Viewing:

Luke 2

Select a Chapter

Iyinakä Yasuwa Almasi

1Tä enggä sänggi Axustus Kaysar kabokung asiriye tunyu ka kän kä'day 'docco gärekärejeysa aga tä cabär kä'day tä wexekä tuluba. 2Ndä gärekärejeyga täzälägkang, tä cuku Kuruniyos tä butug tä Suriya. 3Kän kä'day kä'docco tä cabärtaga ndey gärekärejey aga täng.

4Na kala Yusif kawetä mändey tä cabärä Nasra tä Calil kä'doc tiyati tä Petlaxam cabärä Dawud, tä Yaxudiya, xa ma mäs me cabäri ndä mäs wayäwan tä caxsä Dawudag. 5Mägä'doc ndey sägärekarejeysa agäsa na Mariyomzi sader tämang ndä cägä'dosuwa.

6Na tä cuku sa todi, pipi kagasäng ce. 7Na cägiyäng päxäcenä zäläg näs päxä apang na camulungi na tandä ndä cäzänggasa tä kuburicci säziye male tängang, xa axa säzänggasa täng undung.

Copkä Menggä Megäs

8Ndä tänya owdi menggä megäsatäng cuccu käsac tä korongo meske sagunuga ongud. 9Na malayikanä Kaläg kaweyesawa täsa na tädäxticcä Kaläg käbanyeza tä waräsa na nyigatäg kadele sa nano.

10Na malayika kangada täsa ka, “Wanga nyigatäg! Ndänge ngakong, agä anduwale yaxsäwecca apo tanggo aki kodung wadäkä tididäg tä kän kä'dayang. 11Xongondong sägiyäng me nayic tanggo tä cabärä Dawud. Mang mäs Almasiyang ani näs Bazuweccang. 12Ndä boliccongang lapedäng tanggo ka, anggo 'doxadang päxä pipi kamulungiwa na tandä ndä sängo tä kuburicci säziye male tängang.”

13Na kälilic malayikadagi tiyating kaweyesäno mange na malayikani dädäxti Kaläg ngadeccä ka,

14“Dädäxtic tä Kaläg tiyati,

na modey täzäg tä känggi nyäpayeng!”

15Na kala malayikada kawangasa sa kä'docco tiyati, na menggä megäs ngadeccä tä ngastängga ka, “Nycugo tä Petlaxam ndey laleyig ngaki kasogäno todiyang, aki Kaläg kaläpäng täkogkang.”

16Na sägä'docco tetex sa'doxa Mariyom na Yusif na pipi sägäsänggasa tä kuburicci säziye male tängang. 17Kala sägox pipi, na saser ngaki saläpa täsa tä ngakä piping, 18na känggi kä'day kädängang käsaydä aga tä ngaki menggä megäs kalegeyang. 19Yä Mariyom kameskäde ngaki kä'day tä mägaxse ndä cägäre tä mägaxsäce ka ngakong key.

20Na kala menggä megäs kämele, dädäxti Kaläg tä ngaki kä'day sägädäng na sägoxang, xa nga kä'day ka'das ngaki saläpe täsang.

21Tä sänggi tespedespeng, salu ma na sadogas agäma ka Yasuwa, agi malayika kadogas musku cägoxsonga täma songang.

Koyakä Yasuwa Taxä Tämed tä Kaläg

22Ani Mariyom kä'desenäs sänggä iyekeneng, tä bangä asiriyenä Musa, Yusif na Mariyom kagoying Yasuwa tä Ursalim ndey sädogas ma tä Kaläg 23ka'das ngaki gärekärejeyno ta asiriyenä Kalägkang, ka “Pipugi siyedäng tä zälägkang näs enggä apangasang sädoga kä'day tagä Kaläg”, 24ndey sädämze ka'das legeygi asiriyenä Kaläg kangatang, ka sädoga enggä kurugä pa pädax na cong näs kurugä kaxsetang sädoga pädax.

