Viewing:

Luka Luke 1

Select a Chapter

Läpidänic

1Kän mange käsäkädä dackä ngakä wexeki kasogäning na kä'desesäning tä warogkang tä räbäne kä'day, 2winy kaꞌdas luguki känggi wexe ngakä Kaläg na koxtu nga na aga ndä lugung tä kogkang. 3Nenyang agänang na ngasang karäbtä ngakä weg käꞌday appoyo tä debic ndä oxowa apo ka agä mändey anggärekärejey bandagä räbäne tägi käxa ngondey Tiyafilus, 4ndey ka gi bäle zänggä ngakä wegki kaläpesäning tä giningang.

Duwalegä Iyänakä Yoxana

5Tä butugku Xirudus buguningzä Yaxudiya, me tämed tä Kalägkandäng age ka Zakariya näs wayagkä menggä tämed tä Kaläg tä udsa säbangäs Abija. Ndä uxumandäng age ka Alizapad näs caxsä Xarunag. 6Pädaxkäsa sälelexiny tagä Kaläg ndä sämene ngakä täsediccä Kaläg käꞌday na akäsogi Kaläg payis känang appoyo. 7Ndä pipindäng täsa säxong xa uxuma Alizapad pixing, ndä sa pädaxkäsa saboxso.

8Xongonendäng Zakariya na udsä menggä wexeki kamen wexetang, kamen wexekä tämed tä Kaläg. 9Na 'dodony kadel täma täbangä tanyaranä menggä tämed tä Kaläg ka mäꞌdoc taxä tämekä tedeldäkä Kaläg tä lägoygä mäxäs. 10Ani mägäꞌdoccus tä lägoygä mäxäsang, kulung känggi tängang kapasäning tunyu palacca.

11Na kala malayikanä Kalägkandäng kawayasa täma dokolo tandä abanic täwang tumunu lägoygä mäxäs. 12Na todi Zakariya kox malayika na nyigatäg kamen ma mädätägä.

13Na malayika ngade täma ka, “Zakariya, wanga nyigatäg xa Kaläg kädäng paleygägi. Uxugi Alizapad ꞌdo yedäng päxä apang tägi ndä gi nꞌdoco dogada age ka Yoxana. 14Ma mäsogo wanägi laye tidi, ndä kän mange lededäning xa sägäyäng ma, 15ndä ma mälayis käxa tädäx na apo tagä Bazuwec. Ndä mäwuxi bux säxong, na mändey wuxiki ꞌdazic tängang mäwuxi säxong. Ma mälayis käxa päsewa na Ligidä Kaläg cawu cukuma tä bälegkä bosa. 16Ma mämelede menggä Israyil mange ta Bazuwec Kaläg. 17Ma mälayis käxa päccada tagä Bazuwec na panggu kala panggudugku me logey Iliya ndey mäwex mäganygä menggäsa ndey laley enggengga, na menggä koꞌdo mäwexe mäganyga ndey nyangädä lelertägkä däppic ndey mäbolasa kän tä benggä Bazuwec.”

18Na Zakariya kamänze ka, “Agä asogowa key ndey abäle ka ngakong layecänäs tireneng? Xa agä kaboxsu ndä uxang kaboxsu mändey.”

19Malayika kabuc ka, “Agänang anäs Jiprayil. Agä awede tä cuku Kaläg ndä Kaläg kayaxsä agä ka agä awung alegeyze tägi agoying yaxsäweccong apong tägi. 20Ndä gang nyäpäladas gi legecce säxong, basa xongondi ngakong sogoduning tängang, xa gi kämen ngakang säxong, ndä käcag wunosuno layeccänäs tire tä xongondi tängang.”

21Ndä känatäng bene Zakariya tunyu mänedäning ka oxadi siye Zakariya kalaygädä taxä tämeki tedelang mänang. 22Na kala mawetä tunyu ndä ikäma kaxsäwa mäyex legey täsa säxong, na todi sabäle ka mägox nimic tä cukuma taxä tedeläccä Kaläg, malewa na läläbey yä mäyex legey säxong. 23Kala wexekäma käpeläning na mägämele tä pa.

