Viewing:

Luke 17

Select a Chapter

Yasuwa Käbäldey Menggä Räbke

1Yasuwa ngade tä menggä räbke ka, “Bäli ka ngatatäng wunosung gawadas anggo tä ngaka tasiny! Ndä woyoy tä känggi 'docco sogongang! 2Ndä käxi kädäppa ka 'doco sogong, saxsa ngayiccä ngorey tä ngase ndä sägawa nang tä colonggo 'diti togku känggong mäganyga bowinyang tä sogku ngaka tasiny. 3Meskäde ngastänggägo. Känoxang päxä bonggo sogo ngaka tasinyang, duxi ndä mägäxajä mawang ngaka tasinyang, zaxi täma. 4Kax mäsog ngaka tasiny tägi taxä paxtänding tä xongonda nuxung ndä mämeley ngasäma mäwung tägi taxä paxtänding mangad ka, ‘Agä kaxajä tä sogku ngaka tasinyang,’ saxi täma.”

5Na känggi Yasuwa käligäng ngadeccä täma Bazuwec Yasuwa ka, “Posa menekä ngakä Kaläg täwas!” 6Na Bazuwec kabuc ka, “Kä'dang menekä ngakä Kaläg tanggo biyey kala päxä yugicca biyeyang, kax läpeng tä etong ngoteyang ka zuduwa na mäxke 'doc udusawa tä kaxsä colonggo, na dänge ngakägo.

7“Päx nuxung accägondäng cäläxse päkädäng pelow na cong näs megäskä sagunuwang na läpede tänya cäläxseneni ka, ‘Bo icca siysi?’ 8A'a, wadi gi bazuwec noco läpede ta cäläxsägi ka, ‘'Dayawa, wexe siyad ndey dogung siyad tagä accäg asiyza na awuxsi ndä kala gang gi ziyza na wuxsi.’ 9Bazuwec logo cäläxse xa ka kasog ngaki maläpe tängang song, päx mälogo täng? 10Anggo mändey käwexeng wexeki agä kaläpäng tanggo ka wexengang, kax wexeng na noccang ngadaccang ka, ‘Was anäsig cäläxinyga täbangä wexeki wexedäningang nenyang kandäppig dädäxti song.’”

Yasuwa Kädäxä Menggä Omoda Asiny

11Ani Yasuwa kä'docus tä Ursalimang, mägälang pidänä Samriya na Calil. 12Mägä'doc ngäte tä päxä cabär, na apanginyatäng layis menggä omoda asiny käpasasa täma na kadenggeze täxande, 13kädawasa ngadeccä ka, “Yasuwa, Bazuwec, wanga agägi wayesäng täwas.” 14Mägäxo sa na mäläpede täsa ka, “Wesi pari ngastänggägo ta menggä tämed tä Kaläg ndey säduwaley ka wadäkägo kalaye apoccu.” Na kala säwedetese na sa'doxung wadäkäsa kädäxäno salaye säpoccu.

15Na nuxung accäsa kox wane kalay apo na kämel dawe dädäxti Kaläg. 16Kä'doc kädukurusa tagä Yasuwa logo Kaläg, ndä ma 'doxti me Samriyang. 17Na Yasuwa ngade täma ka, “Kandäxä anggo näsang asiny song? Kulung känggi paye nuxungang sati? 18Basa me pungudongang tol kämel kawung kädädäxti Kaläg tä ngakä däxkeneng?” 19Na tänya owdi Yasuwa läpede tä nya me Samriyani ka, “Ngäsa wede xa menekä ngakägi tagä kädäxä gi.”

Bugundugku Kaläg Wunosung

20Xongonendäng kulung Farisiny kamän Yasuwa ka, “Xongonda keyang bugundugku Kaläg wunosung tängang?” Na Yasuwa kabuc ka, “Bugundugku Kaläg wunosung na bolu de oxowa song. 21Oxowa ndey ka anggo ngadang ka, ‘Nyanang!’ na, ‘Nyani!’ song. Bugundugku Kalägkatäng nanggo kala.”

Päxä Käxa Jul Wunodung

22Yasuwa ngade tä menggä räbke ka, “Owandäng wunodung ndä anggo noccang mpadang ka zang cukang, agä Päxä Käxa Jul tä butug, ndä zadang säxong. 23Ndä kän ngadeccä tanggo ka, ‘Lala, mani todi!’ na cong ka, ‘Lala, manang todong!’ Ndä ndakä ndängeng ngakäsa. 24Xa agä, Päxä Käxa Jul, xongondeneni awunodung kala wuxekä koxana banye tiyati na ota kä'day.

25“Ndä täzäläg basa agä anycäläxtiwa tä weg mange na mändey menggä zong pexkä agä. 26Ka'das wexeki kän kawex tä xongondu 'doxti säbangäs Noxang, mändey kän wexe sawexeki basa xongondi agä, Päxä Käxa Jul awunodung tängang. 27Kän siyacca na wuxicci na batacca na sädere bal koxasa xongondi Nox kaläsa kaxsä dämpejigseneng. Na faya kawung kapax kän kä'day.

28“Winy ka'das ani tä xongondu 'doxti säbangäs Lotang, kän siyacca, wuxicci, nganyacca ndä nganyatasa, ndä zäbecce na tonyacca, 29neng xongondi Lod kawetäs tä kaxsä pana säbangäs Sudumang, Kaläg kayaxsä mas na nganyuga kusuccu kaduny kän bägälic. 30Ndä kän wexe nya bangongang, mändey laye kala xongondi agä, Päxä Käxa Jul aweyetesawa tängang. 31Ndä tänya xongondi, käxi täzä ax yä wegke tä axang, ndakä coccoleza ndey ka bag wegke song na mändey känggi tä pelowang ndakä mele tä pa song. 32Gärning ngaki kasoguno tä uxu Lotang!

33“Käxa paye ka meske rongicce täzägkang wadi mesede yä käxa meske rongicce täzäg songang 'doxo aygä liliy. 34Aläpedäng tanggo ka ongudeneni kän tugu salany pädapädax, ndä Kaläg bate nuxu yä nuxu laye. 35-36Mändey uxu pädax tugu ngoreygä kuny tä ngayicca nuxu, ndä nuxu ux säbate yä nuxu laye.”

37Na kala menggä räb kamän Yasuwa ka, “Tä owda key, Bazuwec?” Na mabuc täsa ka, “Owda wininy kädurisäno tängang, bäli ka wegka käxsetäng täng.”