Viewing:

Luke 22

Select a Chapter

Yaxusa Kaläpe ta Buguninginygä Yaxudiny ka Mämenede Yasuwa Täsa

1Xongondi Tanyaranä Raxifta Säwacce Song, ani säbangäs Pärkitang, kawung käsac. 2Na bazuwinygä menggä tämed tä Kaläg na menggä lelericcä asiriyenä Musa nyame rakawza ndey ka paxäs Yasuwa ndä sänyigate kän neng säpaye säpax ma na raj.

3Na Däniye kadel tä wang nuxu accä känggämagi mägäligä asiny wang pädaxang, ani säbangäs Yaxusa Iskariyuti. 4Mägä'doc mabodsa na bazuwinygä tämed na ngotorpugi meske axä tämed tä Kalägkang ndey ka mämene Yasuwa täsa. 5Na wadägkäsa kalaye tidiny sagixi ka sädogada ariyaliny täma. 6Na kala sägaxsä ngakäsa na ma. Na ma Yaxusa mägä'doc mänyame rakaw ndey mämenenäs Yasuwa täsa tä owda xä'dä wundung täng.

Deleygä Pärkid

7Kala xongondi Tanyaranä Raxifta Säwacce Songang kawung ndey ka Säpärkisi na sädämze na päxä dopolog. 8Na kala Yasuwa kayaxsa Putros na Yoxana, läpede täsa ka, “Wesi ndele Pärkid ndey wunig siysig täng.”

9Na sängadeccä täma ka, “Owda keyang mpaye anoccig andeleyig tängang?”

10Na mabuc täsa ka, “Ndänge, känoxang käläsang kaxsä pang 'doxadang apangandäng poko pete päse ma. 'Dorkäda ma tä pani mä'doc mäläsong, 11na lapi tä ledä pa ka, ‘Me bäldic kayaxsä was tägi ka wa amänig gi ka axä palangaski mäwunodung Säpärkicci täng na menggä räbkäma na säsiyzang nyandi?’ 12Mä'do mäläpedäng apanggä axandäng tiyati na ka'dika'dinä kaxse, wesi ndele wexekägo todi.”

13Na kala sägä'docco sa'doxa sangaki Yasuwa kaläpe täsang, na sägädeley Pärkid täng.

Siyaki Yasuwa Kasiy na Menggä Räbke ndey Niminäs Mang

14Kala sanä Pärkid kawung, Na Yasuwa kä'doc kagur siyad na känggi mägäligäng. 15Na mängade täsa ka, “Wanang tidi xa kalängädi tä siyakä siyakä Pärkidkong nanggo xa kala sä'docco säcäläxti agä tä bange. 16Ndä aläpedäng tanggo ka agä asiye Pärkid nanggo mändey song basa ngaki Kaläg kayaxsäng agä tängang 'desesäning layis wega tä bugundugku Kaläg.”

17Na mabag päxä kobox päse malog Kaläg mängade ka, “Mene dugi na'anggägo. 18Aläpedäng tanggo ka xongondong sanydangang tä wuxikä magä adilu basa bugundugku Kaläg wuno.”

19Na mändey mabag raxif malog Kaläg ndä mäbeny mädoga täsa mängade ka, “Yanä wanangang kadogung tanggo. Zogada adinong mänang ndey nimidänang agä nang.” 20Kala sasiyza na mabag päxä kobox, mängade ka, “Päxä koboxsä tamiccanggong coladaswa tanggong, nyang layis axäska warändi tanggo na Kalägkang.”

Paränakä Mäganygäwan Tunyu

21Yasuwa ngade täsa ka, “Lala, käxi 'doc menedes agäng andenenang nagä tä tumunu siyad ganang. 22Agä, Päxä Käxa Jul a'docco anäxse kala ngaki Kaläg kabogkasang ndä woyoy ta apangzi menedes agäng!” 23Na todi sadelese tä mänekä ngastänggäsa ka xänang seley 'docco sogo ngakongang.

