Viewing:

Luke 20

Select a Chapter

Bugundugku Yasuwa

1Xongenendäng Yasuwa bälde kän tä kaxsä kaldä axä tämed tä Kaläg na mäduwale yaxsäwecci apo lege ngakä Kaläg tä känang. Na bazuwinygä menggä tämed na menggä lelericcä asiriyenä Musa na ngondowinygä Yaxudiny kawuno täma 2ngadeccä täma ka, “Lapäng, xänang kä'dakas gi ka wexseng? Xänang kadong butug tägi ka wexseng?” 3Neng Yasuwa kämeley täsa ka, “Amäne anggo mäned ndä anggo buci tagä. 4Kalägkang kä'daka Yoxana ka pacä känang, wala känag kä'dakas ma ka mäpacsang?”

5Na sacengesuno tä cengic sabodsa watäkäsa sängadeccä ka, “Kax 'doccig ngadig ka, ‘Näs Kaläg’ na mä'do mängade ka, ‘Wi siye anggo kämeneng ngakä ma Yoxana songang?’ 6Ndä mändey kä'doccig kängadig ka, ‘Näs känang,’ kän kä'day 'däme kog na nganyu, xa kän oxo ka Yoxana me logeyang.”

7Na sägä'docco sabuc ta Yasuwa ka säyex käxa kä'dakas Yoxana ka pacsa song. 8Na Yasuwa ngade täsa ka, “Neng aläpedäng käxi kä'dakas butug tagä ka awexse nangang song.”

Seredäniccä Kängga Samene Zäg Täng

9Yasuwa kaser legey tä kän ka, “Apangandäng käsäbä pelowge, ndä menes tä menggä pelowatäng ndey meskädä yä kä'doc tä wedäg kalaygädä. 10Kala weg kiye de säjede na mayaxsas cäläxsäma ka 'doc täsa menggä pelowgi mamene zäg tängang, ndey ka larä weg toga käma. Neng sa menggä pelowgi mamene zäg tängang käbadä cäläxsäma ndä matas täma na asängge päloccu mänang. 11Sax mändey mägälasä mayaxsa nuxu cäläx. Na mändey salandä ndä säbadä ndä sämatas täma na asängge päloccu. 12Sax mändey mayaxsa kodoseneni. Ani kala sägäbadä sägämexestey ndä sämaga tunyu.

13“Na ledä pelow ngade tä ngase ka, ‘Oxadi asog gangang? Basa ayaxsas tirä päxä penenggong ampaye ngake pacceyang nuxus sä'doc sänyay ma.’ 14Ani känggi samene zäg täng koxäs nya penämaniyang, sägaxsäning sängadeccä ka, ‘'Doxtongang luguccing, nycugo apaxa ndey lugig pelowge!’ 15Na tetex samen ma sabokung ma tunyu tä kaxsänggä pelow sägä'docco sapax ma.” Na Yasuwa kamän sa ka, “Ledä pelowgi kamenes pelow täsang sogo sa key? 16Ma mäwunodung mäpaxe känggi mamenes pelow tängang yä mädogada tä kängga cakuny.”

Na kala kän kädäng ngakong na ngadeccä ka, “Nyäzekä ngakong ndakä soguning mänang!” 17Neng Yasuwa kalaley sa käteg na ngade täsa ka, “Ngaki gärekärejesuno tä Sorunu Kalägkang ngadeccä ka wi? Ngadeccä ka, ‘Ngayicci menggä tonyad käpexkäng kalayis ngayiccä saluweccä kadasuweccä ax.’ 18Ndä käxa kadel täzä nya ngayicciyang, nyäroborobogo yä käxa nyadeles zeneng, nyäregeregeje.”

19Na tänya axä owdi menggä lelericcä asiriyenä Musa na bazuwinygä axä tämed tä Kaläg paye ka men ma xa sabäle ka maser ngaki täsa, neng sänyigate kän.

Yawgä Tuluba ta Kaysar

20Ngotorpodagä Yaxudiny jenggere Yasuwa käsac ndey ka sä'dox rakawza sämenäs ma na sayaxsas menggä raj ka 'docco paxesäning käräp sogosuning kängga apoccu. Säpaye ka sädäng legey tä ikäma ndey sämenenäs ma tä andä buguningzä Romaniny. 21Na menggä raj ngadeccä täma ka, “Me bäldic, wa ayexig gi ka nycofu'dono legey ndä bälde zänggä nga tä ngakä Kaläg. Ndä päx gele kän song. 22Gang kädäppa ka wa ayawig tuluba adogig ta Kaysar wala awangig toke?”

