Viewing:

Luke 21

Select a Chapter

Mandur Kadägese

1Yasuwa jenggerecce tä axä tämed tä Kaläg na kox känggi kadangandeng gawdadas wegkanagi kabegse nangang tä kaxsä cokonu yawgä weg tä Kaläg. 2Na mändey mägox mandursa wiwandäng gawa enggä ariyaliny pädax tä kaxsä nya cokoni. 3Na mängade ka, “Aläpedäng zänggä nga tanggo, lala päxä me wiygong näs manduranang nyang gawa wegke kamo'du kän kä'dayang. 4Xa känggong kä'day kabegsekang kabag weg tä zänggä wegkä tangandägka ndä toga, yä ce satäng täce kätogo'dog song yä cabag kä'day cadoga tä Kaläg.”

Bolugi Läpedäng Sanydä Owang

5Xongenendäng känatäng legecce tä ngakä axä tämed tä Kaläg, tä wegki kabastäning na nganyugi wuxeccä täwang axang na wegkä beged, na Yasuwa ngade täsa ka, 6“Gang anggo nycuccang jenggeredeng wegkong xa owandäng wunodung kax ngayicca tenggelecce täzä wayanandäng song, säcobatasa täzäg kä'day!”

7Na samän Yasuwa ka, “Me bäldic, sangakong bägälic kälegeyang sogoduno ogey? Na oxadiyang layis boluge läpedäng ka ngakong sogoduningang?”

8Na mängade täsa ka, “Meskädäning xa acaka sänanangey anggo xa kulung känatäng mange wunosung nanange anggo nagang, ngadeccä ka, ‘Agänang anäs Almasiyang,’ ndä kala, ‘Sanydä ow kawung.’ Acaka anggo ndängeng ngakäsa! 9Ndä kändängeng pogud na keley na kamatang, ndakä nyigatäg men anggo. Xa basa ngakong wuno kayesäno täzälägäne tä loydägkä ow. Ndä sanydä ow wunodung tetex song.”

Cäläxtigä Menggä Räbkä Yasuwa

10Yasuwa ngade ka, “Pogud ngäsata tä cabärta, ndä buguninginy pogo ngastänga. 11Ndä mändey wäxäd na buxu na täxäd wunosung 'da'de ota mange ndä nyigatäg mene kän na mändey tädäxtäg na bolu päkätäsäng tiyati.

12“Ndey ka ngakong kä'day sogoduno, sä'docco täzälägäne sämen anggo säcäläxti anggo na sämenedes anggo tä asänggä menggä axä paliccä Yaxudiny na särikidis anggo tä ax. Sägodung anggo tagä buguninginy na tagä turuginy xa anggo kämeneng ngakang. 13Ndä xongondeneni layis akäsog tanggo ndey läpeng ngakang. 14Ndakä gäredeng 'doga noccang legedeng tagä buguninginy ndey ka mäxising nang. 15Xa agä anoco alägi anggo na turaydey tä 'doga noccang legedeng ndey ndakä menggä kurugo mo'du anggo.

16“Menggägo na enggä bonggo, na wayakägo na biskodagägo 'docco menedes anggo de sogo kulung acänggägo säpaxe. 17Na mändey kän kä'day 'docco saxe anggo xa anggo kämeneng ngakang. 18Neng tä ngakong kä'day, 'doga zegeledäng rongiccägondäng song. 19Ndä mäganygä padätägkägo tä ngakang sogo anggo liliccing ur'dug.”

Ursalim Wanyiswa

20“Neng xonga känoxang Ursalim kagukuriwa na asägaruwang, ndey kala bäleng ka wanyiske kawuno käsac. 21Ndä känggi tä cabärä Yaxudiyang basa oyasa tä zänggä cabärta. Mändey känggi tä kaxsä Ursalimang, wulageccä ndä känggi tunyang ndakä läsa, 22xa sa sänggi Kaläg cäläxti menggä Ursalim tängang, nyang ndey ngaki gärekärejesänong 'desesäning.

23“Ndä tänya xondi kawungang woyoy tä uxugi kä'dosuning na 'deyecceng! Xa todi kän zäyazäyangedäning täzäg na bälede xuxubtäg. 24Sädelgetese ta asänggä menggä salu na menäs sa cäläxiny tä warä kän. Känggi näs Yaxudiny songang 'docco paxatasa Ursalim na teretereje basa xongondäsa 'desedeswa.”

Wunakä Päxä Käxa Jul

25“Ow kawungang, noxadang bolu tä xong tä asämex na tä nyinyiwes ndä kän kä'day täzäg wiyazeccä na käre ngakä xuduxudigä colonggo na dampajeygä ma. 26Nyigatäg mene kän togada tä woldoxey tä 'dogi sägox wunodung tä walangiccang, xa panggudugki tiyating kala gi'dikidäning seley.

27“Na kala kän oxo agä, Päxä Käxa Jul ampagacca tä däminggaru na panggudug na tädäxtic. 28Neng wegkong kasogunongang, ngusosäning bolosuning na mäganygä pädätäg xa kala 'dakiccägo kacecce'deyze ngäte.”

Seredäniccä Etä 'Dami

29Yasuwa kaser nga täsa ka, “Lala etä 'dami na kulung ewegong bägäliccakang. 30Känoxang wungga lilixiccing, na bäledeng ka kala wiwilis ngäte. 31Mändey känoxang ngakong sogoduningang kala bäli ka bugundugku Kaläg kasextesäng. 32Aläpedäng zänggä nga tanggo ka menggä zong äxseccä song basa ngakong soguno. 33Zäkoxa na täzäg 'desetäsäno yä legeygang wayeccä song.

Nycicci Palecci

34“Mesekädäning ndey acaka mäganygägo pägäni ndaldänang tä tawustäg na tä wuxid de bux paxe anggo, na kärekä ngakä aygägo ndä acaka sanydä ow wung ndä kurumusa anggo kala kadäbäx. 35Xa nya xongondi wunodung karamedäng känggong kä'day täzägkang. 36Wadi layesi kängga cuccu cagiying na palecci ndey layang mpädägänyang ndey mäxäsing ngaki kä'day wunosung sagoduningang ndey ndokalang tagang agä, Päxä Käxa Jul.”

37Todotol Yasuwa bäldecce tä kaxsä kaldagä axä tämed tä Kaläg ndä ongutang mä'do mäccu tä Cabärä Zayitun. 38Ndä kän kä'day loxto ow wunotäsäno täma tä kaxsä kaldä axä tämed tä Kaläg tä dänggä bäldiccäma.