Viewing:

Luke 9

Select a Chapter

Yaxsakä Känggi Yasuwa Käligä Asiny Wang Pädaxang

1Yasuwa kuduri känggi mägäligä asiny wang pädaxang, na madoga panggudug täng kä'dayga na butug ndey layenäs kängga makadas kängga tasiny tunyu na däxi kän 2na mayaxsa sa ndey ka säduwaley bugundugku Kaläg na sädäxä känggi täxäccäng. 3Mäläpede täsa ka, “Ndakä seley bagang nuxu 'dog nanggo tä wedäg song, kala keced na 'dogu pokakä tandu, na siyad na ariyaliny, na ndakä bagang tandu nanggo. 4Ndä pani käläsangang, nycicci täng basa xongondi wangetäsänang kaxsä pa tängang. 5Kaxsä pana känoccang täng kängge kabokasa anggo songang, ndä mpadang wangesänang kaxsä pang, 'diskisining käräptänicci ta exenggägong ndey layis ngakä ngastänggäsa ka känoccang ndä sagixi yaxsuwiccä Kaläg song.” 6Na samen sog sägä'docco sadus kaxsä pa säduwale yaxsäwecci apo lege ngakä Kalägkang na sädäxä kän tä ota bägälic.

Xirudus Käbabangwa tä Ngakä Yasuwa

7Buguning Xirudus kädäng ngaki kä'day kasogäningang tä wexekä Yasuwang, na zäma kaxsäwa paccey xa kulung kän ngadeccä ka käxong kanang ndakä layis Yoxana me Pac kangäsa tä xäs, 8ndä kulung kän ngadeccä ka acaka layis me logey Iliya nyaza kaparaswa täsa. Ndä musku kulung kän lege ka mänang nuxu me logeyga waneng kangäsa. 9Xirudus ngade ka, “Kaluwi zä Yoxana tä pox yä mändey xänanang kalugsi sälege ngakeneng?” Na Xirudus kasäkesawa paye ox Yasuwa.

Yasuwa Käsiy Kän Päsäciny Mädäg (5,000)

10Känggi Yasuwa kälägäng kämele, na saläpe ngaki kä'day sawexang ta Yasuwa. Na mabag sa sägä'docco sapälesäning säpaxadas bo pana säbangäs Petsayida. 11Neng xä'dä kapungung owduma na käräbkädä ma. Na mabokasa sa ndä mälegey sa na ngakä butugku Kaläg na mägädäxä känggi paye däxang.

12Xong paye 'däng, na känggi mägälägä asiny wang pädaxang kawuno ngadeccä täma ka, “ 'Daki xä'dänong, ndey 'docco täwang kaxsä pa ndey 'dox owdu säng na siyad, xa kogkatäng tä owda kaculdoy.” 13Neng Yasuwa kämeley täsa ka, “Anggo dogi siyad täsa.” Na sabuc täma ka, “Siyatatäng layis käka kätäx song basa raxifiny mädäg na as pädax tol. Basa anoccig anganyig siyad tä känggong kä'dayakang.” 14Sangad ngakong xa apanginyatäng päsäciny mädäg (5,000) tä warä xä'dä. Na Yasuwa läpede tä menggä räbke ka, “Wanga sa säccasäno tä ud taxä udiny pädax wang asiny (50).” 15Na sasog kala ngaki maläpasang. Na kän kä'day käcasäng täzäg.

16Na mabag raxifinygi mädägkang na aski pädaxang na mägäsa tiyati na malog Kaläg ndä mälarä siyad mädoga ta menggä räbkäma ka sälarta tä xä'dä. 17Kä'daygäsa sasiza samasa, na ani kalayang sanyaptä landa asiny wang pädax.

