Viewing:

Luke 19

Select a Chapter

Yasuwa na Zaka

1Yasuwa kadus bo pana säbangäs Arixa. 2Ndä apangandäng tänya owdi säbangäs Zaka näs ngotorponu menggä yawgä tulbada kadangandey. 3Mäpaye ka mälaley Yasuwa neng mädäläng tä warä xä'dä kasog ma moxo Yasuwa song. 4Na mägoy tetex mapäcca mägä'doc ma'deg zä balasu ndey ka mox Yasuwa, xa Yasuwa 'doco lange nya sogi.

5Ani Yasuwa käcogus owdumaniyang, koxas ma tiyati täzä ed na ngade täma ka, “Zaka, coccoleyzi tetex bo xa xongondong 'doccig cuccig tä panägi.” 6Na tetex Zaka kacoccoleza kä'doc kabokasa Yasuwa tä pane na led.

7Kän kä'day kox mänang na kangunungunizi ka Yasuwa kä'doc kalayis palangasiccä käxa sogo ngaka tasiny. 8Neng Zaka kangäsa ngade ta Bazuwec ka, “Lala, Bazuwec, agä alare wegkang tä pidi adogada kulung tä menggä wiy, na mändey kasog käläkäläjtäg tä wegkä nuxu kigkang amelede 'dogi payeng täng taxä tesped!”

9Na Yasuwa ngade täma ka, “Xongondong Kaläg kaxony panong, xa Zaka tirä päxä pe Apraximang! 10Xa agä, Päxä Käxa Jul kawung tä nyam na tä xonyakä kängga kämese.”

Yasuwa Kaser Ngakä Buguning na Cäläxinyge Asiny

11Ani xä'dä deldeyäs wungga tä legeygä Yasuwang, mawung ngäte tä Ursalim, ndä kän oxo ka bugundugku Kaläg kala wunosung käccogos. Na todi maser nga täsa. 12Mängade ka, “Päxä pe buguningandäng kä'doc tä walangicca täxande ndey ka sädoga butug täng ndä mel. 13Na kala ka mä'doco na mabandä cäläxinygäma asiny mägälarta ariyaliny täng asiny ka däseydä basa mämel mäwung.

14“Neng känggäma paye ngakäma song na sayaxsa menggä yaxsäwiny ka läpe ka, ‘Ampayedig 'doxtong layis buguningzäsko song.’ 15Ani mägä'docus sadoganäs butug täma ndä mämeläsang, mabandä cäläxinygämagi madoga ariyaliny täng ndey ka däseydäng. Mäpaye mäbäle wegki sa'dox tä zängganang.

16“Cäläxsi täzälägkang kapäcca täma ngade ka, ‘Bazuwec, ariyalicci kädogung tagä nuxungang, kawexä ka'dox täze asiny.’ 17Na buguning ngade täma ka, ‘Käwexä apo, gi näs cäläxsa apo! Xa mägaxsägi bow tä päxä 'doga bälax, asogus gi ngotorpo mene kaxsänggä padäg asiny.’

18“Na mändey pädaxeneni kawung ngade täma ka, ‘Bazuwec, ariyalicci kädogungang kawexä ka'dox täze mädäg.’ 19Na buguning ngade täma ka, ‘Gi noco mene kaxsänggä padäg mädäg.’

20“Na kodoseneni kawung täma ngade ka, ‘Bazuwec, ariyalicci kädogung tagäng nyanang kamulungiy na päxä nyonggo kayokas. 21Xa anyigate gi xa ayex gi ka näs apangza mägaxse täbag na'do. Ndä gi bate maleni layis nänggi kä'dangas songang ndä jede wegki käzäbä songang.’ 22Na buguning ngade täma ka, ‘Agänang amene gi tä legeygä ikägi, gi näs cäläxsa kadawustey! Yex ka agä anäs buguningza mägaxse täbag abate maleni layis nanggä ka'dangas songang, na ajede wegki kazäbä songang? 23Neng wi siye gi kä'danga ariyaliccang tä axä owdu däsey ndey koyung ze songang?’

