Viewing:

Luke 6

Select a Chapter

Bazuweccä Xongondu Sapid

1Xongenendäng Yasuwa kadus kaxsänggä pelow tä xongondu Sapid. Na menggä räbkä ma kabag zänggä kuny kapujuguy kasi. 2Na kulung Farisiny ngadeccä ka, “Wi siye anggo nyca'dadang asiriyenä Musa tä xongondu Sapitang?”

3Yasuwa kabuc täsa ka, “Anggo känggeneng ngaki Sorunu Kaläg lege tä ngakä Dawud na biskodage kasog tä xondi xas kapaxäsang song? 4Masogkuwa key maläs axä burkunu tämed tä Kaläg de mägä'doc masi siyaki tedelinyang, yä asiriye ngade ka säsi säxong bal me tämed tä Kaläg watäkeneng, ndä madoga kulung tä enggä biskodagämang?” 5Na mängade täsa ka, “Agä Päxä Käxa Jul anäs bazuwec tä xongondu Sapid.”

Däx tä Xongondu Sapid

6Yasuwa käläs axä paliccä Yaxudiny bäldecce tä nuxu xongondu Sapitandäng. Ndä apangandäng tänya axä owdi andä abanicce käxsä. 7Menggä lelericcä asiriyenä Musa, na Farisiny jenggere Yasuwa käsac. Paye bäle ka cong Yasuwa däxäcci tä xongondu Sapitang, ndey ka sä'dox rakawza säglinäs nga täma. 8Ndä Yasuwa yex ngakäsagi sabokasa tä zänggäsang, na mängade tä 'doxti ande käxsängang ka, “Ngäsa tiyati dokala tä pidi todong.” Na todi mangäsa magädokol tänya owdi.

9Na Yasuwa ngade täsa ka, “Ampaye amän anggo ka, apo ta asiriye ka wex ngaka apoccu wala ka wex ngaka tasiny tä xongondu Sapid, ka xony rongic wala ka wanydäs?”

10Na Yasuwa gaw ze käsaya sa na'anggäsa na ngade ta apangzi ande käxsäng ka, “Langi andägi.” Na apang kälanga ande na ande kaliy apo. 11Na ngaki mänangang kawaley mäganygäsa na sälegecce säbodo 'doga säsog ta Yasuwa.

Tecekä Yasuwa tä Känggi Sägälägä Asiny wang Pädaxang

12Xongondi Yasuwa ka'deg cabär tä paley tängang, masäng kädayi tä paley tä Kaläg. 13Ow kagezä na mabandä menggä räbkäma madec kulung tä wara asiny wang pädax ndey mäligä. 14Madeccäng känggong, Saman, ani sabangäs Putrosang, na päxä bona Andrawus, Yaxup, Yoxana, Filipus, na Partalmawus, 15Mata, Toma, Yaxup päxä pe Xalafi, Saman ani sabangäs me mäganygä pädätägkang, 16Yaxuza päxä pe Yaxup, na Yaxuza Askariyuti ani kamenes Yasuwang.

Yasuwa Bäldecce na Naye Kän

17Yasuwa kawung täzäg na känggenegi kälägäng na mägädokol tä owda kädäpä. Na menggä räbkäma käyawesäno mange na kän bägälic kädurisäno käpätäsäno tä cabärä Yaxudiya na Ursalim na tä nyäxtä ndandangzä colonggonu Taya na Sayidun. Sawuno tä dänggä bäldiccäma Yasuwa na ndey ka mädäxäsa tä täxäkäsa. 18Na känggi ligitiga tasiny käco'deyang, kalaye käccag. 19Xä'dä paye zegeleyi ma, xa panggudug päkätäsäng wanäma ndä mädäxä sa na'anggäsa.

20Na mägäza menggä räbkäma na mängade täsa ka,

“Baxändäg ta anggogong widänangang,

xa bugundugku Kaläg kunggog.

21“Baxändäg ta anggogong xas tanggo gangang,

xa edekeny matasang.

“Baxändäg ta anggogong ngecceng gangang,

xa edekeny guguccing.

22“Baxändäg ta anggogong säsaxenggong, na sa'däda tunyang, na sälangeng, na säpexke kala kängga tasiny xa kämeneng ngakang, agä Päxä Käxa Julang!

23“Ledining na zazanedicci tä xongondi ngakong kasoguning tanggong, xa dericcägo ngondey tä pang Kaläg tiyati. Xa wawanakäsagi kä'doccong kasog mänang tä menggä logey.

24“Woyoy ta anggogong male tanggong,

xa anggo ka'doxang buduldugkugo na kä'deseng kala.

25“Woyoy ta anggogong kämasang gangang,

xa edekeny xas lukudi paxe anggo.

“Woyoy ta anggogong guguccing gangang,

xa edekeny guniccing na ngecceng.