24Na kala todi uxuma Alizapad koxsonga käcatäng asämeny mädäg ꞌdaꞌdanyewa. 25Cängade ka, “Kalägkang kawex ngakong tagä, tä sänggong nyaläpäng paygänya ndä nyägäcay zänggä motakang tä warä kän.”

Duwalegä Iyänakä Yasuwa Almasi

26Tä asämexsi aran layis näkä oxsongdugku Alizapatang, Kaläg kayaxsä malayika Jiprayil tä cabärä Calil tä kaxsä pana säbangäs Nasra, 27ta kedenweccandäng säbangäs Mariyom sader ta apangandäng säbängäs Yusif tä caxsä Dawud. 28Na malayika kawung täce, kämodey ce ngade täce ka, “Gingang nuxundugkägi käbaxändey tä känang, Kalägkang nagi!”

29Na Mariyom käbabangwa tä ngaki malayika kangatang, ndä cägäre bangä modeygi mänangang. 30Na kala malayika ngade täce ka, “Wanga nyigatäg Mariyom, xa Kaläg kadong baxändäg tägi! 31Dänge! Gining no noxsongada ndä niyedäng päxä apang ndä dogada age ka Yasuwa. 32Ma mälayis käxa ngake tädäxiny ndä säbangäs ma päxä pe Kalägi tiyating, ndä Bazuwec Kaläg togada butugku wawanäma Dawud täma. 33Ma mämene butug tä känggä Yaxup ndä sanydenendäng säxong, ndä butugkuma 'desetäsäno säxong.”

34Mariyom ngade ta malayika ka, “Ngakong layeccä key, yä taxä nuxu kasäng na apang songang?”

35Na malayika kämeley ngade ka, “Ligidä Kaläg coccolacca tägi na panggugu Kalägi tiyating wunodung wayedäng tä bälegkägi na asämexsägi lada, nenyang päxä pipini niyedängang näka tedelang, ndä säbangäs ma päxä Kaläg. 36Ndä za, wayigo Alizapad na boxuske mändey oxsong tä päxä apang yä kän bangäs ce pixi, gang satäng täce asämeny aran! 37Ndä 'doga bede tä Kalägkandäng song.”

38Na Mariyom kagixi ngade ka, “E, bi, anäs me wexiccä Kaläg. Wanga ngaki sogoduning tagäng layis wega tä bangä ngakigigong.” Na malayika kä'doc kawangasa ce.

Mariyom na Alizapad

39Na tä sänggi Mariyom kangäsa tetex kä'doc tä kaxsä pa tä cabärä Yaxudiya, 40na caläs pang Zakariya na cägämodey Alizapad. 41Na Alizapad kädäng modeygä Mariyom, na pipini tä bälegkäce Alizapatang käpäräwa, na Ligidä Kaläg käligä Alizapad. 42Na Alizapad kasan kädawa ka, “Kaläg kadä wanägi tä warä uxu kä'day na päxägini tä bälegkäging! 43Agänang anäs xäng kädäppa ka bo Bazuweccang wung copu agäng? 44Ani kandängäs modeygägi na wundangang, päxä pipinong tä bälegkangang käpäräwa na wadäkä tididäg. 45Gi käbaxändey xa gi kämen ngaki Kaläg kalegey tägi ka 'desetäsäningang.”

Mildä Mariyom tä Logakä Kaläg

46Na Mariyom ngade ka,

“Mägaxsang dädäxti Kaläg,

47na ligidang kadeb led tä Kaläg me nayiccang,

48xa nyägox cuku molgang, agä me wexiccänya.

Ndä ganang menggä zädong, kä'day bangäs agä käxa kabaxändey.

49Xa nyang nyäs Bazuwecca pädägkang kawex wexeka ngoniny tagäng ndä agänya tedeliny.