23Neng Yasuwa kabäle rajsi tä mäganygäsang na mängade täsa ka, 24“Doguning dinarsä Romaniny tagä. Läpäning ligidä xänang na agä xänang gärekärejesuno tä ongeneng?” Na sängadeccä täma ka, “Näkä Kaysarang.”

25Na Yasuwa ngade täsa ka, “Dogi wegki layis gäkä Kaysarang ta Kaysar, na aki layis käkä Kalägkang dogi tä Kaläg.” 26Na tänya owdi sägädongasa tä ngaki malegeyang na sa'dox rakawza ndey sämenäs ma tagä kän song, na sägämolosuno.

Batad na Ngäsad tä Xäs

27Kulung menggä Yaxudinygi säbangäs Saduginy, ngadeccä ka kig äxse ngäsata tä xäs songang, kawuno ta Yasuwa. 28Sängadeccä täma ka, “Me bäldic, me logey Musa gärekärejesa nga täwas ka apangza päxä bona kabagsa ndä äxsä yä kiyäng pipu songang, päxä bona bag nya mandursi ndey iyäng pipu tänya päxä bonanani käxsäng. 29Ndä enggä bonyatäng paxtinding. Päxä bonanani täzälägkang kabagsa ndä käxsä kawangasa uxe kiyäng pipu täng song. 30Ndä ani täbangeneng kasog mänang. 31Kodoseneni kasog mänang. Sägädoneydä batakä ce uxi ndä sägäxse na'anggäsa paxtinding sägiyäng pipu song. 32Na ce täzäce cägäxse tä bangäsa. 33Gang mänangang, xänang täsa 'do layis yoxuce tä xongondu ngäsad tä xäsang, ndä na'anggäsa sägädoneydä batakä ceng?”

34Na kala Yasuwa ngade täsa ka, “Menggä zong batacca na säbate. 35Xa känggi lelexiny, ur'dug ngäsotäsäng tä xäs tä xongondu ngäsad tä xäsang, batacca na säbate song. 36Ndä sa mändey säxseccä song xa kala sa'das malayikada. Säs enggä Kaläg, xa sänguso sa tä xäs. 37Mändey me logey Musa kabäle ka käxa käxsä ngäsata tä xäs. Ka'das ani gärekärejesawa tä Sorunu Kaläg tä ngakä masi kagusi ta Musa tä kaxsetang, ani mabandäs Kaläg ka Kalägä Apraxim, Kalägä Isxag na ka Kalägä Yaxubang. 38Kaläg Bazuweccä kängga oxaccang, päx näkä kängga käxseng song. Xa kän kä'day ayeccä tänya.”

39Na kala kulung menggä lelericcä asiriyenä Musa kabuc tä ma ka, “Me bäldic, gi kälegeyze apo na'do!” 40Na todi sanyigatas mänekä ma.

Mäneki Padäginy Yasuwa Kamänäs Kän tä Ngakä Almasiyang

41Neng mängade täsa ka, “Oxadi siye sa sängadeccä ka Almasi näs päxä pe Dawutang? 42Dawud täze ngade tä Sorunu Masmur ka,

‘Bazuwec Kaläg kangad ta Bazuweccang ka,

“Bo icca tä cengiccä andä abaniccang,

43bal asog gi nyebesa menggä kurugi täzäg.”’

44“Dawud bangäs ma ‘Bazuwec,’ yä mälayis päxä pene key?”

Yasuwa Kädaxä Menggä Räbke ka Wang Poporey

45Ani kän kä'day deldeyäs wungga ta Yasuwang, Yasuwa ngade tä menggä räbke ka, 46“Meskädäning ta menggä lelericcä asiriyenä Musa. Xa säpaye lagkä tanduga apoccu säwalangeccä nang ndä säma'dite modey tä owtagä nganyatada na säpaye cad tä owtagä dädäxti tä axinygä paliccinygä Yaxudiny na owtagi sänyaye ngotoropu täng tä siyatang. 47Yä sägäläkäläji wegkä manduriny ndä sädertesäno säpalacca mäna'ang. Känggi kala akakiyang, sag seley Kaläg 'doco cäläxti ta'asang.”