Viewing:

Luke 4

Select a Chapter

Däniye Käläbä Yasuwa

1Ndä nyägäligä Yasuwa na Ligidä Kaläg, mägämel na Colonggonä Urdun, Ligidä Kaläg kagoying ma tä pumpung. 2Däniye käläbä ma tä sängga udiny pädax. 'Doga masi wundung tä sänggi, ani sänggi kä'desesänonusang ma magä'di na'do. 3Na Däniye ngade täma ka, “Näs Päxä Kaläg seleyang, lapi tä ngayiccong layis zäx.” 4Yasuwa kabuc ka, “Gärekärejesawa tä Sorunu Kaläg ka, ‘Siyatag tol naye käxa julang song.’”

5Na Däniye kabag ma tä ke'dengge'demes ndä banye ow na gertä bugundugku walangiccä täzäg kä'day täma. 6Na Däniye läpadas ta Yasuwa ka, “Adogodung bugundugkong kä'day tä andägi na tädäxtägki wedetese nangang, xa sadogung panggudug tä andang ndä adogada tä käxi ampayeng. 7Ndä känox kundukurusa käpaley agängang, wekong kä'day känggig.” 8Yasuwa kabuc ka, “Gärekärejesawa ka, ‘Dukurusa pala Kalägägi na wexe ngake tol.’”

9Däniye kabag Yasuwa tä Ursalim, na kädokalasa ma tiyati täzä ndandangzä axä tämed tä Kaläg, na ngade täma ka, “Känox näs Päxä Kaläg seleyang, xudiwa täzäg todong. 10Xa gärekärejesawa ka,

“‘Kaläg yaxsedäng malayikadage tägi

ndey meskädä gi,’

11‘muso gi ta asängga wange gi

ndey ka 'dingäsa exenägi tä ngayic song.’”

12Na Yasuwa kabuc ka, “Sorunu Kaläg ngade ka, ‘Ndakä läbä Bazuwec Kalägägi song.’” 13Na todi Däniye kä'dese läbke bägälic, na kala kawangasa ma basa xongoda.

Tebekä Wexekä Yasuwa tä Calil

14Yasuwa käligäwa na panggudugku Ligidä Kaläg, na kämel tä Calil, na todi lulungudäma kuduwalewa kä'day tä kaxsä cabär. 15Na madeb bäldey tä axinygä palicinygä Yaxudiny na kän kä'day kädädäxti ma.

Pexkekä Yasuwa tä Nasra

16Ndä kala gang Yasuwa kawung tä Nasra, tä owdi ma'donga tängang, na mägä'doc maläs axä paliccä Yaxudiny tä xongondu Sapid, xa nyang näs tanyara tämang. Mangäsa tiyati tä geney, 17na sadogas sorunu me logey Isaya täma. Na malenge soru ma'doxa owdi gärekärejesawa ka,

18“Ligidä Bazuwec Kalägkandäng na agä,

xa nya nyaseny agä

ka agä anduwaley yaxsäweccä nyani apong tä menggä wiy.

Ndä nya nyayaxsä agä ka agä anduwale 'dagkic tä känggi kacikiliningang

na ndey ngojony zayza,

na känggi sägäcäläxtiyang sä'daka,

19ka agä anduwale jendä agä waydagä Bazuwec tä kän.”

20Na kala mägäräkä Sorunu Kaläg na madoga tä käxi kamen wexetang na mägäcca. Na Känggi kä'day tä axä paliccä Yaxudinyang kamende aga täma. 21Na Yasuwa käbäldeyza läpede täsa ka, “Ngakä Kalägong kändängeng genewang, xongondong kalayenäs wega.”

22Na kala kä'daykäsa salegeyze appoyo tä ngakä Yasuwa, na sa'dämdes legeygi tidiny käptäzäng ikämang. Na sängadeccä ka, “Yä 'doxtong de päxä pe Yusifang?”

