Viewing:

Luke 7

Select a Chapter

Nayigä Cäläxsä Ngotorponu Asägaru

1Ani Yasuwa kä'desenäs bäldeyge kä'day tä känang, maläsa Kafärnaxum. 2Ndä ngotorponu asägarugu Romanandäng tänya owdi paye cäläxse nano, ndä nya cäläxsämani täxä paccey paye äxsä. 3Ani ngotorpo kädängäs ka Yasuwa kawunäsang, mayaxsä ngondowinygä Yaxudiny ta Yasuwa, ka säbandä ma mäwung, ndey mänay cäläxsä ngotorpo.

4Sawuno ta Yasuwa, na sägä'dedey ma ka, “Wede xonya ngotorpo xa mang mägädäppas xonyatang, 5xa mäpaye känggä Yaxudiny, na mändey madony axä palic.”

6Na todi Yasuwa kä'doc nasa. Ani sägä'docconäs ngäte tä pang, ngotorpo kayxsa aminuge kaläpe täma ka, “Bazuwec, wanga dereygä ngasägi xa kandäppas ka gi wung tä panang song. 7Nyang kasog asaxe wunad tägingang. Ndä gang ngadi winy ndey cäläxsang 'dox nayic. 8Ndä agä mändey anäs käxa panggudug tä ande kamen asägaru, ndä kangada tä nuxu ka, ‘Wedeng’ na 'docco, na tä nuxung ka, ‘Bong’ na wunodung, na tä cäläxsang ka, ‘Wexe 'dogongang,’ na wexe 'dogeneni.”

9Ani Yasuwa kädängäs ngakongang, ma'dämdes ngakäma. Na mawexwa mängade tä xä'däni räbtomang ka, “Aläpedäng tanggo ka tä Israyil bägälic ka'dox käxa kamen ngakang ka'das 'doxtongandäng song!” 10Na kala känggi sayaxsäng, kämele tä pa ka'doxäng cäläx kalay apo.

Nguseygä Päxä Mandur tä Xäs

11Kala tetex Yasuwa kä'doc tä kaxsä pana säbangäs Nayin. Na menggä räbkäma Yasuwa na xä'dä kä'docco nama. 12Sawuno saläs kaxsä pa, na sa'doxung apangandäng käxsä kän käpokung tunyu, ndä nyang nuxundugke ta bona ndä cäs mandur, ndä känatäng nace mange.

13Bazuwec kox ce, na agäma kawasa täce na mängade täce ka, “Wanga ngeyig.” 14Na mawung mägäläbä salany, na nycogi pokaccangang kädokalasa kisid. Na mängade ka, “Päxä op, angade tägi ka, ngäsa tiyati!” 15Na päxä opi käxsängang kangäsa tiyati na kalegese, na Yasuwa kämeles ma ta bosa.

16Na sägädongo kä'daygäsa, na sadelese tä dädäxtigä Kaläg, sängadeccä ka, “Me logeyga tädäxandäng tä warog!” na, “Kaläg kawung tä posakä kängge!” 17Na todi lulungudä Yasuwa kawasasäwa tä Yaxudiya na tä cendegä walangic kä'day.

Yasuwa na Yoxana me Pac

18Menggä räbkä Yoxana kaläpe ngaki kä'day Yasuwa kasogkang ta Yoxana. Na Yoxana kabandä menggä räbke pädax 19na mayaxsa sa ka sägä'docco sämän Yasuwa ka, “Giningang näs käxi kän beneng, wala basa abendig käxa caka?”

20Ani apanginy kawunonäs ta Yasuwang, sängadeccä ka, “Yoxana me pac kayaxsä was tä gining ka amänzig ka, ‘Giningang näs käxi kän beneng, wala basa abendig käxa caka?’” 21Na tä nya owdi Yasuwa kädäxä kän mange tä däxäka cakucakuny na mägäcay ligitiga tasiny tä wadäkä kän na malende agä ngojony.

22Na mabuc täsa ka, “Wesi lapi ta Yoxana tä 'dogi känoxangang na kändängengang. Ka ngojony käsayiza, mexesu kewetädäcco kiccag, na menggä omoda wadägka kalaye apoccu, na bunguny kädängze, na kängga käxse koxsasa, na menggä wiy kädäng duwaleyga warändi. 23Baxändäg tä käxi base mägaxse tagä songang.”

24Ani menggä yaxsäweccä Yoxana kä'docconäsang, Yasuwa kalegese tä ngakä Yoxana tä xä'dä ka, “Oxadi kasog anggo känoccang tä pumpung tä zaygeneng? Päx känoxang mege zäwande nyaxic? A'a! 25Neng oxadiyang känoc tunyu tä zaygeneng? Apangza kälagäwa na tandäna duladulaje? A'a! Za, känggi lage tanduga duladulajeccäng, käcag tol cuccu tä owdu buguninginyang!

