16“Käxa kädäng ngakägong kädäng ngakang, yä käxa käpexkä anggong käpexkä agä ndä käxa käpexkä agäng käpexkä Kalägi kayaxsä agäng.”

Menggä Räbkä Yasuwagi Udiny Kodos Wang Asiny Wang Pädaxang Kämele (72)

17Kala menggä räbki udiny kodos wang asiny wang pädaxang (72) kämele na led, ngadeccä ta Yasuwa ka, “Bazuwec, mändey kängga tasiny kädängäng nga täwas na agägi!” 18Na kala Yasuwa ngade täsa ka, “Agä kanox Däniye käpätäng zä koxa kadeläng kala mälamälajegä koxa. 19Ndänge, agä kadong panggudug tanggo ndey dereterejeyseng zänggä dolu na dänu na mändey ndey mo'dasang me kurugo Däniye, ndä 'doga siye anggondäng song. 20Yä musku, wanga led ka ligitiga tasiny kädängäng nga tanggo, wadi ledäning xa agägo gärekärejesäning tiyati tä pang Kaläg.”

21Na tänya axä owdi Yasuwa käligäwa na Ligidä Kaläg na mägäledäwa mängade ka, “Agä andädäxti gi Appanang, Bazuweccä tiyati na täzäg, xa gi kä'dany ngakong tä menggä lelertäg na känggi yeräninyang, yä käparäng tunyu ta enggä pipu. E, Appa, xa wanägi tidi täng. 22Appananggi tiyating nyang kadong ngakong tagä kä'dayang. Appanangang tol seley yex agäng, Ndä agänangang tol seley ayex Appangang, na mändey känggi agä käpay ka aparas Appanang tängang käcag tol bäledes mang.”

23Na kala Yasuwa kawexeswa ta menggä räbke kabodsa nang na ngade ka, “Baxändäg tä agäwanggi lale 'dogi anggo zayadangang! 24Ndä agä aläpedäng tanggo ka menggä logeygä Kaläg mange na buguninginy käpay ka laley wegkong laladangang ndä kox song, sapaye ka sädäng ngakong ndängedengang ndä sägädäng song.”

Serekä Ngakä Apangza Apo tä Samriya

25Xongenendäng, me lelericcä asiriyenä Musa kangäsa paye ka läbä Yasuwa, na ngade täma ka, “Me bäldic, oxadi kädäppa ka asog ndey a'dox aygä liliyang?” 26Na Yasuwa ngade täma ka, “Oxadi gärekärejesawa tä asiriyenä Musang? Anggo käbäleng wi tängang?” 27Na me lelericcä asiriyenä Musa kabuc ka, “Asiriye ngade ka, ‘Paya Bazuwec Kalägägi na mägaxsägi nuxung, na rongiccägi kä'day, na kutegtägkägi kä'day, na ngakä zägi kä'day’, na ‘paya menggä sogalinygägi kä'day ka'das paygi mpayis ngasäging.’” 28Na Yasuwa ngade täma me lelericcä asiriyenä Musa ka, “Gi kubuc ngakong appoyo, soga mänang ndey nay.”

29Ndä me lelericcä asiriyenä Musa paye bokung ngase tuny, na ngade ta Yasuwa ka, “Xänang näs me sogaldangang?”

30Na Yasuwa kabuc täma näs legedänic ka, “Apangandäng kacoccoleza tä Ursalim 'docco tä owda säbangäs Arixa, na kadel ta asänggä menggä bärada na kamen ma kawi'd ma, käbadä ma ndä wangasa ma tä enggä xäska bälaxiny.

31“Na todi me tämed tä Kaläg kälaxäng kacoccoleza na nya akäsogi ma'doxung apangzi menggä bärada käbadäng sängo täzäg na mapopporeza mägälang cengic. 32Na mändey me Lawi me posakä me tämed kawung kälaxäng na kox apangzi sängo täzäg na kapopporeza kälang cengic. 33Yä me Samriyani näs me pungutang wede kawung tänya owdu 'doxti sägäbadäng na mägox nya 'doxti sängo na agäma kawasa täng.

34“Na mägä'doc täng masenyndä penduge ndä mädoga mid täng ndä mäbodey ndä mäpoka tä kaccänäma. Magoya taxä aloc ndä mädäxä. 35Na edekenydeneni mabag ariyaliny pädax madoga ta me aloc, mängade täng ka, ‘Meskäde 'doxtong appoyo ndä wegki noco wanyäs tämang awunodung ameledäng tägi kä'day.’

36“Tä känggong kodosakang, xänang kädäppa ka näs me sogal tä 'doxti menggä bärada käbadäng?” 37Na me lelericcä asiriyenä Musa ngade ka, “Käxi age kawasa tämang.” Na Yasuwa ngade täma ka, “Neng wede soga ka'das ma mänang.”

Mariyom na Marsa

38Yasuwa na menggä räbke wedetese na kala sägä'docco saläsa nuxu kaxsä pa na uxandäng säbangäs Marsa kuxis ma xa mäs palangasic. 39Ndä ce Marsa päxä bosandäng säbängäs Mariyom käcca todä exenggä Bazuwec Yasuwa delde wunde tä bäldiccäma. 40Yä Marsandäng dalewa tä wexed xa cäpaye cäwex wexed kä'day na cawung ta Yasuwa cängade ka, “Bazuwec, gining seley mpaye ngakang xa'de? Päxäsko kawangäng wexed tagä kä'day. Lapi täce ka cäpos agä.”

41Na Bazuwec Yasuwa kabuc täce ka, “Marsa, Marsa, gining gäre nga ndä käwoldoxu na'do tä ngakä weg mange. 42Wadi 'dogkandäng nuxu payewa. Mariyom kadere ngaki apoccu pacceyang, 'doga bate täcendäng song.”