Bucuku Putros ta Yasuwa

18Xongenendäng Yasuwa kangäsa kä'doc palacca watägke, ndä menggä räbkämatäng nama na mamän sa ka, “Kän ngadeccä ka agä anäs xäng?” 19Na sa sabuc täma ka, “Näs Yoxana me Pac, kulung kän ngadeccä ka me logey Iliya, na musku kulung kän ngadeccä ka nuxus menggä logeygi wane käxseng nuxungang kangäsa.” 20Na mängade täsa ka, “Yä anggo ngadaccang ka agä anäs xäng?” Na Putros kabuc ka, “Almasini Kaläg kayaxsängang.” 21Na madästä sa seley ka ndakä säläpe tä nuxu kig song, 22mängade ka, “Agä, Päxä Käxa Jul anycäläxtiwa tä nga mange, ndä ngondowiny na bazuwinygä tämed tä Kaläg na menggä lelericcä asiriyenä Musa pexke agä, na säpaxe agä ndä tä sängga kodos angäsata tä xäs.”

Ndey ka Layis Seley Me Räbkä Yasuwa

23Yasuwa ngade tä kän kä'day ka, “Käxi paye ndey layis me räbkangang basa 'diya ngakä ngase ndä poko kalic todotol na räbkädä bangang. 24Xa käxi paye ka xony rongicce täzäg tä ngakä ngaseneng, mesede yä käxi paye mese rongicce täzäg tä ngakangang 'doxo aygä lili. 25Oxadi kig 'doxo tä bangä tangandäg tä walangic kä'day yä edekeny mese rongicceneng? 26Käxa ze maye tä agä na tä legeygangang, Agä, Päxä Käxa Jul alayis käxa ze maye täng tä xongondi awunodung täng tä xongondu dädäxticcang na tä dädäxticcä Appa na malayikadagi tedelinyang. 27Ndä gang seley aläpedäng tanggo ka, kulung känatäng tä warägo äxseccä song basa ox bugundugku Kaläg.”

Pasakä Yasuwa ta Menggä Logey Musa na Iliya

28Yasuwa käbäldeyze ndä mäsäng tespedespe, na mabag Putros na Yoxana na Yaxup sägä'docco tä zä cabär tä paley. 29Yasuwa palacca na toccäma kalay caka na tanduguma wuxeccä, ndä dulatulajeccä bowiny. 30Na apangas pädax kaweyesäno kadeb legey nama, apangaskenegi menggä logeyag, Musang na Iliya. 31Sägaleza na tädäxtic dulatulaje na salegeyze na Yasuwa tä ngakä melgäma tiyati ka mä'doc tä Ursalim ndey ngaki Kaläg kangatang 'desesäning täng.

32Ndä Putros na känggi nangang kasändäcco, na sägoxsasa na agäsa käyer na sägox tädäxticcäma na apanginy pädax dokoloccu nama. 33Na apanginygi pädaxang kamen sog, na Putros ngade ta Yasuwa ka, “Bazuwec, wunakog todong apoccu. Nycugo abola telegudi kodos, nuxu tägi, nuxu ta me logey Musa na nuxu ta me logey Iliya.” Xa mabäle 'dogi mälegeng song.

34Ani mälegeyis ngakongang timinggaric kawung kaxub sa, na salaye sänyigadiny. 35Na sägädäng ngasäwan tä kaxsä timinggaric ka, “Päxä penanggong nyang kaderesang, ndänge ngake!” 36Ani ngasäwan kalegezenäsang, Yasuwa ka'doxuwa watäke. Na sägämolosäning saläja 'dogi sägoxang tä nuxu kig song basa xongonda caka.

Caygä Ligida Tas tä Päxä Pipi

37Edekenydeneni sacoccoleza na zä cabär na xä'dä käpasasa täma. 38Na nuxu apangandäng tä warä xä'dä kabandäsa ka, “Me bäldic, kanyäxay gi ka xony penang xa nyang nuxu tagä tolang! 39Ligida tas teldedes ma na sogo ma mädawe ndä nyäpapaxe ma na sogo guxudunic päkädäng ikäma ndä wange ma mänungu song, cäläxti ma nano. 40Ndä kampay tä menggä räbkägi ka cay ligida tas tä wanäma ndä kadeges sa.”