24“Na buguning ngade tä menggä wexekenegi dokoloccung ka, ‘Gujuyning ariyalicci tämang tunyu dogi tä cäläxsong käne asinyang.’ 25Neng sängadeccä täma ka, ‘Bazuwec, noxo ma ariyalinygämatäng asiny!’ 26Na buguning ngade ka, ‘Aläpedäng tanggo ka käxi kädäsey wegkeneng aposo täng, yä käxi kädäsey käne songang, agujudung täng tunyu. 27Wadi gang menggä kuranggong paye ka alayis buguningza songang, goyining sa tagang todong dämde ngastänggä sa!’”

Ndetelegunu Läsakä Yasuwa tä Ursalim

28Ani Yasuwa kä'desenäs seredäniccongang, mawetäde tiyati tä Ursalim. 29Kala mägä'doc ngäte tä enggä cabärtaga säbangäs Faci na Petani tä Cabärä Zayitun, na mägäpäcca menggä räbkäma pädax. 30Mäläpede täsa ka, “Wesi tä päxä cabäri taggägong. Känoccang käläsangang, 'doxadang päxä kaccäna taxä nuxung kig kasana täze song kaxsasawa todi. Nyuli goyining tagä todong. 31Kä'doxang käxa kamän anggo ka, ‘Wi siye anggo nyuliding kaccängang?’ Läpi täng ka, ‘Bazuwec paye.’”

32Na sa känggi mayaxsa kapäccasang ka'doxa sangaki maläpe täsang. 33Sägä'docco säludi päxä kaccä na letuge mäne sa ka, “Nyuliding kaccänong koyadang ti?” 34Na sabuc täsa ka, “Bazuwec paye.” 35Na kala sagoya päxä kaccä ta Yasuwa sapetäde tandugusa tä onge ndä Yasuwa 'deg.

36Masana täze na kän kapetädesa tanduga tä akäsog ndey dädäxti ma tä laxänakäma. 37Kala mawung käsac tä akäsogi coccolacca päkädäng Cabärä Zayitunang, na menggä räbkäma kä'day daweccä lededäning dädäxti Kaläg tä wexeki Kaläg kawex sägoxang. 38Sängadeccä ka, “Baxändäg tä buguningzi Bazuwec Kaläg yaxsedängang! Modeyatäng tä pang Kaläg tiyati na dädäxtiy tä Kaläg!”

39Neng kulung Farisinyatäng tä warä xä'dä ngadeccä täma ka, “Me bäldic, daxa menggä räbkägi ka säpälasa.” 40Na Yasuwa kämeley täsa ka, “Aläpedäng tanggo ka kax säpälasa na nganyugong dawatasa dädäxti agä!”

Yasuwa Age Kawayasa tä Ursalim

41Ani Yasuwa kawunäs ngäte koxus Ursalimang, mangedä tä ngake, 42mängade ka, “Anggo menggä Ursalim, kämeseng xa xongondong käbäleng ngaki koyodung modey tanggong song, neng gang kala mändey noxadang 'dogi koyodung modey tanggo song. 43Tä sänggi wunosunong menggä kurugo kakaradas anggo tä kaxsä cabär tä cende kä'day ndä räbadas anggo. 44Säwasadas anggo käked, anggo na penggägo säwange nuxu accägo tä kaxsä Ursalim song, ndä kax ngayicca säwange täzä wayanandäng song. Ngakong sogoduno xa anggo käjenggereng na käbäleng ka Kaläg kawung tanggo song.”

Yasuwa Käyegeley Kän Taxä Tämed tä Kaläg

45Yasuwa kaläs kal taxä tämed tä Kaläg mägä'doc mamagäng menggä nganyad tunyu, 46mängade täsa ka, “Gärekärejesawa tä Sorunu Kaläg ka, ‘Panang, pang paleyang,’ yä anggo käsogasang axä menggä bärada!”

47Yasuwa bäldecce todotol tä kaxsä kaldagä axä tämed tä Kaläg. Ndä bazuwinygä tämed tä Kaläg na menggä lelericcä asiriyenä Musa na kulung ngotorpugä Yaxudiny nyame rajsa ndey ka paxäs Yasuwa, 48neng sa'dox rakawza ndey säpaxäs ma song, xa kän kä'day kagur ma delde wungga tä ngaki mälegeng.