Viewing:

Luke 24

Select a Chapter

Ngäsakä Yasuwa tä Xäs

1Xongondi tä bangä xongondu Sapitang, tä kesekä ow uxuwatäng kä'docco tä copku morog koyo mäxäsi sägädeleyang. 2Sägä'docco sa'doxa kädandafi gärenggärengeswa tä cengic, 3ani sägä'docconäs saläsäs axä morogkang, sa'doxa wanä Bazuwec Yasuwa wundung taxä morog.

4Na sägädongasa sägäre ngakä 'dogi kasogkuwang, na tetex apanginy pädax kawayesäno kälagä tanduga dulatulajeccä kädokolo tä wadäkäsa. 5Na nyigatäg kadeles sa uxugi de kädukurusuno täzäg neng sa apanginygi pädaxang ngadeccä täsa ka, “Oxadi siye anggo nyamadang käxa oxacca tä warä kängga käxseng? 6Mandäng todong song, mabägäng tä xäs! Nimäning ngaki maläpäng tanggo tä cukuma tä Calilang, 7aki ka Päxä Käxa Jul basa sä'docco sämenes tä asänggä kängga tasiny ndey gadas ma tä kalic, na tä sängädi sogo kodoseneng, mängäsata tä xäs.”

8Na sa uxugi sagäräng legeygi Yasuwa kalegey täsang, 9na sägämele na morog sägä'docco saläpe ngaki kä'day kasogunong ta känggi Yasuwa käligä asiny wang nuxungang na tä kulung känggi tängang. 10Sa uxugi kox ngakiyang Mariyom Macidalinang na Xana na Mariyom bo Yaxupag na kulung uxugi nasang sag kaläpe ngaki tä känggi Yasuwa käligäng. 11Neng ngaki uxugi käcopu morog kaläpe täsang samen song xa sälaleyis degejey winy.

12Na Putros kangäsa koy kä'doc kälim morog ka'doxa darnaseni samulungis Yasuwang winy. Na mägämel tä pa mägäbabangwa tä ngaki kasogunong.

Yasuwa Kaparaswa tä Menggä Räbke Pädax

13Tänya xongondi menggä räbkä Yasuwagi pädaxang wedetese tä päxä cabära säbangäs Imawus, ndä kä'dalangaswa bate sada pädax na Ursalim. 14Ndä sälege ngakä wegki kä'day kasoguning ta Yasuwang. 15Na tä zänggä legeygäsagi, Yasuwa kacubugiswa täsa wedeccä nasa 16neng agäsa kamägäning sabäles ma song.

17Na Yasuwa kangada täsa ka, “Legeygatiyakang legedeng ndä wedetesengang?” Na käkäräb sägädokalasa sägänyonyey agäsa.

18Na nuxung accäsani age ka Kiloppasang kabuc täma ka, “Giningang watäkägi näs palangasic tä Ursalim tä enggä sänggongang dexä 'di ngaki kasogunong?” 19Na mängade täsa ka, “Ngaka keyag?”

Na sabuc täma ka, “ 'Dogi kasogkuwa ta Yasuwa me Nasrang. 'Doxteneni Kaläg kadoga panggudug täng na wexed na legey kasog kabälesäwa ka me logeygä Kalägkang kayaxsäng tä kän kä'day, 20ndä bazuwinygä axä tämed tä Kaläg na ngotorpugusko kamenes ma sägadas ma tä kalic ndä säpax ma. 21Yä was wakabokosunig ka mang mäs Almasini kawung ndey ka xony Israyilang. Ndä ganang seley ngakong kala satäng säng pädax ndä kodosenenang. 22Ndä mändey kulung uxugi tä waräskong kabal mäganygusko ow tudizong xa saloxtu ow sägä'docco tä morog. 23Sägä'docco sa'doxa ngaccä wanäma song na sawuno saläpäng täwas ka sägox malayikada läpede täsa ka moxacca. 24Ndä kulung känggi nawasang kä'docco tä morog ka'doxa sangaki saläpäng täwasang kalayenäs wega ndä sägox ma song.”

