Viewing:

Luke 3

Select a Chapter

Weyekä Yoxana ta Akäsog

1Tä jendägki asiny wang mädägkang tä butugku Tapariyos Kaysar, ndä Pälatis Alpondi buguningzä Yaxudiya. Xirudus bazuweccang tä Calil, na päxä bosa Filipus päxä bazuweccang tä cabärä Itoriya na Taruxontis. Yä Lisaniyus bazuweccang tä Apäliya.

2Legeygä Kaläg kawuno ta Yoxana päxä pe Zakariya tä pumpung ani Xanas na Kiyafa, seley layis ngotorpugu menggä tämed tä Kalägkang. 3Na mägä'doc tä Colonggonä Urdun kä'day, mäduwale ngakä xajkä kän tä ngaka tasiny, na pac tä ma. Ndey Kaläg cay ngaka tasinygäsa xa sägäxaje.

4Ka'das ani gärekärejesawa tä sorunu legeygä me logey Isayang,

“Ndänge ngasawan logacca tä pumpung ka,

‘Weye akäsog tä Bazuweccog,

ndokala akäsog täma.

5Ko'dota kä'day 'docco päseccä,

cabärta na enggä cobocoboriny mäxotusuno,

na akäsogi kagolopewang dokol,

na sogi ngudungudulang zäräzirigiwa,

6ndey kän kä'day laley xonyakä Kaläg.’”

7Na Yoxana ngade tä xä'däni kawuno tä paccang ka, “Ama caxsä enggä tämong! Xänang kädaxä anggo ka mpexkeng zängaygä Kaläg tanggong? 8Ndä gang läpäning 'dogi lapedäng ka anggo kälayisang kängga kämele tä Kalägkang. Ndakä layisang kängga bangada Apraxim tä ngastängga ka menanang. Ndakä ngadang ka, ‘ 'Doga siyewa tä kogkandäng song.’ Agänang aläpedäng tanggo ka Kaläg nguso nganyugong teyis pipu ta Apraxim! 9Seley ganang kompa käcicilisuwa tä mäxkä ewe ndä eti iyedäng engge apoccu songang säluwutäsa täzäg ndä sägawa tä mas.”

10Na xä'dä kamän ma ka, “Neng gang wasogig wi?” 11Yoxana kabuc täsa ka, “Käxa tandu täng pädaxang larä na käxi ne wundungang ndä käxa siyake tängang sog mänang.”

12Menggä yawgä tuluba mändey kawuno tä pac tä ma na mäne ma ka, “Me bäldic, yä wasogig wi?” 13Na maläpe täsa ka, “Ndakä yawadang weg mangeccä tä wegki saläpäng tanggong.”

14Ndä kulung asägaru mändey kamän ma ka, “Yä was, wasogig wi?” Na maläpe ka, “Ndakä bagkadang weg tä kän na rejic mändey na celdug, gixi maxiye na 'dogi sädogodäng tanggong.”

15Na todi kän wadäka kalaye tidiny xa satäng bene Almasi, na soxo ka Yoxanang näs Almasi. 16Yoxana kabuc täsa kä'daygäsa ka, “Agä anäs käxa pacce anggo tä ma winy, yä kigkandäng wunodung ndä panggudugke mo'do kanggä. Agänang anäs käxa ulidi käbadage song. Ndä ma mäwunodung mägodung Ligidä Kaläg tanggo na mas. 17Ndä adalandäng ta andäma ndey mexenäs nyada täpox yä mädoga kuny tä curunuma, yä nyada mädunyu na masa paxewa song.”

18Ndä ta akäsogong na pagad mange, Yoxana kalogey yaxsäwecci apo lege ngakä Kalägkang. 19Ndä ani Yoxana kä'dedeyis Xirudus tä ngakä batakä uxä päxä bosani säbangäs Xirudiya na wexeki mändey mawex tasiny kä'day, 20Xirudus kasog 'doga tas mändey. Madene Yoxana tä ax.

Packä Yasuwa

21Kän kä'day käpacäning tä ma, na Yasuwa mändey kawung sägäpaccä. Ani mäpalaccanäsäng tiyati kalengesäwa, 22na Ligidä Kaläg kacoccoleza täma oxowa ka'das kuruwic na legey käpätäsäng tiyati ngadeccä ka, “Giningang nuxundugkägi näs penanggi ampaye ngakeneng. Xa ngakägi kasog wanang tiding.”

Caxsä Wawanagä Yasuwa

23Ani Yasuwa kadebäs wexekeneng, satäma jendäg ud wang asiny. Ndä kän oxo ka mäs päxä pe Yusif,

päxä pe Xali, 24päxä pe Matad,

päxä pe Lawi, päxä pe Malki,

päxä pe Yuna, päxä pe Yusif,

25päxä pe Matäsaya, päxä pe Amus,

päxä pe Naxum, päxä pe Xasäli,

päxä pe Nacayi, 26päxä pe Mas,

päxä pe Matäsaya, päxä pe Samayin,

päxä pe Yusic, päxä pe Goda,

27päxä pe Yoxanan, päxä pe Resa,

päxä pe Zaräpapil, päxä pe Saltil,

päxä pe Niri, 28päxä pe Malki,

päxä pe Adi, päxä pe Gäsim,

päxä pe Almadam, päxä pe Ir,

29päxä pe Gesuwa, päxä pe Aläyasär,

päxä pe Yoram, päxä pe Matad,

päxä pe Lawi, 30päxä pe Simiyan,

päxä pe Yaxuza, päxä pe Yusif,

päxä pe Gonam, päxä pe Aliyakim,

31päxä pe Maliya, päxä pe Minan,

päxä pe Matada, päxä pe Nasan,

päxä pe Dawud, 32päxä pe Yasa,

päxä pe Oped, päxä pe Pos,

päxä pe Sala, päxä pe Naxsun,

33päxä pe Aminadip, päxä pe Adämin,

päxä pe Arni, päxä pe Xasrun,

päxä pe Faris, päxä pe Yaxuza,

34päxä pe Yaxup, päxä pe Isxag,

päxä pe Apraxim, päxä pe Tarex,

päxä pe Naxur, 35päxä pe Suruc,

päxä pe Raw, päxä pe Falic,

päxä pe Apir, päxä pe Sela,

36päxä pe Kayinan, päxä pe Arfagäsad,

päxä pe Sam, päxä pe Nox,

päxä pe Lamag, 37päxä pe Mätäsalex,

päxä pe Anax, päxä pe Yarad,

päxä pe Maxalil, päxä pe Kinan,

38päxä pe Anos, päxä pe Sed,

päxä pe Adam, päxä pe Kaläg.