26“Oxadiyang känoccang tunyu tä zaygeneng? Me logey? E, neng aläpedäng tanggo ka ma mäs me logeyga tädäx tä menggä logey. 27Ngakongag gärekärejesäno tämang, ‘Lala, ayaxsada me yaxasawiccang tagägi, ani 'docco weye akäsog ndä kala noccang.’ 28Aläpedäng tanggo ka, känggong sägiyängang käxa tädäx kala Yoxanandäng song. yä käxi biyey tä bugundugku Kalägkang tädäx täma.”

29Ani kän kä'day kädängäs ngaki Yasuwa kangatang, na mändey menggä yawgä tulubada, kagixi däppiccä Kaläg, xa Yoxana käpaccä sa. 30Ndä mändey Farisiny na menggä lelericcä asiriyenä Musa käpexkä ngaki Kaläg kabokasa täsang, xa Yoxana käpaccä sa song.

31Yasuwa ngade ka, “Oxadi andäppo na känggä zongang, na sa sa'das wi? 32Sa sa'das pipuga käcasäno ta axä owdu wanyäg ndä bangedäning,

‘Was kanusig ndetelegu tanggo ndä anggo kocoxsang song,

kangeyig ndä aguniccig ndä anggo kängeydäcceng song.’

33“Yoxana me Pac kawung ndä kalägäji ndä mäwuxi bux song. Ndä ngadaccang ka märamacca! 34Yä agänang Päxä Käxa Jul kawung asiyacca na awuxicci, ndä anggo ngadaccang ka, ‘Za, päxä me kurugurunong na wuxicci de bux paxeng mäs biskonu menggä yawgä tulubada na kängga tasiny!’ 35Zänggä ngakä lelertäg bäledeswa na cofu'do'dugku logadä menggä räbke.”

Wawekä Yasuwa na Mid

36Nuxu Farisiccandäng säbangäs Saman kabandä Yasuwa ka säsiyza nang tä pane, na mägä'doc tä pang Farisic na sägä'docco sagur siyad. 37Ndä uxandäng tä nya kaxsä pani, sogo ngaka tasiny, cabäle ka Yasuwandäng tä pang Farisic, na cawung cägo midä mäxäs tä belenyza sadotogey sägäluxu tä ngayicca säbangäs alpasta. 38Na cägä'doc täwang badadagäma, cänge, ndä cädälbede uxku agäce tä exenggäma. Ndä cäsenye exenggäma na apaxkäce, na mändey cägäbucci exenggäma, ndä cawawe exenggäma na midä mäxäs.

39Farisicci kabandä mang kox ngaki, na ngade tä ngase ka, “Kä'dang apangzong layis me logey seleyang, kax mabäle ka uxong läbe mang näka sogo ngaka tasinyang.”

40Na Yasuwa kabuc täma ka, “Saman, ampaye aläpäng nuxu 'dog tägi.” Na mabuc ka, “Lapäng, me bäldic.”

41Na Yasuwa ngade ka, “Me menekä amusundäng kamene amusudi ta kän pädax. Nuxu kamen fudada udiny mädäginy mädäg (500), mändey käxi nuxungang kamen udiny pädax wang asiny (50). 42Ani sägämelenäs wegki samen täma songang, masaxa wegki samen tämang kä'day. Pädaxkäsa xänang täsa kädäppa ka paye ma mo'do accanang?”

43Saman kabuc ka, “Ka'das ka kädäppa ka käxi kamen amusu mangeng, nyaza.” Na Yasuwa ngade täma ka, “Mänang gi seley kälegey zänggä nga.” 44Na mawexwa mägäsay ce, na mängade tä Saman ka, “Gining noxo uxong? Agänang käläs panägi. Kudong magä 'dakä exenggang song, yä ce ca'day exenggang na uxku agäce ndä casenydä na apaxkä zäce. 45Kämpaxäng agä na modey na kägappas agä song, yä ani kaläsäs panäging cägädokala bucigä exenggang song. 46Käwawey zang na mid song, yä ce cawawey exenggang na midä mäxäs. 47Neng aläpedäng tägi ka ngaka tasinygäcegi mangeng kawangesäno täce ndä nyang cäpaye pacceyang. Yä käxi sasaxa täng bälaxinyang, paye bälaxiny.”

48Na Yasuwa ngade täce ka, “Ngaka tasinygägi käcayining tägi.”

49Ndä palangaski kagur siyad namang käre tä zängga ka, “Xänanang kanang mändey caye ngaka tasinygä tä känang?”

50Na Yasuwa ngade tä ux ka, “Menekä ngakägi tagä kaxony gi. Wede na modey.”