Viewing:

Luke 23

Select a Chapter

Samenes Yasuwa ta Pälatis

1Ngotorpugä Yaxudiny kangusosuno kagoya Yasuwa ta Pälatis. 2Sagäli täma ka, “Wa kamenig 'doxtong woko kän ka sog pogud na ka wang yawgä tuluba ta Kaysar na mägasada tä ngasäma ka ma mäs Almasi buguning.”

3Na Pälatis kamän Yasuwa ka, “Giningang näs buguningzä Yaxudinyang?” Na Yasuwa kämeley täma ka, “Axeneng, gi kängad mänang.”

4Na Pälatis ngade ta bazuwinygä axä tämed tä Kaläg na xä'dä ka, “Ka'dox 'doga tasta de ka giling nga nang tä 'doxtong song.”

5Neng saleyning sängadeccä ka, “Ma mäbälde kän mäwoko bägälic tä kaxsä Yaxudiya. Madeb tä Calil ndä mäccogu owdong nang!”

6Ani Pälatis kädängäs ngakiyang, kamänze ka cong Yasuwa näs me Calilang. 7Pälatis kabäle ka Yasuwa käpätäng Calil ndä Xirudusang näs bazuweccä Calilang, na mayaxsas Yasuwa ta Xirudus xa nya xongongi Xirudusandäng tä Ursalim.

8Ani Xirudus koxus Yasuwang wanäma kalay tidi paccey xa mandäng mäbenecce ka mäpaye mox Yasuwa, xa mägädängdä sälege ngakä Yasuwa ndä mäpaye ka mox boliccä were wexeki Yasuwa wexeng. 9Xirudus kamändä Yasuwa nano. Neng Yasuwa kabuc täma song. 10Ndä bazuwinygä axä tämed tä Kaläg na menggä lelericcä asiriyenä Musa satäng tänya owdi dokoloccu, kaleyning kilidi nga täma. 11Na todi Xirudus na asägarugu megäske kängobtu Yasuwa ndä lagä ma na tandugu butug ndä meles ma ta Pälatis. 12Na tänya xongondi Xirudus na Pälatis kalayenäs aminu xa kalaygädä säs menggä kur.

Sagoyas Yasuwa tagä Xä'dä

13Pälatis kabandä bazuwinygä axä tämed tä Kaläg na ngotorpugä Yaxudiny na kän, 14mäläpede täsa ka, “Anggo goynang 'doxtong tagä ka wanyis kän. Ndä kamändä ma tagägo ndä 'doga ka'dox täma tasandäng näs 'dogi anggo giling täma ka mäsogondäng song. 15Ndä wala Xirudus ka'dox nuxu 'doga tas täma, nenyang mägämeleyäng ma tägogkang. Za, ma masog 'doga de ka säpaxe ma täng song. 16-17Gang adogadas ma säbade ma na ke'diccä oxay ndä kala a'dakas ma.”

18Neng sägädawasa na'anggäsa ka, “Baga 'doxtong paxa! Yä 'daki Parapas täwas!” 19Parapas apangza sägäräki tä axang xa kageley ngase pogo turugsä Rumandi kamen Ursalimang ndä kapaxsa. 20Pälatis kalegeyze täsa mändey tä ngakä Yasuwa xa mäpaye mä'dakas Yasuwa. 21Neng saleyning sädaweccä ka, “Nggadi ma tä kalic, nggadi ma tä kalic!” 22Pälatis kälasä taxä kodeseneni ngade täsa ka, “Xanya? Oxadi masog tasang? Agä ka'dox 'doga ma masog tas kädäppa ka apax ma täng song. Agänang adogadas ma säbade ma na ke'diccä oxay winy ndä a'dakas ma.” 23Neng musku saleyno na daw ka sägadas ma tä kalic. Na mägädänge täsa. 24Kala Pälatis kagixi 'dogi säpayeng na kä'dakas Yasuwa ka säpax. 25Na mägä'daka 'doxti säbangäs Parapas sägäräki tä ax xa kageley ngase pogo turug na kapaxsang yä macananga madoga Yasuwa ka säpax xa kän paye mänang.

Gadeygä Yasuwa tä Kalic

26Ani sabokunäs Yasuwa tunyang, sägäpasasa na Samandi näs me Sayrunang. Käpätäng tä xining ka läso Ursalim na sägänagey sägäpoka kalic tä ngase ka 'dorkädä bangä Yasuwa nang. 27Na kän kawuno mange kabag bangäsa, ndä tä warä sa känggi uxuwatäng kunuccu na ngeccä tä ngakä Yasuwa.

