Viewing:

Luke 18

Select a Chapter

Yasuwa Kälegä Seredäniccä Mandur na Buguning

1Yasuwa kaser nga tä menggä räbke ka palacca todotol ndakä cananga. 2Mängade ka, “Buguningandäng tä nuxu bo pandäng nyigate Kaläg song ndä nyaye kän song. 3Ndä mändey mandurandäng tänya bo pani wunodung melde täma läpede täma ka, ‘Bo geye was na me kurang ndey ndäppoy was.’ 4Täzälägäne buguning kalewa, neng magärtä ngaki mandur melde tängang, na mängade tä ngasäma ka, ‘Agä anyigate Kaläg song ndä anyaye kän song, 5ndä mandursong nyanang gang nyalange agä todotol, bal anoc agey ta me kure xa cämelde tagä cäwange agä anungu song.’”

6Na Yasuwa ngade ka, “Ndänge sele ngakä buguningza däppo kän song! 7Yä päx nya Kaläg nyädäppo känggänyagi nyalebäng ngeyeccä tänya säxe na ongutang song? Yä päx Kaläg waxe posakä kän? 8Aläpedäng tanggo ka Kaläg däppo kängge tetex, yä tä wunakang agä, Päxä Käxa Jul, päx awunodung a'doxodung menekä ngakä Kaläg täzäg?”

Yasuwa Kaser Ngakä Farisic na me Yawgä Tuluba

9Mändey Yasuwa kaser seredäniccong ta kulung känggi kabogkasa ngastängga ka yex ngaki wexeng ndä laleyis kän kängga winyang ka, 10“Apanginyatäng pädax kä'docco taxä tämed tä paley, nuxung Farisiccang yä ani nuxungang me yawgä tulubang.

11“Na Farisic kangäsa tiyati kapaleza ngade ka, ‘Kaläg, alogo gi xa agänangang kala kulung kän song, kala menggä celdug song, na kala menggä ngananganegä nga song, na kala menggä ramiccu song, ndä agäng kala me yawgä tulubanani song. 12Tä sängga paxtinding, agä amene uxkud tä sängga pädax ndä aluwu asiny tä wegkanggi a'doxo udiny mädägkang (100) adogodung tägi.’

13“Yä me yawgä tuluba kädokol täxande ndä gunusawa na zänggä mayad ngade ka, ‘Kaläg, wanga agägi wayesäng tagä, xa kasog ngaka tasiny!’

14“Aläpedäng tanggo ka kala tä 'dockäsa tä pa, Kaläg kagixi me yawgä tuluba xa mägaxse bow, yä Farisic, Kaläg kagixi song. Käxa poko ngaseneng, Kaläg maye ze yä käxa coccolo ngaseneng, Kaläg pokada tiyati.”

Yasuwa na Enggä Pipu

15Xongonendäng kän kagoying engga ta Yasuwa ndey ka mäpes. Neng menggä räb kox mänang, na sadux kän ka dokalas koyinakä pipu. 16Neng Yasuwa kabandä pipu ka, “Wanga pipu wuno tagä, ndakä zekeng sa xa känggi 'dase pipugongang bugundugku Kaläg känanag. 17Aläpedäng zänggä nga tanggo ka, käxa käpay bugundugku Kaläg kala päxä pipi songang, Kaläg kixidi tä bugundugke song.”

Apangza Kadangandey

18Xongonendäng bazuweccä Yaxudinyandäng kamän Yasuwa ka, “Me bäldic, gi mpoyo na'do, asogowa key ndey a'dox aygä liliyang?” 19Na Yasuwa kabuc täma ka, “Oxadi kasog gi bangäs agä käxa apong? Käxa apondäng song, basa Kaläg nuxundugke. 20Anggo yexeng täsedänic ngade ka, ‘Acaka rameyza, acaka paxsa, acaka pälze, acaka lege celdug, nyaya menggo na bonggo.’” 21Na nya bazuweccä Yaxudinygi kabuc ka, “Cawu biyeydägkang agändäng awexe ngakong bägälic.”

22Yasuwa kädäng mänang, na lapada täma ka, “ 'Dogkandäng nuxung musku käsog song. Nganyi wegki täging kä'day larti tä känggi widunong ndey dangandey tä pang Kaläg tiyati. Ndä bag bangang.” 23Ani 'doxti kädängäs ngaki Yasuwa kalegey mänangang, mägaxse ka'dexwa xa madangandey nano.

24Yasuwa kox mänang na ngade ka, “Bede paccey tä käxa kadangandey ndey ka läs bugundugku Kaläg! 25Tireneng ka kamalä läso axä wuladä 'diti käxa kadangandey tä läsakä bugundugku Kaläg.”

26Na känggi kädängang ngadeccä ka, “Neng gang mänangang xänang seley xonyo ngaseneng?” 27Na Yasuwa kabuc ka, “Käxa seley xonyo ngasenendäng song, basa Kalägkang tol xonyaccang.”

28Na Putros ngade ka, “Lala, kawangesänig wegkäsko kä'day ndey ka abagig banggi!”

29Na Yasuwa ngade täsa ka, “Aläpedäng zänggä nga tanggo ka, käxa tanggo kawangasa pane na uxe na enggä bongga na mena na bona na pengge ndey ka wex ngakä Kalägkang, 30nyäposo täng mange mo'do aki kalayeng tä jendong na ur'dug tä 'doxakä aygä liliy.”

Yasuwa Kanimäng Xäske

31Yasuwa kabag känggenegi käligä asiny wang pädaxang, kä'doc nang tä cengic na mäläpede täsa ka, “Kala lala, 'doccig tä Ursalim, ndä ngaki kä'day menggä logey gärekärejesa tä ngakä agä Päxä Käxa Julang, 'docco 'desetäsäning tä owdi. 32Kän 'docco menedes agä ta asänggä känggi näs Yaxudiny songang, sä'docco sängobo agä, säcäläxti agä ndä säpädadas agä. 33Sä'docco säbade agä na ke'diccä oxay, säpaxe agä ndä asängo pädax na tä sängädi kodosang angäsata tä xäs.”

34Neng känggi mägäligä asiny wang pädaxang, kabäle bangä ngakämagi song, xa legeygi malegeyang kacungguli sa. Sabäle bangä ngaki Yasuwa lege täsang song.

Yasuwa Kalenge Agä Ngojox

35Ani Yasuwa kawunäs ngäte ta Arixang, apangandäng näs ngojox käcca tä nyixtä akäsog nyäxacca. 36Na mägädäng tädäxä kän na mamänze ka, “Oxadi kiyang kasiwang?” 37Na säläpede täma ka, “Yasuwa me Nasra nyang wedeng.” 38Na kala mabandäsa ka, “Yasuwa, päxä pe Dawud, ata agägi wayesäng tagä!” 39Na känggi kädoleyzang kadux ma ka mäpäla neng mägädawa paccey ka, “Päxä pe Dawud, ata agägi wayesäng tagä.”

40Na kala Yasuwa kädokala läpede ka sägoyung ngojox täma ngäte. Sagoyung ma ngäte na Yasuwa kamän ma ka, 41“Oxadiyang mpaye agä asog täging?” Na mabuc ta Yasuwa ka, “Bazuwec, soga agä azayza mändey.” 42Na Yasuwa ngade täma ka, “Laleyzi, menekä ngakägi tagä kaxony gi.” 43Na tetex agäma kalengesuno na mabag bangä Yasuwa, mädädäxti Kaläg. Kän kä'day kox mänang, na kädädäxti Kaläg mändey.