Viewing:

Luke 8

Select a Chapter

Wexekä Yasuwa na Posakä Uxu

1Täbangä ngakongang, Yasuwa kadadara kaxsä pa na madus enggä cabärta mäbäldecce na mälogo yaxsäwecca apo tä bugundugku Kaläg. Känggämagi mägälägä asiny wang pädaxang satäng nama, 2na mändey sag na kulung uxugi mägänay tä ligitiga tasinyang na tä däxäkanang. Mariyomzi säbangäs Macidaliya ani samagäng kängga tasiny paxtänding tunyu tä waneneng, 3Xana uxu Cuza, ani kamen wexekä pang buguning Xirudusang, na Sosana na kulung kän mange kälarta wegkanagi layis käkä ngastängganang täsa.

Serekä Ngakä Me Zäb

4Kän kawuno ta Yasuwa käpätäsäno tä kaxsänggä padägka cakucakuny na xä'dä kädurisäwa, na malegeyze täsa näs seredänic.

5Mängade ka, “Me zäb kawetä kä'doc tä wasakä yugke ndä kulung kawosasa tä kaxsä akäsog na kän kebtesa, na awiny kaleb kulung. 6Kulung yug kawosasa tä cobocoboric, na ani kalocconäsang kamasasa xa nyigidiccandäng song. 7Kulung yug kawosasa tä warä kunyu na kalocco appoyo ndä kunyu räbta. 8Na mändey aki kawosasa tä zägka apoccung kalocco na ka'dongasa appoyo, na kiye kiccag zä kuc nuxung age kasog udiny mädäg (100) taxä mange.” Na mängade ka ngakong ngadeccä ka, “Käxa wunde dängecceng, däng ngakong!”

9Na menggä räbkä ma kamän ma ka seredäniccong näkä wiyang. 10Na Yasuwa ngade ka, “Anggo nyadogung akäsog tanggo ndey bäleseng bodakä bugundugku Kaläg. Yä tä kulung kän agä alegecce täng na seredänic, ndey kax sälale na oxuswa pele winy, ndä kax sädänge na säbälede 'dogeneni song.

11“Ndä gang seredäniccong bangeneng ka, yugkag näs ngakä Kalägkang. 12Yugki kawoso tä akäsogkang sag näs känggi dänge nga na zeppe tetexang, na Däniye wunodung bate nga tä mäganyga ndey ndakä men ngakä Kaläg ndä 'dox xonyad. 13Yugki kawosasa tä cobocoboriccang sag näs känggi dänge nga na bate na led, ndä mäxkanatäng song. Mene käccogos, ndä ngaka bedeccä kawunong na zalbangada. 14Mändey yugki kawosasa tä warä kunyuwang, sag näs känggi dänge nga ndä kä'docco tunyang 'doxada ngakä kanyakanyanä cabär na ngakä Kalägi samenang 'dongatasa song. 15Yä yugki kawosasa tä zägki apoccu ndä loccong, sag näs känggi dänge nga na mene pädäte tä mäganyganagi bowinyang na tegetese sogo yugic.

Läpäniccä Banyic

16“Kigkandäng banye masäracane ndä xubu song na suxuludi tä boxu salany song. Basa bokasa tä zä tumu ndey känggi luso axang ox owda bow. 17'Dogi kabodwang paredäwa tunyu na 'dogi ka'danywang wedäwa tunyu tä owda bow. 18Ndelde wunggugo appoyo. Käxa 'doge tängang säposo täng, ndä käxa oxo ka 'doge täng yä wundungang, säbate täng.”

Yasuwa na Menggä Pana

19Enggä bonggu Yasuwanag na bosa kawuno täma, ndä kä'docco täma ngäte song xa xä'dä käsekä sa. 20Na saläpe täma ka, “Enggä bonggugo na bonggo satäng tunyu paye zay gi.” 21Na mägämeley täsa ka, “Ngganang na enggä bonggusko sag näs känggi dänge ngakä Kaläg na wexeng.”

Dokoleygä Yasuwa tä Megede

22Xongenendäng Yasuwa kä'doc tä kaxsä dämpejig na menggä räbke na mängade täsa ka, “Nycugo agali andi tagä colonggo.” Na sägä'docco tunyu. 23Ani säwadaccanäs na dämpejigkang Yasuwa kasändä. Na megede kasagesäng tädäxtiny täsa tä colonggo na dämpejig soro päsed na ma, ndä paye mäxasa tä ma nasa. 24Na sägänoxsas ma sängadeccä täma ka, “Bazuwec, bazuwec, kogkatäng täzänggä xäs!” Na mägoxsa na madux megede, na dampajeygä ma kädokalasa na kasebesäno.

25Na mängade täsa ka, “Wi siye anggo menedeng ngakang songang?” Na nyigadäg kamen sa na sägäsaydä agäsa na samänäno ka, “Xänanang kanang? Rejede megede na ma na dänge ngakeneng!”

Matakä Ligitiga Tasiny

26Yasuwa na menggä räbke käca'dä ma na dämpejig kä'docco tä cabärä Gäresa tä xining tagä Calil. 27Ani Yasuwa kebesanäs exene tä ndandangang, 'doxtiyandäng näs me nya cabäri käpasa täma kängga tasinyatäng tä wane. Ndä kaleygädä kälagä tandä song ndä uccu tä pa song basa tä warä morota.

