Viewing:

Luke 11

Select a Chapter

Palic

1Xongonendäng Yasuwandäng palacca tä owandäng. Mägädokala paley na nuxu me räbkäma ngade täma ka, “Bazuwec, bälde was na paley, kala ani Yoxana käbäldeyis menggä räbkeneng.” 2Na Yasuwa läpede tä menggä räbke ka, “Känoxang mpadang palezangang, paleyzi ngada ka,

Kaläg, Appani tiyating wanga agägi laye tädäxiny

wanga bugundugkägi wuno täwas.

3Togung zäx täwas todotol,

4na saxäng ngaka tasinygusko täwas,

xa was wasaxedig nga tä känggi sogo ngaka tasiny täwasang.

Ndakä wang ngakä längädäsko kawas was tä sogkä ngaka tasiny.”

5Na Yasuwa läpede täsa ka, “Kädäppa ka nuxu accägo biskonenendäng, ndey 'doc täng tä pälic läpe täng ka, ‘Bisko, bege agä pugandagä zäx kodos, 6xa biskonang käpätäng wedäg kawung tä panang, ndä 'doga tä andangandäng song.’ 7Ndä biskonäma meley täma ka, ‘Wanga daw tagä. Xa kala kadäränggälisnig na penggang tax kasändäccig. Päx angäsata tiyati adogodung nuxu 'dog tägi song.’ 8Agä aläpedäng tanggo ka, kax apang uccu tax na ngäsata togada nuxu 'dog ta biskone xa ka biskoneneng song. Neng apang ngäsata togada 'dogi biskone payeng xa biskone ze kama tä mäneke song.

9“Aläpedäng tanggo ka, mäne owdu 'dog ndey sädogung tanggo, nyamgäda 'dogi mpadangang ndey 'doxang, dotora sogal ndey sälenge tanggo. 10Käxi mänecceng 'doxo 'dogi payeng ndä käxi nyamaccang kaledäng, na käxi totoro sogalang sälengede täng. 11Xänang tä warägo näs appa pene kanyixay axsic täng ndä doga dol tängang, yä sax togakä axsic tängang? 12Na cong pene kanyixay gäldic täng, ndä toga dän tängang? 13Anggogi ndasinyangang yexeng togakä wegka apoccu ta penggägo, neng seley Kaläg, Appani Tiyating togada Ligide tä känggi mäne mang!”

Yasuwa na Pelizipul

14Yasuwa käcay käxa tasta kädogosojey apang. Ani käxa tas kawetäsang, apangzi kalayis togojosang kalegese, na xä'dä kädongo. 15Na kulung acänggäsa ngadeccä ka, “Yasuwa caye kängga tasiny na panggugu Pelizipul buguningzä kängga tasiny.” 16Kulung kän paye läbä ma na ngadeccä ka mäsog bolic pätäng tiyati.

17Yä Yasuwa kabäle ngaki tä mäganygäsang na mängade täsa ka, “Bugundugka kälartänong wanyetäsäno, ndä caxsäwanda kälaräwang, telgedäng. 18“Yä gang butugku Däniye kälaränong, bugundugke dokoloccu key? Agä kamän anggo xa anggo gasedänang ka agä anycaye kängga tasiny na panggugu Pelizipul. 19Ndä gang agä anycaye kängga tasiny na panggugu Pelizipulang, anggo menggä räbkägo caye na panggugu wi? Neng mänangang, sa säparedäng anggo tunyu ka nyceluwinyang. 20Yä gang agänang anycaye kängga tasiny na andä Kalägkang, mänangang bugundugku Kaläg käcogu anggo.

21“Apangza pädäg kayiwa na wegkä pogutang meske pane, na ka'däka'dinä pane kä'day. 22Yä apangza pädäg paccey kasakas ma ndä kamo'das mang, soro bupsu pogudumani mäpäse andäma nangang na bate wegkäma lare.

23“Käxa nagä songang me kurangang ndä käxa poso agä tä wexed songang mace tagä.”

Melgä Ligida Tas

24Yasuwa legecce ngade ka, “Ligida tas kawetä tunyu täwang kigkang, tusu otaga ma wundung täng nyame owda nundu täng neng 'doxo song. Na ngade tängase ka, ‘Neng mänangang amelede tä boxu pananggi kawangasang.’ 25Na nyämele nyä'doxada boxu pa worowa kälexejeg na weg repetäsäning. 26Ndä nyäwede mändey nyä'do nyägodung kulung ligitiga tasinyga paxtinding mo'do nya, ndey sä'doc säläs säcuccu täng, ndey säsog 'doxti cuke laye tasiny mo'dä cukenegi täzälägkang.”

27Ani Yasuwa kalegeyäs ngakongang, uxandäng tä warä xä'dä kädawa ta Yasuwa ka, “Baxändäg tä uxi kiyäng ging na ki'digi kä'dey ging!” 28Yä Yasuwa kämele täce ka, “Wadi baxändäg tä känggi dänge ngakä Kaläg na wexeng!”

