Viewing:

Luke 16

Select a Chapter

Seredäniccä me Menekä Wegkä Käxa Kadangandey

1Yasuwa kaläpe tä menggä räbke ka, “Apangandäng näs tanganic saläpe täma ka me menekä wegkäma kawanydäs weg. 2Na ma 'doxti kadangandeyang kabandä me menekä wegke kamän ka, ‘Oxadi kasiwa andänge sälege ngakä wexekäging? Genesa wexeki käwex kä'dayang xa gi mändey noco layis me menekä wegkang song.’

3“Na me menekä weg ngade tängase ka, ‘Oxadi gang asogkang, xa bazuweccang paye caye agä tä wexekangang? Agä ampädäg de ka awacca song ndä zänggä matag tagä ndey ka anyäxayza. 4Ayex 'doga asogo ndey kax säbogkung agä tunyu tä wexekang na kän bokatasa agä tä padägka.’

5“Na kala mabanggädä känggi kamendä amusudi tä 'doxti kadangandeyang nunuxundi. Na mamän ani täzälägkang ka, ‘Gining bazuweccang paye tägi käreny?’ 6Na nya apangzi kabuc ka, ‘Bälegkä belenyinygä midä kuluc udiny mädäginy tespedespe (800).’ Na me menekä weg ngade täma ka, ‘Koyung faragiccä amusunugi icca täzäg tetex gärekärejesa udiny mädäginy tesped (400).’ 7Na mändey me menekä weg kamän 'doxti nuxungang ka, ‘Gining bazuwec paye tägi käreny?’ Na nya 'doxti kabuc ka, ‘Mäpaye landagä guruwec päsic nuxung (1,000).’ Na me menekä weg ngade täma ka, ‘Baga faragiccä amusunugi gärekärejesa udiny mädäginy tespedespe (800).’

8“Na bazuwec käboxey me menekä wegki käläkäläjang xa mawexse na yerändäg. Xa känggi mene ngakä Kaläg songang, yeräniny tä wexekanagi wexe na acängganang mo'do känggi kamen ngakä Kalägkang. 9Ndä aläpedäng tanggo ka zoga biskodagägo na bangä tangandägkä walangic, ndey edekeny asänggägo kalaye päloccung, ndey säbogkasa anggo tä pang Kalägi tiyating.

10“Käxa mägaxse bow tä päxä 'doga bälaxang, mändey mägaxse bow tä wegka mangeccä, yä käxa mägaxse jul sogo raj tä päxä 'doga bälaxang, mändey sogo mänang tä wegka mangeccä. 11Känox gang mägaxsägi bow tä menekä tangandägkä walangic songang, zogowa key mägaxsägi laye bow tä tangandäg tä pang Kalägi tiyating? 12Ndä känox mägaxsägi bow tä menekä wegkä käxa caka songang, xänang togodung känggi täging? 13Me wexetandäng päx wexecce ta bazuwecciny pädax song, xa nyäsogo 'do paye nuxung paccey yä saxe nuxung. Mändey nuxus nyäsog gigili nuxung yä ndäridäswa tä nuxung. Kigkandäng dacada wexe ngakä Kaläg na ngakä male song.”

Yasuwa Kalegeyze ta Farisiny

14Farisinygi paye ngakä male pacceyang kädäng ngaki Yasuwa kalegey kä'dayang, na sagug ma näs anyad. 15Neng Yasuwa ngade täsa ka, “Anggo läpedeng ngastänggägo tagä kän ka anggo mpoccang na'do yä dara Kaläg yex ngakä mäganygägo. Wegkägogi ngoxodänang nang tagä kän na tä warä känang, tas tagä Kaläg.

16“Asiriyenä Musa na sorunu menggä logey kawexse tä loydägkä ow basa Yoxana me Pac kawung. Ndä kala yaxsäwecci apo lege ngakä bugundugku Kalägkang duwaleywa ndä kala kän kä'day kasägkesäno ndey ka läs bugundugku Kaläg. 17Zäkoxa na täzäg way winy 'diti päxä munu jengicca sacarasa ta asiriyenä Kaläg ka werwa.

18“Käxa kasax uxe ndä 'doc bag uxa cakang, kasog ramic, ndä käxa kabag uxa yoxe kasaxang, ramacca.”

Yasuwa Kälegä Ngakä Apangza Kadangandey na Apangza Wiywa

19Yasuwa ngade ka, “Apangandäng kadangandey ndä lagewa na tanduga dulatulajeccä ndä todotol siye siyaka apoccu. 20Ndä apangandäng säbangäs Liyasir wane bägälic käpoposu wunodung sängo tä akäsogaldä pang nyapangzi kadangandeyang, 21paye ka 'dox enggä siyaki teldeccä tä tumunu siyakämang ndey ka si. Ndä isu wunosung laxte wanämani käpoposung.

22“Na kala ani Liyasir käxsäsang, malayikada kabag ma kagoyas ma tä owdi Apraxim tängang. Na apangzi kadangandeyang mändey käxsä na sabosu. 23Na mägä'doc tä mas na mägäsa tiyati moxada Apraxim täxande na Liyasir käcca tä wane käsac. 24Na mabandäsa ka, ‘Wawa Apraxim, wanga agägi wayesäng tagä, lapi ta Liyasir ka mä'doc mäluji päxä andäma tä ma mäwung mädälbes tä nyipärang xa agänanganang tä cäläxtäg tä mas.’ 25Na Apraxim kabuc täma ka, ‘Atä, bäli ka tä cuku gi täzäg kä'dox wegkä apoccu kä'day yä Liyasir ka'dox wegka apoccu song, tabewa winy. Neng gang ma mägäluki buduldug yä gi käwalas tabi. 26Ndä tä ngakong kä'dayakang, salu ow tägog tä pidi ndey ka kängga paye ca'dsa wuno tanggo tä owdiyang, wunosung song na kängga tanggo tä owdi paye wuno täwas tä owdongang, cogo owduskonong song.’

27“Na sax mändey apangzi kadangandeyang ngade ta Apraxim ka, ‘Wawa, ampaye gi ka yaxsa Liyasir tä menggä panäsko täzäg 28xa enggä bongguskotäng kawangasa mädäg ndey Liyasir 'doc daxä sa ndey säccagä exenggäsa ndakä sädelese tä mas ka'das agä.’ 29Neng Apraxim ngade täma ka, ‘Asiriyenä Musandäng na sorunu menggä logey wanga sa sädäng ngaki legeng.’ 30Na apangzi kadangandeyang ngade ka, ‘A'a, wawa Apraxim, basa nuxung käxa käxsä kangäsa tä xäs kä'doc kaläpe ngakong täsang, säxajeccä säwange ngaka tasiny.’ 31Neng Apraxim kämeley täma ka, ‘Känox sägädäng ngakä me logey Musa na menggä logeygi nasa songang, kax kig äxsä ndä ngäsa 'doc läpe nga täsa na sädänge säxong.’”