24Na sawaläte ka xänang tä waräsa ngake tädäxiny mo'do acängganang. 25Na kala Yasuwa ngade täsa ka, “Buguninginy na ngotorpugu känggi näs Yaxudiny songang cäläxti kän ndä dalacca ka apoccu. 26Ndä anggo kändäppang ka layang ka'das sa song, wadi käxi tä warägo ngake tädäxiny kamo'du acängganang, bokasa ngase täzäg na ngotorpo lay kala me wexed. 27Xänang ngake tädäxiny mo'do accanang, käxi käcca bene siyatang, wala käxi wexe siyatang? Wadi käxi käcca bene siyatang kädäppa ka nyaza ngake tädäxinyang. Neng agänang tä warägo ka'das käxi wexecceng.

28“Anggog tol kändokalang nagä tä läbang. 29Nenyang agä adogodung butug tanggo ka'das togunakenegi appanang kadogunäs tagäng, 30ndey guring siyad tä owdu bugundugkang ndä nycatetäsänang tä komzu bugundug menedeng caxsänggä Israyilinygi asiny wang pädaxang.”

31Na Yasuwa ngade ta Saman Putros ka, “Saman, Saman, dänge! Däniye käpaydä ka läbä anggo na'anggägo ndä Kaläg kä'daka, ndä Däniye 'do pede anggo kala pedeki me pelow pededenäs nyadanä gärwec täpoxang. 32Neng agä kapaleyza tägi Saman, xa ndakä menekä ngakägi tagä 'dexäning. Xongonda kämeley mägaxsäging, pädäti enggä bonggugo.”

33Neng Putros ngade täma ka, “Bazuwec, kax ka wi, na agä ano nagi tä ax na tä xäs!” 34Na Yasuwa kämeley täma ka, “Putros dänge, ndey ka tä kesekä ow modolong logo, gi n'do gäli agä taxä kodos ka 'di agä.”

35Na Yasuwa ngade täsa ka, “Ani kayaxsanäs anggo tä wexed ndä aläpänäs tanggo ka ndakä bagang ariyaliny mange nanggo na meldänä wedäg na 'dataginy axinyga pädaxang, päx nuxu 'dogkandäng kä'disä tanggo?” Sabuc ka, “A'a, päx 'doga kä'disändäng song.” 36Na mängade täsa ka, “Neng gang käxa tanggo ndarudigä ariyaliny tängang bag na mändey bag meldänä wedäg. Ndä käxa saläne täng songang, nganya tandäne, nganyäs salä. 37Aläpedäng tanggo ka ngaki menggä logey gärekärejesa tä ngakangang, basa 'desesuno. ‘Ndä kän bangäs agä märing.’ Xa ngaki menggä logey gärekärejesa ka soguno tagäng kala sogoduno.” 38Na menggä räbkäma ngadeccä täma ka, “Za, Bazuwec, saluwakang todong pädax.” Na Yasuwa läpede täsa ka, “Mangeccä.”

Yasuwa Kapaleyza tä Cabärä Zayitun

39Yasuwa kawetä ka'das ani todotolang kä'doc tä Cabärä Zayitun, na menggä räbkäma kabag bangäma. 40Sägäcogu ow na mäläpede tä menggä räbkäma ka, “Palecci ndey Däniye käläbä anggong degeng.”

41Na masexte mägä'doc mägädukurusa mäpalacca ka, 42“Appa, känox gixisang, ampaye gi xony agä tä akäsogu cäläxtigong awededes tängang. Yä näs giza kämpaydäs agäng, wanga soguning na ngakägi xa na ngakang song.” 43Na malayika käpätäng tiyati käpädäti ma. 44Tä zänggä paleygämagi mäpalacca na zä'diriy na mapaleydäcca paccey seley dexä modiccäma täläbe täzäg ka'das tamic.

45Ani mangäsanäs tä paliccang mägämele ta menggä räbkäma ma'doxas sa sapägini tä kuniy de sasändäcco. 46Na mängade täsa ka, “Oxadi sängadangang? Ngäsosuning! Palezi ndey Däniye käläbä anggong degeng!”