Boliccä me Logey Yunan

29Xä'dä kaposwa, na Yasuwa kadeb legey ngade ka, “Zong sogo ngaka tasiny paccey, zong paye agä ka asog bolicca sogowa täng, ndä boliccandäng dogadaswa täng song basa boliccä me logey Yunan. 30'Dase ani Yunan kawunäs kalayis bolic tä menggä Niniwa, agä Päxä Käxa Jul mändey alayis bolic tä zong. 31Buguningzä uxandäng näs näkä anda täzäg ngäsata na känggä zong tä xongondu xukum. Na cäsogo asiriye siye sa xa cägäpätäng tä 'denga ndey cädäng lelericcä Seleman. Ndä kigkanang todong ngake tädäxiny mo'do Seleman! 32Menggä Niniwa ngäsotäsäng na menggä zong tä xongondu xukum. Na säsogo asiriye siye menggä zong, xa ani Yunan käbäldeyis menggä Niniwang, sägäxaje tä ngakäsagi säsogo tasinyang. Ndä kigkanang todong ngake tädäxiny mo'do Yunan!

Owda Bow na Owda Jul

33“Käxa banye lampane ndä 'danye na gumudi 'dog tängandäng song, basa bokasa täzä tumu ndey känggi läsotäng towang zayza nang. 34Awunuging näs banyiccä wanäging. Känox awunugi apong, wanägi bägälic päse nyipäxkic, yä awunugi tasang, wanägi bägälic lätäng. 35Neng gangang bäli, nyipäxkiccägi ndakä layis lätäng song. 36Ndä gang känox wanägi bägälic päse nyipäxkic ndä nuxu cengiccenendäng tä lätä songang, wanägi bägälic päse nyipäxkic kala pappareygä lampa.”

Yasuwa Kadux Farisiny na Menggä Lelericcä Asiriyenä Musa

37Yasuwa kä'dese legeyge na nuxu Farisiccandäng kabandä ma ka sä'docco sägur siyad tä pane. Na Yasuwa kä'doc kaläs tow na sägäccasäng sagur siyad. 38Ani Farisic koxus Yasuwa paye siyza yä ka'dayis asängge täbangä tanyara songang, kädonga. 39Na Bazuwec kalegese täma ka, “Neng gang anggo Farisiny 'dayadang ondugu satugugo yä kaxsängga kaganye. Yä anggog mänang. Mäganygägo päse kuruguru na tastäg. 40Ama anggo abadiny, anggo 'diyang ka Kalägkang teye wanä 'dog na kaxseneng? 41Wadi dogi weg tä känggi widäningang na mäganygo nuxung, ndey ngakä mäganygägo na wexekägo laye kälexejeg tagä Kaläg.

42“Woyoy tanggo Farisiny! Anggo dogadang asiny tä udiny mädäg tä kenyu na enggä ewegä log tä Kaläg, yä musku anggo bigiding däppic na payiccä Kaläg! Wadi kädäppa ka anggo dogang wegkong tä Kaläg yä wangang bigigä däppic na payiccä Kaläg. 43Woyoy tanggo Farisiny! Xa mpadang cad tä otagä dädäxti tä axä paliccä Yaxudiny na mpadang ma'ditegä modey tä otagä nganyatada! 44Woyoy tanggo! Xa kä'dasang morotaga kasabe, kän wedeccä ta zängga ndä yex song!”

45Na nuxung me lelericcä asiriyenä Musa kabuc täma ka, “Me bäldic, legeyis ngakongang langatag täwas mändey.” 46Neng Yasuwa kämeley ka, “Woyoy ama menggä lelericcä asiriyenä Musa mändey! Anggo ndarandadang kän na ngakä asiriye ndä siyada tä wadäka, yä musku taxä nuxuza anggo dogadang asänggägo täng tä posad song! 47Woyoy tanggo xa anggo donyadang morotagä menggä logeygi wawanagkägo kapaxang. 48Ka'das ka anggo gixing na käbäleng wexekä wawanagkägo, xa sapaxtä menggä logey ndä anggo kädonydang morotaga! 49Nenyang Kalägi yex nga kä'dayang ngade ka, ‘Agä ayaxsada menggä logey na känggi sägäligäng täsa, ndä kulung acängga säpaxe na sämaceccä täng säpexke.’ 50Ndä zong layis näka asiriye siye tä tamiccä menggä logeygi kacolasäwa cawu tebiccä ow, 51cawu tamiccä Xapil na tä tamiccä Zakariya, ani sapax tä kaxsä kaldä axä tämetang. E, agä aläpedäng ka layeccänäs ngakä ngastänggä zong. 52Woyoy tänggo menggä lelericcä asiriyenä Musa! Anggo kädäringgiling sogaldä yexkä nga! Anggo käläsang na ngastänggägo song, ndä käzekeng känggi paye läsang.”

53Ani Yasuwa käpayis ka wetä tä pang Farisiccang, menggä lelericcä asiriyenä Musa na Farisiny kadeb maccad tasiny täma, na samän ma seley na mäned tä nga mange, 54ndey sänyamgädäs rakawza sämen ma täng tä ngaka mälege.