50Tä menggä zong na banga, agänya watasa tä känggi nyaye nyang.

51Nya nyawex wexeki tädäxinyang na andänya.

Ndä nyawasa känggi logoduning na wexe degejey tä mäganyganang.

52Nyägäcoccoley menggä butug

yä nyägäpoka känggi butug wundung tängang tiyati,

53ndä nyägämas menggä xas na weka apoccu,

yä nyamatä känggi näs tanganuwang na asängga päloccu.

54Nyaxony menggä wexekänya Israyil xa nyanimäng agäwaydakänya,

55kala täseki nyadästäs wawanakogki mägaccängang, na ta Apraxim na atuge näs ur'dug.”

56Kala Mariyom kuccu na Alizapad ta asämenyga kodos na cägämel tä panäce.

Iyänakä Yoxana

57Xongondi Alizapad kiye tängang, cägiyäng päxä apang. 58Na menggä sogalinygäce na wayakäsa kädäng ka Kaläg kädädäxti agäwaydad täce na sägäledäno nace.

59Tä sänggi tespedespeng sawuno tä luwuku päxä pipi, ndä sägäpay ka sädogas agäma ka Zakariya täbangä mesa. 60Neng bosa kämele täsa ka, “A'a! Basa sädoga agäma ka Yoxana.”

61Na sängadeccä täce ka, “Nuxu kigkandäng tä caxsägo age mänang song.” 62Na sägertäcce ta mesa Zakariya ndey ka sä'dox aga mäpaye mädogas ta penäma.

63Na mamän owdu badaxiccä gärekärejey na mägärekärejeysa ka, “Age ka Yoxana.” Na sägädongasa käꞌdaygäsa. 64Na käccogos ikä Zakariya kalengesäwa na nyipäräma kä'dakasäwa na malegeyze, malog Kaläg.

65Na menggä sogalinygäsa kä'day nyigatäg kamen, na ngaki kasogänong kalaye legeydäno tä kaxsä cabärä Yaxudiya kä'day. 66Na känggi kä'day kädäng ngakiyang kameskädä tä mäganyga ndä ngadeccä ka, “Päxä pipinong wunodung layis wi?” Xa andä Kalägkang nang seley.

Logeygä Zakariya

67Na Ligidä Kaläg käligä Zakariya me Yoxananag na malogeza ka,

68“Andädäxti Bazuwec Kalägä Israyil,

xa nyawung tä posakä kän na 'dakakä kän.

69Ndä nyägängusey yaxticcä xonyad tä kog tä känggä me wexiccänya Dawud,

70kaꞌdas ani nyalegeyzenäs na ikänggä menggä logeygänyagi mägaccäng tedelinyang,

71ndey ka nyäxony kog tä menggä kurog,

na mändey ta asänggä känggi kä'day saxe kogkang.

72Nyasog ngakong ndey nyälapa agäwaydad ta wawanagkog,

na ndey nyäniming axäskänyagi tedelinyang,

73na täsedicci nyägäloguwa nang ta wawanog Apraximang.

Täsedicci lapedäng ka

74kogki nyaxony kog ta asänggä menggä kurogkang

ndakä wexedig nya na nyigatäg song,

75tä tedeldäg na lelextäg tagänya tä loydugkä aygog.

76Ndä gi päxä penangong säbandäs gi me logeygä Kalägi tiyating,

xa gi piccadas tagä Bazuwec ndey bolasa sota tänya,

77ndey doga ligiccä xonyad tä känggä Kaläg na wangakä ngaka tasiny tä känggänya.

78Xa agäwaydakä Kalägog

wunodung xonyo kog paratasawa ka'das keyzic

79ndey bowdic wung tä känggi käcasäng tä lätäng na tä ligidä xäsang,

ndey meskede exenggog ta akäsogä modey.”

80Ndä päxä pipi wedede na kiniy tä wane na yexkä nga. Ndä mäguccu tä pumpung basa xongondi mawesawa na wexed tä Israyil tängang.