28Neng Yasuwa gaw ze läpede täsa ka, “Anggo uxugu Ursalim, wanga ngeyig tä ngakang, wadi ngeyi tä ngakä ngastänggägo na tä enggenggägo. 29Xa ngakong ngaletäsäno, seley owda tasandäng wunodung ndä kän 'docco ngadeccä ka, ‘Baxändäg ta pixu na kuxtugi taxä nuxu käpoku pipi songang na ki'digi kä'deyze songang!’ 30Ndä nya owda tasti kawungang, kän 'docco ngadeccä tä cabärta ka, ‘Delesäning tä zänggäsko!’ na tä cobocoboriny ka, ‘Mäxosuning nawas täzäg!’ 31Gang kän kasog ngakong tä eta musku tuduwinyang, oxadi sogowa tä eta kamasäng?”

32Kulung märinginyatäng pädax sabokung tunyu ndey ka sä'doc säpax na Yasuwa. 33Ani sägäcogus owdi säpaxe kän täng säbangäs “owdu zänggä kängga käxseng”, sägä'docco sägadas ma ta kalic na mändey märinginygi sägadas tä käna. Nuxu ta cengiccä abaniccäma na nuxu tä cengiccä nyogoldäma. 34Neng Yasuwa ngade ka, “Appa, wangi täsa xa säyex ngakong säsogong song.” Na sa asägarugi gadas Yasuwa tä kaliccang sägä'docco sägäcasäng sawany atapayu ndey sälartäs tandugu Yasuwa.

35Kän kädokolo lale ma, na mändeng ngotorpugä Yaxudiny kädegejeydä ma ngadeccä täma ka, “Ma maxonydä kän. Wanga ma mäxony ngasäma ka cong mäs Almasinä Kalägkang, ani Kaläg kayaxsäng nuxungang!” 36Mändey asägaru kängobtä ma ndä 'docco toga buxka kawace täma ka mäwux 37ndä ngadeccä täma ka, “Yex ngasägi ka näs buguningzä Yaxudinyang, xonya ngasägi!” 38Badaxiccandäng sägärekärejeze täng tä owdu zäma ngade ka, “Buguningzä Yaxudinyanang.”

39Nuxung märingzi sägadasa tä cengiccämang kalegeyze täma näs langad ngade ka, “Gi näs Almasi song? Ata xony ngasägi na xony was!” 40Neng märingzi nuxungang kadux nya accanani ngade ka, “Gi nyigate Kaläg song? Noxo kogkakang na'anggog tä zänggä xäs. 41Tä ngakog tireneng xa kog käsogig ngaka siye kog, yä 'doxtong kasog nuxung 'doga tas song.” 42Na mawetäde na legey mängade ka, “Yasuwa, känox känoc tä butugkuging wanga agägi wayesäng tagä.” 43Na Yasuwa ngade täma ka, “Aläpedäng zänggä nga tägi, xongondong agänang nagi 'doccig tä Pang Kaläg tiyati.”

44Ani xong kawunäs tä piding, ow kälämaswa täng bägälic kasog sada kodos, 45xa xong kadärändä. Na tandänä akäsogaldä axä tämed tä Kaläg kacereswa tä pidi kälaräswa pädax. 46Na kala Yasuwa, kabandäsa paccey ka, “Appa, agä ka'daka ligidang tä andägi kala!” Ani mangadäs ngakiyang na mägänungis sanydä nunggäma.

47Ngotorponu asägarugu Roman kox 'dogi kasogkuwang, na kädädäxti Kaläg ngade ka, “Pezängga 'doxtong käxa lelexang!” 48Na kala xä'däni dokoloccu kox 'dogi kasogkuwang, kämele tä pa na zängay. 49Na känggi kä'day yex Yasuwang kädokolo täxande na uxugi käräbkädä bangä Yasuwa cawu Calilang kox 'dogi kasogkuwang.

Bosku Yasuwa

50Apangandäng säbangäs Yusif nuxung ngotorponu Yaxudinyang, ndä käxa lelexang. 51Ndä ma mäpaye 'dogi nycoki kawex ta Yasuwang song. Ma mäs me bo pana säbangäs Armataya tä cabärä Yaxudiya ndä mäbene bugundugku Kaläg.

52Yusif kä'doc ta Pälatis ka toga wanä Yasuwa täma. 53Na Pälatis kagixi kadogas ma ka mä'doc mäcoccoley wanä Yasuwa. Na kala mamulungi na darnase mägä'doc mägälola taxä morogsa sadotogey tä ngayic ndä kax taxä nuxung sabosu kig täng song. 54Ndä nya xongondeneni xongondu deleygä wexetang xa xongondu Sapid ngäte.

55Uxugi kabag bangä Yasuwa cawu Calilang, kä'docco tä bangä Yusif käsay morog na bokosänaki sabokasanäs wanä Yasuwang. 56Na sägämele tä pa sägä'docco sägädeley may na midä mäxäs. Na sägänunducco tä xongondu Sapid xa asiriye Musa kangad mänang.