26“Woyoy ta anggogong kän kä'day lege ngaka apoccu tä ngakägong,

xa wawanakäsagi kä'doccong mändey kasog mänang ta menggä logeygi celuwinyang.”

Mpaya Menggä Kurugo

27Na Yasuwa kapos legey ngade ka, “Ndä agä alegecce tanggogong, ndeldedeng wunggugong. Mpaya menggä kurugo, zoga ngaka apoccu tä känggi saxenggong. 28Pese känggi cage anggong, na palezi tä känggi cälixtinggong. 29Tä käxi 'dade abogiccäging, wexi cengicci kalayang täng 'dadä, na käxa bate tandänäging, togi nuxu ani biyeyang täng mändey. 30Kig kanyäxayging togi 'dogi payeng, ndä kig kabag 'dog täging, adakä naläng täng tunyu. 31Koyada kän kala koyaki mpaye sägoydäs ging.

32“Gang mpayadang känggi paye anggong, oxadi 'doxadang tä bangeneng? Mändey känggi sogo ngaka tasinyang paye känggi payeng. 33Gang zogadang ngaka apoccu tä känggi sogo ngaka apoccu tanggong, oxadiyang 'doxadang tä bangeneng? Mändey känggi sogo ngaka tasinyang sogo mänang. 34Ndä gang kämeneng amusu tä känggi yexeng ka meledäng tanggong, oxadiyang 'doxadang tä bangeneng? Mändey kängga sogo ngaka tasiny menede amusu tä kängga tasiny ndey mele täng kä'day. 35Wadi kädäppa ka mpayang menggä kurugo, na zogang ngaka apoccu täng, na meneng 'dog ndä bokosänang ka sämeleyäng tanggo song. Ndey dericcugo lay tädäx, na layisang enggä penggä Kalägi Tädäxang, xa mägaxsänya bow tä kängga mäganyga juliny na tä kängga logacca song. 36Layesi kängga aga watäsa tä kän xa Menggoni Tiyating age watäsa tä kän.”

Wanga Käligkä Nga tä Kän

37Yasuwa ngade ka, “Wanga käligkä nga tä kän, andakä sägäling tanggo. Wanga zägkoygä kän, ndey säwang zägkoygä ko. Zaxi nga tä kän ndey säsaxäng nga tanggo. 38Begsi ndey säbeg anggo. Kili 'dog appoyo, 'dixisa täzäg ndä ngädengädesa, ndä didili, ndey säduki tä satä ngorezägi. Tä kiligi gi gilingang sägilidäng tägi.”

39Na mändey maser nga täsa ka, “Käxa layis ngojox 'dosto ngojox song, kädäppa mänang? Pädaxkäsa sädelgetese taxä 'dog, säxong? 40Me räb ngondey ta me bäldicce song, basa käxi sägäbäldey appoyong nyang laye kala me bäldicceneng.

41“Wi siye gi zaye nyaxic ta awunu päxä bonggo yä kä'diya sarakaduwecci ta awunuging? 42Käsogkuwa key läpede tä päxä bonggo ka, ‘Päxä bisko, wanga agä anycay nyaxic ta awunugi’ yä kä'diya bo sarakaduwecci ta awunuging? Ama me fonofoney! Caya bo sarakaduwecci ta awunuging täzäläg ndey zayza käley ndä kala bokung nyaxicci ta awunu päxä bonggong tunyu.”

Ed Bäledeswa na Enggegenegi Iyedängang

43“Eta apo iyedäng päxenena tas song, ndä mändey eta tas iyedäng päxenena apo song. 44Ewe kä'day bäletäsäning na enggengganagi iyedängang. Ewegä kunyu iyedäng enggä 'dami song, na adilu sete tä kenyegen song. 45Käxa apong ngaka apoccu päkätäsäng mägaxse, yä käxa tas ngaka tasiny päkätäsäng mägaxse. Xa 'dogi mälegeng päkädäng mägaxsämani kapäsang.”

Padäg Pädax

46Yasuwa ngade ka, “Wi siye anggo bangadang agä ka, ‘Bazuwec, Bazuwec,’ ndä wexedeng ngaki aläpedäng tanggo songang? 47Käxa kawung tagä ndä delde wunde tä legeygang ndey wexse nangang, agä aläpede täng ka käxeneni ka'das 48apangza kadony pane kabosasa täzäg loy, ndä repesa kadasu täzä tappa. Faya kawung basa colonggo kämamanya tä pox de käbung pa, ndä kägä'dikiy pa song, xa kärepesawa appoyo. 49Yä käxa dänge ngakang ndä wexe songang, käxeneni ka'das apangza kadony pane täzäg winy kabosasa kadasu säxong. Ndä colonggo kapäs käsajä pane, na kagurumusawa tetex na kawanydäswa seley!”