25Na Yasuwa ngade täsa ka, “Ama kängga kamanande, oxadi mäganygägo päpäxiny tä menekä ngakä menggä logeygi kalegeyze tanggong! 26Anggo käbäleng ka basa Almasi cäläxtiwa ndey sädädäxti song?” 27Na madeb geneygä ngakä me logey Musa na menggä logeygi kä'dayang, mägene kä'day ngaki gärekärejesäno tä ngakä ngasäma tä kaxsä Sorunu Kalägkang.

28Ani sawunonäs käsac tä wang päxä cabärang, Yasuwa kasoguswa käxa paye warä päxä cabär, 29neng sapappaledä ma ka mä'doc mälay nasa xa ow kamo'dsa. Na kala mägä'doc nasa.

30Ani magurus siyad nasang, mabag raxif, malog Kaläg ndä mäbeny, ndä mälarta täsa. 31Na todi agäsa kalengesäning, na sajenggerey ma sabäles ma. Na käkäräb mägä'duywa täsa. 32Na sängadeccä tä ngastänggäsa ka, “Yä päx mäganygog kalaye tidiny tä ngaki kä'dang mägene tägog tä akäsog näs käkä Sorunu Kalägkang song?”

33Na tänya owdi sägämelese tä Ursalim. Sägä'docco sa'doxas känggämagi mägäligä asiny wang nuxungang na kulung känggi todiyang kudurisuno 34na sa känggi sa'doxa kädurisunong läpede täsa ka, “Nästire Bazuwec kangäsa tä xäs, de maparaswa ta Saman Putros!” 35Na sagi pädaxang mändey sadedebeyde ngaki kasoguno täsa tä akäsogkang, na benyeki mabenyis raxif de sabälenäs mang.

Yasuwa Kaparaswa tä Menggä Räbke

36Ani menggä räbkä Yasuwa legeyis ngakämang, ma Yasuwa täzäma magayasawa tä waräsa mängade täsa ka, “Amodo anggo.” 37Neng sägox ma na mäganygäsa kabal sa na nyigatäg kamen sa soxo ka sägox arälodic.

38Na mängade täsa ka, “Oxadi siye anggo nyägadänyang na basadang mäganygägong? 39Lala asänggang na badagä exenggang, agänangang! Läbe wanang na lala, arälodic yandäng tä wane na ngay song yä lalang agä gang anggo noxadang ngayakang tä wanang na ya.” 40Ani malegeyis legeygongang, madoga badadagä exenggäma na asänggäma ka säzay.

41Ndä musku säcukuludäning samen ngaki mangatang song xa wadäkäsa tidiny tä oxakäma de sägädongo. Na mamän sa ka, “ 'Doga siyewa tanggo todongandäng päx?” 42Na tetex sabag axsicca käbux sadoga täma 43na mabag masiy tagäsa tänya owdi.

44Na mängade tä menggä räbke ka, “Ngakanggongag kaläpäng tanggo ani musku cuccusig nanggong, ka ngaki kä'day gärekärejesäno tä ngakang tä asiriyenä Musa na tä sorunu menggä logey na tä Sorunu Masmurang ka bal päsesäwa.”

45Na malenge zänggäsa ndey ka säbäle ngakä Sorunu Kaläg, 46ndä mängade täsa ka, “Sägädokoley gärekärejey tä Sorunu Kaläg ka Almasi bal cäläxtiwa ndä äxsä ndä ngäsa tä xäs tä sängädi kodosang. 47Sädebe duwaleygä agä Almasi tä Ursalim na tä cabärta kä'day. Säduwale nga tä kän ka xajkä mäganyga tä ngaka tasiny ndey Kaläg wanga ngaka tasiny täng. 48Ndä anggo käzayang ngakong nagägo seley ndey läpeng tä kulung kän. 49Ndä gang lala, agä ayaxsedäng 'dogi Appanang kangad ngakeneng. Neng nycicci tä Ursalim basa Kaläg yaxsäng panggudug tanggo.”

'Dockä Yasuwa Tiyati tä Pang Kaläg

50Na Yasuwa kabag menggä räbke kä'docco nang tä owda säbängäs Petani, na mayuxi asänggäma tiyati mapes sa. 51Ani mäpesecenäsang, Kaläg kabag ma tä pane tiyati.

52Na kala sägädukurusuno sägädädäxti ma. Na kala sägämelese tä Ursalim na led, 53na todotol sädädäxti Kaläg tä axä tämed tä Kaläg.