41Na Yasuwa kabuc ka, “Anggo menggä zong menekä ngakägo bedeccä ndä näsang menggä sogo ngaka tasiny! Alayde nanggo ka'das wi dexä ampanye ngakägong? Koying päxä penägi todong.”

42Sagoying päxä pipi ngäte ta Yasuwa na ligida tas kacodasa pipi täzäg pappaxe. Na Yasuwa kadux ligida tas, na kala Yasuwa känay päxä pipi na kämeles ta mena. 43Na todi kän kädongo tä panggudugku Kalägi mänangang.

Yasuwa Kanimäng Xäske

Na todi xä'dä kä'day käledäning tä 'dogi Yasuwa wexeng, na Yasuwa ngade tä menggä räbke ka, 44“Mene legeygong tä mäganygägo, xa agä Päxä Käxa Jul sä'doc sämenedes agä ta asänggä menggä kurang.” 45Ndä sa sabäle legeygi malegeyag song, xa bange ka'danywa täsa ndey ka ndakä säbäle. Ndä sänyigate mänekä ma tä legeygi mägälajängang.

Xänang Ngake Tädäxiny Tanggong?

46Na kala matakä nga kadebäning tä warä menggä räbkä Yasuwa ka xänang täsa ngake tädäxiny mo'do acängganang. 47Neng Yasuwa kabäle ngaki sabokasa tä mäganygäsa, na mabag päxä pipi mägätokalasa tä wanäma. 48Na malegeyze täsa ka, “Käxi paye päxä päxkunong na agangang, paye agä. Ndä käxi paye agäng, paye Kalägi kayaxsä agäng. Xa käxi biyey tä warägo kä'daygägong, nyang ngake tädäxiny mo'do acängganang.”

Käxa Layis Me Kurugi Songang, Biskonuging

49Yoxana kabuc ta Yasuwa ka, “Bazuwec, ka'doxig nuxu kigkandäng caye kängga tasiny tä wadäkä kän na agägi, ndä wa kampayedig ka andokoleyig ma xa mäs me räb na was song.” 50Neng Yasuwa ngade täma ka, “Wanga dokoleygä ma, xa käxi näs me kurog säxongang biskonogkang.”

Menggä Samriya Käpexkä Yasuwa

51Sänggä Yasuwa kalaye bälaxiny ndey ka Kaläg bag ma tiyati, na mägädiri Ursalim. 52Na todi Yasuwa kayaxsa menggä yaxsäwec kapäccasa tagäma, na sägäcogä ow, na saläs kaxsä pang menggä Samriya ndey säbolasa ow täma. 53Neng menggä kaxsä pa kabäle ka Yasuwa 'do tä Ursalim, na sägäsekä ma.

54Ani Yaxup na Yoxana menggä räbkä Yasuwa koxäs mänangang, sängadeccä ka, “Bazuwec, mpaye was abandig masä Kaläg täzä koxa ndey tuny nycokong kä'day?” 55Neng Yasuwa kawexeswa täsa na kadux sa, 56na sawetädese tä kaxsä pana caka.

'Dogi Bede tä Räbkä Yasuwang

57Tä zänggä wedäkäsa ta akäsog, nuxu accäsa kangad täma ka, “Agä a'dorto banggi todi noco tängang.” 58Na Yasuwa ngade täma ka, “Atorndoru axinygä kudufuganatäng na awiny axinyganatäng, yä agänang Päxä Käxa Jul panangandäng song.”

59Mändey Yasuwa ngade tä nuxu accäsa ka, “ 'Dorkäda agä.” Neng kämeley täma ka, “Bazuwec, wanga agä accig anoc abosu appanang.” 60Neng Yasuwa ngade täma ka, “Wanga känggi käxseng bosu kängganagi käxseng, yä gi wede duwala bugundugku Kaläg.”

61Na nuxu accäsa kasan ngade ka, “Agänang a'dorto gi, Bazuwec, neng bende agä accigäne anoc angada tä menggä panang.” 62Na Yasuwa ngade täma ka, “Käxa seley danada ande tä sicci ndä gawada ze tongang kädäppa bugundugku Kaläg song.”