28Na mägox Yasuwa na mapere, madeläng täzäg tagä Yasuwa na mägädawa paccey ka, “Oxadi tägog tä pidi naging Yasuwa, Päxä Kalägi Tiyating! Kanyixay gi ka ndakä nycälixti agä!” 29Mängade tä Yasuwa mänang xa Yasuwa kadux käxa tasti tä wanämang ka wetä tunyu tä wanäma. Ndä nyacotädasa ma taxä mange, ndä kän cäkili exenggäma na asänggäma na kacägaliny ndä meske ma. Neng mä'dexe ndä käxa tasti tä wanämang koyadas ma tä owda kaculdoy.

30Yasuwa kamän ma ka, “Säbängäs gi xäng?” Na mängade ka, “Säbangäs agä Katiba” xa kängga tasiny mangeccä tä wanäma. 31Na kängga tasiny käpaydä ta Yasuwa ka ndakä yaxsas sa tä owdi sägäpätäsuno tängang.

32Ndä buduruginyatäng mange siyacca tiyati tä päxä cobocoboric na kängga tasiny käpay Yasuwa ka mädokas sa tä wadäkä buduruginy ndey ka sä'docco nang na mägä'dakas sa täng. 33Na kängga tasiny kawetäcco täwang apangzi kä'docco tä buduruginygi mangeng, na kasog buduruginy kawu'daka colonggo kamäxasa tä zäg. 34Menggä megäskä buduruginy kox 'dogi kasogkuwang na koyo kawasesäning kä'docco käduwaley tä kaxsä pa na tä enggä cabärta.

35Na kän kawetäcco paye zay 'dogi kasogkuwang, na sawuno ta Yasuwa. Sa'doxa nya apangzi kängga tasiny kawetäcco tä waneneng, ze kalay appoyo, kälagäwa na tandu na kä'doc käcca tä warä exenggä Yasuwa na kän kalaye nyägadiny. 36Känggi kox 'dogi kasogkuwang ta apangzi kängga tasiny kawetäcco tä waneneng, kaläpe tä känggi kox songang.

37Na kala menggä Gäresa kä'day na känggi kakukury cabär kä'dayang käpay Yasuwa ka 'doc wangasa sa xa nyigatäg kadele sa. Na Yasuwa ka'deg dämpejigse ka 'doco, 38na nya apangzi mägäcay kängga tasiny tängang käpay ka sä'docco nang, neng Yasuwa kayaxsas ma tä pa. 39Läpede täma ka, “Mele wede tä panägo na pari ngaki Kaläg kasog täging.” Na mägä'doc mägäduwaley tä kaxsä pa tä 'dogi Yasuwa kasog tämang.

Yasuwa Däxicci na Nayacca

40Yasuwa kämel tä Calil na xä'dä käpaxas ma xa satäng tä benggä ma. 41Ndä apangandäng säbangäs Yayurus näs ngondow kamen axä paliccä Yaxudiny kä'doc kudukurusa tä warä exenggä Yasuwa, käpay ma ka sä'docco nang tä pane, 42xa penämandäng nuxung layis päxä ux jendägke asiny wang pädax paye äxsä.

Yasuwa kamen akäsog, na xä'dä kagur ma de bungu ma. 43Ndä uxandäng tä warä xä'dä tamicce colowa tä jendägka asiny wang pädax ndä käxa däxändäng song. 44Cawung tä ongu Yasuwa ndä cäpärä munu tandänäma, na tetex waxäd kädokalasa.

45Na Yasuwa kamänze ka, “Xänang käpärä agäng?” Na kän kä'day kagil, na Putros kabuc ta Yasuwa ka, “Bazuwec, xä'dänong kä'day kagur gi ndä bungu gi!” 46Neng Yasuwa ngade ka, “Agä kabäle ka kigkandäng käpärä agä xa panggudug kawetäcce tä wanang.”

47Na ce uxi cabäle ka cä'danyewa song na caparängwa tunyu na cawung cädätägä cadeläng ta agäma. Na caläpe 'dogi kasog cägäpärä Yasuwang na däxki tetex kasoguno täceng tagä xä'däni kä'day. 48Na Yasuwa ngade täce ka, “Penang, menekä ngakägi tagä känay gi. Wede na modey.”

49Ani musku mälegeccenäsang, nuxu kigkandäng käpätäng pang Yayurus kawung ngade ta Yayurus ka, “Päxä penägi käxsä, wanga dereygä me bäldic winy.” 50Yasuwa kädäng ngaki na maläpe ta Yayurus ka, “Wanga kärekä nga, yä mene ngakang winy, xa coxsada.”

51Ani Yasuwa käcogus pang Yayurusang, mawang kän kaläs ax nama song basa Putros, Yoxana, Yaxup, Yayurus na uxe.

52Na'anggäsagi tä pang ngeyigkang sängeccä na sägunuccu tä ngakä ce, neng Yasuwa kawung ngade täsa ka, “Wanga ngeyig xa cägäxsä song casändä winy.” 53Na sagug ma, xa säyex beyin ka cägäxsä.

54Na Yasuwa kamen andäce na ngade täce ka, “Päxä ux, ngäsa tiyati.” 55Na ronguccäce kämel, na tetex cangäsa. Na maläpe täsa ka sädoga nuxu 'dog täce cäsi. 56Menggäsa kädongo tä ngaki mänang. Na mägä'dedeyza ka ndakä säläpe 'dogi kasogkuwang tä nuxu kig.