23Yasuwa ngade täsa ka, “Nästire anggo zeredeng ngakong tagä ka, ‘Wanga tumarajuwic, däxä ngase!’ na kämpayang tagä ka, ‘ 'Dogi kandängig ka gi käsog tä cabärä Kafärnaxumang, soga todong tä cabärägi mändey.’”

24Na mapos legey ka, “Aläpedäng zänggä nga tanggo ka, me logeyandäng sägixidi tä cabäre song. 25Ndä näs tire aläpedäng ngakong tanggo ka madurinyatäng mange tä cabärä Israyil tä cuku me logey Iliya ani zäkoxa kärigkäwa tä jendäg kodos na asämeny aranang, xas kawung tä walangic kä'day. 26Yä Kaläg kayaxsä me logey Iliya ta nuxu accäsa song, basa ta uxi näs mandur näs me pungud tä kaxsä pang Sarfa tä cabärä Sayidunang. 27Ndä menggä omodatäng mange tä Israyil tä cuku me logey Ilisa, yä nuxu accäsandäng kädäxäwa song, basa Naman me pungudi käpätäng Suriya.”

28Ani sägädängäs ngakongang, känggi kä'day tä axä paliccä Yaxudinyang käsängasa paccey. 29Na sangusosuno tiyati, samagäng ma tunyu tä kaxsä pa. Na sagoyas ma tä nyixtä päxä cobocoboric, säpaye säzajas ma täzäg tä zä cabäri käke'decekang. 30Neng mawetä tä warä xä'dä na mägä'doc tä akäsogäma watäkäma.

Wexekä Yasuwa tä Kafärnaxum

31Yasuwa kä'doc tägaxsä Kafärnaxum tä Calil, tä xongondu Sapid, na madeb bäldeygä kän. 32Na sa'dämdes bäldiccäma xa soxo bugundug täng.

33Ndä tänya axä paliccä Yaxudinygi apangandäng käxa tasandäng tä wane, ndä kapere ka, 34“Wayi! Wanga was watäkäsko, Yasuwa me Nasra! Gining kuwung tä paxagäsko? Ayex gi ka giningang Ndedelang na näs näkä Kaläg.”

35Na Yasuwa kadux käxa tasti tä wanämang ka, “Päli! Wete tä wanäma!” Na kala käxa tas kacodasa ma täzäg tä pidänäsa na kawetä napäl kawung ma käppärjig.

36Känggi taxä paliccang, kädongasa ndä mänedäning ka, “Oxadi sogowa todong manang? Na butug na panggudug mädaxedäng ligitiga tasiny tunyu na wedeccä!” 37Na kala lulungudä Yasuwa kawasasäwa tä cabär bägälic.

Yasuwa Däxä Kän

38Ani Yasuwa kawangasanäs axä paliccä Yaxudinyang, maläs pang Saman. Na ma'doxa wawana uxu bäxadiccandäng paccey, na sägäpay Yasuwa ka däxä ce. 39Na mägädokol todu zäce na maduxsi ka bäxadic lay wundung täce. Na käccogos cangäsa tiyati cawexse täsa.

40Tä 'dängakä xong, känggi wayaka täxäccä na täxäka cagäcaguwinyang, sagoying täma. Na mägäläbtä sa kä'day na wadäkäsa kädaxäning. 41Kängga tasiny kawetäcco tunyu mangeccä, na pered ndä ngadeccä ka, “Giningang näs päxä Kalägkang!” Na madux sa mäleyis sa legey xa sa säyex ma ka mäs Almasi.

42Na megetuduyzi täbangeneng, Yasuwa kawangasa sa ka'doc tä owda kaculdoy, yä musku xä'dä nyame bangäma. Ani sa'doxus mang, säleyis ma 'doc wangesänakä sa. 43Ndä Yasuwa ngade täsa ka, “Basa anduwaley yaxsäwecci apo lege ngakä bugundugku Kalägkang tä kulung cabärtagi tängang mändey, xa ngakongag Kaläg kayaxsä agä ka awung awexang.” 44Na todi mäwedede mäbäldecce tä axinygä paläccinygä Yaxudiny tä Yaxudiya.