Menekä Yasuwa

47Ani musku mälegeccenäs täsang, nuxu me räbkämani säbängäs Yaxusang kaleza koyo xä'dä na kä'doc kawu'dakas Yasuwa käbuciy. 48Neng Yasuwa ngade täma ka, “Yaxusa, gi gang menedes agä, Päxä Käxa Jul na bucigong?”

49Kulung menggä räbkä Yasuwagi nangang kox 'dogi paye sogkuwang, na ngadeccä ka, “Bazuwec, mpaye was wa ampogig nycokong na salugusko?” 50Na nuxu me räbkäma kajede wundä abaniccä cäläxsä ngotorponu axä tämed tä Kaläg täpox. 51Neng Yasuwa ngade ta menggä räbke ka, “Ndokolosi mänang!” Na Yasuwa käläbä wundä cäläx kämele täng na kalay apo.

52Na Yasuwa ngade ta bazuwinygä axä tämed tä Kaläg na ngotorpugu megäskä axä tämed na ngondowinygä Yaxudinygi kawuno tä menekä mang ka, “Anggo käsagang tagä na salu na gany dexä ka'das ka agä anäs märing? 53Agä kanycu nanggo tä kaxsä kaldä axä tämed todotol ndä päx tä nuxung kämeneng agä song. Neng ongudong xongondugong na xongondu butugku lätäg!”

Putros Kagil Yasuwa

54Kala samen Yasuwa samagas tagäsa sagoyas tä pang ngotorponu axä tämed tä Kaläg. Yä Putros räbto sa ndä lewa täxandäxang. 55Kulung kän kadox mas tä pidinä kaxsä kal pagedäning na Putros kä'doc käcca tä waräsa pagewa. 56Na päxä uxandäng näs me wexed kox ma tä banyiccä mas na kajenggerey ma ngade ka, “Apangzong nyang na Yasuwa seley!” 57Neng Putros kagil ngade ka, “Ama kuxong, ayex ma säxong!”

58Sax mändey tä bälaxtäg, nuxu accäsandäng kox ma na ngade täma ka, “Gining mändey näs nuxu me räbkä Yasuwa.” Neng Putros ngade ka, “Amo, agänang song!”

59Sägäcudisi mäna'ang na nuxu kig kalewa ka, “Kax ka wi, na 'doxtongang na Yasuwa, xa ma mändey mäs me Calil.” 60Neng Putros kämeley täma ka, “Amo, ayex 'dogani legeng song!” Na tänya owdi musku tä zänggä legeygäma, modolong kalog. 61Na kala Yasuwa Bazuwec kawexeswa kalala Putros käteg na Putros kagäräng ngaki Bazuwec kalogey tämang, ka, “Ndey ka tä kesekä ow modolong logo, gi n'do gäli agä taxä kodos.” 62Na Putros koya tunyu kangey paccey.

63Na kala apangaski kamen Yasuwang kadeb ngobku Yasuwa ndä bade. 64Sägaxsä agäma ndä sämäne ma tetedetex ka, “Logeyzi! Xänang kadä ging?” 65Na mändey sägäcemdä ma.

Sagoya Yasuwa tagä Ngotorpugä Yaxudiny

66Ani ow kagezänäsang, bazuwinygä axä tämed tä Kaläg na menggä lelericcä asiriyenä Musa kudurisuno. Apangaski kamen Yasuwang kagoying ma ta ngotorpugä Yaxudiny. 67Sängadeccä täma ka, “Känox näs Almasiyang, läpäng täwas.” Neng Yasuwa ngade täsa ka, “Kax aläpäng tanggo, na gixiding song, 68ndä kax amän anggo na buciding song. 69Neng bäli ka xongondong na tä bange kä'day, agä Päxä Käxa Jul, anoco anycata tä andä abaniccä Kalägi panggudug tängang.” 70Na kala na'anggäsa sängadeccä täma ka, “Neng giningang näs päxä Kalägkang?” Na mabuc täsa ka, “Axeneng, anggo ngadaccang ka agäng.” 71Na sängadeccä ka, “Käxa mändey payedig ndey ka mänigkandäng song. Xa kog kädängig na wunggog tä ikäma!”