Logeygä Simiyan

25Ndä gang 'doxtiyandäng tä Ursalim säbangäs Simiyan apangza lelexang ndä kamen ngakä Kaläg ndä bene käxa xonyo Israyil. Ligidä Kalägkandäng täma. 26Ligidä Kaläg kaläpe täma ka mäxse song basa ka mox Almasini Bazuwec Kaläg kayaxsängang. 27Na Ligidä Kaläg koyo Simiyan na mawung taxä tämed tä Kaläg, mändey Yusif na Mariyom kagoying päxä pipi Yasuwa ndey ka säsog tanyara täng tä bangä asiriye, 28na Simiyan käpokä ma tä asängge ndä log Kaläg ngade ka,

29“Gang, tä bangä ngadagkägi gi Kalägi ngondeyang, mene andang 'daki me wexiccägi 'doc na modey.

30Xa agang kox me 'dagkicci

31käbolasa tagä kän kä'dayang.

32Mangang mäs banyiccang,

ndey gi Kaläg, lapasäwa tä känggi näs Yaxudiny songang,

na dädäxtic tä känggägi menggä Israyil.”

33Na todi Yusif na Mariyom käpegse tä ngaki kalegeyno ta päxäsang. 34Simiyan kapes sa. Na ngade ta bosa Mariyom ka, “Ndelde wunggugo appoyo! Kaläg kalebäng päxä pipinong ndä mang mäsogo telänad na ngäsakä kän mange tä Israyil na mälayis bolicci kän saxeng. 35Ndä nästire, mäganygä kän mange lapetäsäno tä bangä wexekäma ndä gining tä ngasägi, mägaxsägi 'dudowa!”

Ngakä Xana

36Mändey me logeyandäng näs ux säbangäs Xana päxä pe Fanawil tä caxsä wayakä Asir. Ce caboxsä na'do, sabagäning na yoxuce sägäcuccu tä jendäg paxtänding basa xäskäma. 37Na cäguccu tä mandurtug tä jendäg udiny tesped wang tesped (84). Ndä casäja axä tämed tä Kaläg song, cädukuru na uxkud tä ngasäce ndä cäpalacca ongud na säxe kä'day.

38Na tänya xonggondi, cawung täsa na cadeb logakä Kaläg ndä cälege ngakä pipi tä menggä Yaxudinygi kä'day bene tegic tä Ursalimang.

39Na kala Yusif na Mariyom kä'dese nga kä'day tä bangä asiriyenä Kaläg, na sägämele tä Nasra tä cabärä Calil. 40Na päxä pipi ka'donga ndä kalay pädäg, käpäsäwa na lelertäg ndä payiccä Kalägkang na ma.

Yasuwandäng Taxä Tämed tä Kaläg

41Me Yasuwanag na bosa 'docco tä Ursalim jenijeni tä Pärkid. 42Ani jendägkä Yasuwa käcogäs asiny wang pädaxang, sägä'docco tiyati tä Ursalim na bangä adi. 43Sägä'docco sägä'dese Pärkid na tä melgäsa tä pa, päxä celic Yasuwa kalay tong tä Ursalim. Ndä mesa na bosa yex song. 44Sa säcuccu ka mandäng na känggi säwedeccä nangang, sägäcogu sängädi nuxungang, na sägä'docco sämänecce sänyame ma tä warä wayakäsa na biskodagäsa. 45Ndä sa'doxas ma song na sägämele tä Ursalim tä nyam.

46Tä sänggi kodos tä bangeneng, sa'doxas ma taxä tämed tä Kaläg, tä kaxsä kal. Mägäcca tä pidänä balduwiny, mädelde wunduma täsa ndä mämäne sa. 47Na känggi kä'day kädäng legeygä Yasuwang, kädongo tä yerändägkäma na bucuku nga ta menggä bäldey. 48Mesa na bosa kox ma na wadäka koyo na bosa ngade täma ka, “Päxang, wi siye gi käsogkuwa täwas mänang? Lala, menggo na agänang wanyamedig owdugi paccey.”

49Na mägämele täsa ka, “Wi siye anggo nyamadang owdangang? Anggo 'diyang ka pang Appanang nyaza anycu tängang?”

50Ndä musku kax menggäsa kabäle ngakäma täsa song. 51Na sacoccoleza sägämelese tä Nasra ndä mädede nga täsa. Ndä bosa meskede ngaki kasoguningang kä'day tä mägaxse.

52Ndä Yasuwa 'dongada na lelertägke, ndä Kaläg na kän paye ma.